Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Kỳ vọng nhiệm kỳ mới nhiều dấu ấn mới Kỳ vọng Công đoàn Thủ đô tiếp tục đổi mới, sáng tạo trong nhiệm kỳ mới Nhiệm kỳ mới, thành công mới

Xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, khâu đột phá

Bước vào nhiệm kỳ mới, phong trào công nhân, viên chức, lao động và hoạt động Công đoàn Thủ đô đứng trước nhiều cơ hội và thách thức đan xen, nhất là khi Việt Nam sẽ tiếp tục hội nhập sâu rộng vào đời sống quốc tế, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tiếp tục phát triển mạnh mẽ... Trên cơ sở phân tích kỹ lưỡng những cơ hội và thách thức trong thời gian tới, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới
Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028, diễn ra từ ngày 16 - 17/10/2023 với sự tham gia của 550 đại biểu đại diện cho ý chí, nguyện vọng và niềm tin của trên 664.000 đoàn viên Công đoàn Thủ đô. Ảnh: Mai Quý

Trong đó, mục tiêu tổng quát cả nhiệm kỳ là: “Đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, hướng về cơ sở; tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động cho đoàn viên, người lao động; thu hút, tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, là chỗ dựa tin cậy, là tổ chức đại diện lớn nhất của người lao động; góp phần xây dựng Thủ đô Hà Nội “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, và căn cứ vào điều kiện thực tế cũng như những dự báo trong 5 năm tới, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã xác định 10 nhóm chỉ tiêu. Trong đó, chỉ tiêu hằng năm là: 90% đoàn viên, người lao động được tuyên truyền, phổ biến, học tập, quán triệt chủ trương, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến lao động và công đoàn; Công đoàn tham gia thúc đẩy để ít nhất 75% công nhân lao động tại các doanh nghiệp tham gia học tập nâng cao trình độ, kỹ năng nghề nghiệp. 100% Công đoàn cơ sở khu vực hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp khu vực Nhà nước và có ít nhất 80% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước tham gia với người sử dụng lao động xây dựng, thực hiện tốt Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Bình quân mỗi Công đoàn cơ sở giới thiệu ít nhất 1 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Phát biểu bế mạc Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh: Các nội dung được thông qua tại Đại hội là những văn kiện quan trọng, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô; là sự tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn trong những năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới.

Trên 90% cán bộ Công đoàn được đào tạo, bồi dưỡng về kỹ năng, nghiệp vụ công tác công đoàn; 100% Chủ tịch Công đoàn cơ sở tham gia lần đầu được đào tạo, bồi dưỡng với hình thức phù hợp. Trên 90% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở đạt tiêu chuẩn xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 90% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 55% trở lên Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 100% Công đoàn cơ sở khu vực Nhà nước, 90% trở lên Công đoàn cơ sở ngoài khu vực Nhà nước thành lập Ban Nữ công quần chúng theo quy định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam. 100% đơn vị thực hiện hoàn thành và vượt các chỉ tiêu dự toán thu, chi tài chính công đoàn; 100% Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở thực hiện việc kiểm tra tài chính cùng cấp đúng tiến độ và ít nhất 10% Công đoàn cơ sở doanh nghiệp được Công đoàn cấp trên kiểm tra, giám sát về tài chính công đoàn; 100% Công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính hàng năm.

Phấn đấu đến hết nhiệm kỳ, toàn Thành phố có 1 triệu đoàn viên Công đoàn, hoàn thành trước 2 năm chỉ tiêu Kế hoạch số 35-KH/TU ngày 28/7/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa XIII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Có 85% các doanh nghiệp, đơn vị có tổ chức Công đoàn thương lượng, ký kết được Thỏa ước lao động tập thể theo quy định của pháp luật. Ít nhất 90% số vụ việc của đoàn viên có yêu cầu tổ chức Công đoàn tư vấn, tranh tụng về quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng sẽ có đại diện Công đoàn tham gia hoặc được Công đoàn hỗ trợ.

Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã đề ra 3 khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, gồm: Xây dựng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, nhất là Chủ tịch Công đoàn tại doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Tập trung đối thoại, thương lượng tập thể, mang lại lợi ích cho đoàn viên, người lao động, trọng tâm là tiền lương, tiền thưởng, điều kiện và thời giờ làm việc. Từng bước chuyển đổi số trong hoạt động công đoàn, ưu tiên lĩnh vực quản lý đoàn viên và tài chính công đoàn.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động

Nhằm hiện thực hóa mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã xác định các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu. Đó là, nâng cao vai trò đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động thông qua việc nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, nhất là các chính sách pháp luật liên quan trực tiếp đến quyền, lợi ích của đoàn viên, người lao động như: Chính sách việc làm, tiền lương, thu nhập, bảo hiểm xã hội, nhà ở và các thiết chế phục vụ đoàn viên, người lao động; tham gia xây dựng các nội dung, quy chế tại cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp...; nâng cao số lượng, chất lượng thương lượng, ký kết và tăng cường giám sát thực hiện Thỏa ước lao động tập thể tại doanh nghiệp; nâng cao chất lượng hoạt động chăm lo về vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động theo hướng đảm bảo quyền an sinh xã hội.

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới
Các đại biểu dự Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028, biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội. Ảnh: Mai Quý

Đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động. Trong đó, tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đối tượng là đoàn viên, người lao động ở doanh nghiệp ngoài Nhà nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Đổi mới cách thức tiếp cận cơ sở, đa dạng nội dung, hình thức tuyên truyền, giáo dục gắn với điều kiện thực tiễn người lao động, chú trọng công tác định hướng thông tin trên Internet, Báo Lao động Thủ đô và Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở. Đổi mới nội dung, hình thức phát động và tổ chức trong đoàn viên, người lao động tham gia các phong trào: “Học tập nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp”, “Xây dựng đời sống văn hoá cơ sở”, “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, “Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Đổi mới và nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô và đất nước, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến sáng tạo Thủ đô”; vận động đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua; xây dựng tiêu chí, nội dung, cách thức tổ chức thi đua, khen thưởng phù hợp với các loại hình doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp tư nhân và có 100% vốn đầu tư nước ngoài; đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo hướng thiết thực, hiệu quả; chú trọng xây dựng và nhân rộng, tuyên truyền lan tỏa các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua.

Đổi mới phương thức hoạt động Công đoàn, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, quan tâm thu hút tập hợp người lao động, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh. Trong đó, đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động theo hướng lấy cơ sở là địa bàn hoạt động, lấy đoàn viên và người lao động là trung tâm để tổ chức Công đoàn thực sự là của đoàn viên, người lao động; tiếp tục nghiên cứu, triển khai thực hiện các đề án thí điểm, các mô hình mới nhằm hỗ trợ công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở và xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ công đoàn, chú trọng tập huấn về kỹ năng phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, kỹ năng đối thoại, thương lượng, đàm phán; triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác phát triển đảng viên từ nguồn đoàn viên công đoàn, góp phần vào việc thành lập tổ chức Đảng tại doanh nghiệp và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng tại cơ sở.

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới
Trong nhiệm kỳ mới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục tập trung đại diện, chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Ảnh: Mai Quý

Nâng cao chất lượng hoạt động nữ công, góp phần chăm lo, xây dựng đội ngũ nữ đoàn viên và người lao động trong tình hình mới thông qua việc thúc đẩy thành lập, củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Nữ công quần chúng Công đoàn cơ sở. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh. Trong đó, tập trung kiểm tra việc chấp hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam cùng cấp và cấp dưới; kiểm tra công tác quản lý, sử dụng tài chính, tài sản công đoàn; chủ động nắm tình hình, tìm hiểu và phát hiện tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị, các quy định của Công đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn về công tác tài chính công đoàn nhằm đưa công tác quản lý tài chính, tài sản công đoàn vào nề nếp, đảm bảo kỷ cương, kỷ luật, thực hiện đúng chế độ quản lý của Nhà nước và hướng dẫn của Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Phát biểu bế mạc Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Quang Thanh nhấn mạnh: Các nội dung được thông qua tại Đại hội là những văn kiện quan trọng, kết tinh trí tuệ, tâm huyết của toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô; là sự tổng kết thực tiễn hoạt động công đoàn trong những năm qua để tiếp tục đổi mới và phát triển trong 5 năm tới. Đại hội đã khép lại nhưng cũng bắt đầu mở ra một chặng đường mới - chặng đường phát triển đầy mạnh mẽ, đầy cơ hội nhưng cũng không ít khó khăn, thách thức đối với các cấp Công đoàn, đội ngũ công nhân, viên chức, lao động Thủ đô. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, chắc chắn kết quả của Đại hội sẽ là động lực tinh thần to lớn, cổ vũ, động viên mỗi đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô tranh thủ thời cơ, vượt qua thách thức, tiếp tục đổi mới toàn diện nội dung, phương thức hoạt động, vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động; xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

Miệt mãi giữ nghề xưa trên phố

(LĐTĐ) Chiều ngày 19/4/2024, tại Trung tâm Giao lưu văn hóa phố cổ Hà Nội đã diễn ra buổi khai mạc chuỗi các hoạt động văn hóa với chủ đề "Giữ nghề xưa trên phố".
Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

Du lịch Khánh Hòa dịp lễ 30/4: Doanh nghiệp kỳ vọng, du khách thận trọng

(LĐTĐ) Các doanh nghiệp du lịch tại Khánh Hoà kì vọng kỳ nghỉ lễ dài ngày 30/4 và 1/5 này là "thời điểm vàng" để đón lượng lớn du khách đến tham quan, lưu trú. Tuy nhiên, đây cũng là cơ hội cho những chiêu trò lừa đảo như bán tour du lịch không chất lượng, giá r
HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

HĐND các cấp đổi mới phương thức giám sát theo hướng đi sâu, đi sát đến tận cơ sở

(LĐTĐ) Trong thời gian qua, Hội đồng nhân dân (HĐND) Thành phố và các quận, huyện, thị xã có cách làm rất hay, sát thực tiễn, trong đó chú trọng thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Trong đó, phương thức giám sát tiếp tục được đổi mới theo hướng đi sâu vào những nội dung cụ thể, đi sát đến tận cơ sở.
Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

Xe khách bốc cháy trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây

(LĐTĐ) Xe khách chở khoảng 20 hành khách đang chạy trên tuyến cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) - Long Thành - Dầu Giây thì bất ngờ bốc cháy, khiến nhiều người hoảng sợ.
Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

Công ty Tâm Lộc Phát đã huy động hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Để tạo lòng tin, thu hút các nhà đầu tư, nhóm của Khuyên đã đưa ra phương thức trả tiền môi giới cao cho những người giới thiệu, trả lãi cho nhà đầu tư theo ngày với mức lãi suất cao hơn nhiều lần lãi suất ngân hàng (khoảng 2,93%/tháng). Từ năm 2019 đến nay, các đối tượng đã huy động được hơn 5.100 tỷ đồng từ các nhà đầu tư.
Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

Khởi tố nhóm đối tượng tàng trữ ma túy, trộm cắp xe máy

(LĐTĐ) Ngày 19/4, Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội cho biết đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với nhóm đối tượng Phùng Văn Thi, Nguyễn Văn Trọng, Nguyễn Văn Nghị để điều tra làm rõ về các hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy, trộm cắp tài sản và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.
Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Bộ Chính trị, Ban Bí thư thi hành kỷ luật cán bộ, tổ chức đảng

Ngày 19/4/2024, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị và Ban Bí thư đã xem xét, thi hành kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên có vi phạm, khuyết điểm. Sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhận thấy:

Tin khác

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

Công đoàn Thủ đô góp sức xây dựng đội ngũ CNVCLĐ đáp ứng công nghiệp 4.0

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng, những việc làm cụ thể do tổ chức Công đoàn Thủ đô triển khai đã góp phần khơi dậy trong đội ngũ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) ý thức trách nhiệm, tinh thần sáng tạo, có khả năng tiếp cận và làm chủ khoa học công nghệ tiên tiến; có giác ngộ giai cấp, bản lĩnh chính trị vững vàng, hiểu biết pháp luật, có tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động nhằm đáp ứng được xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế, đặc biệt là cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.
Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

Phát huy tính chủ động trong triển khai thực hiện nhiệm vụ

(LĐTĐ) Ngày 9/4, Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác quý I, triển khai nhiệm vụ công tác quý II năm 2024.
Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

Tập trung nghiên cứu các giải pháp để thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 4/4, tại Hội trường Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã diễn ra Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp lần thứ 4.
Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

Truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 31/3, tại Bệnh viện đa khoa Quốc tế Vinmec Times City, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức truyền thông sức khỏe và khám sàng lọc ung thư vú miễn phí cho nữ cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Đồng chí Nguyễn Thị Thu Thủy - Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố tới dự chương trình.
Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội có tân Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Chiều 20/3, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Lễ công bố và trao quyết định Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông Vận tải Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

Trao Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đồng chí Lê Anh Quân

(LĐTĐ) Sáng 5/3, tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên (TNHH NN MTV) Du lịch Công đoàn Hà Nội, Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội long trọng tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho đảng viên Lê Anh Quân - Bí thư Chi bộ, Chủ tịch Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH Hoàng Viên Quảng Bá.
Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã và đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Xem thêm
Phiên bản di động