Đại biểu Quốc hội: Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cơ bản đáp ứng được những đòi hỏi của thực tiễn

(LĐTĐ) Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 6. Một trong những nội dung mới tại dự thảo lần này là quy định về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho chính quyền Thành phố. Bên hành lang Quốc hội, đại biểu Khương Thị Mai (Đoàn tỉnh Nam Định) bày tỏ đồng tình với đề xuất này và cho rằng, quy định sẽ góp phần tăng tính chủ động, linh hoạt cho Hà Nội trong thực hiện các nhiệm vụ để đáp ứng yêu cầu thực tiễn.
Tạo cơ chế huy động nguồn lực phát triển hạ tầng đường bộ Đề xuất tăng tỷ lệ đại biểu Hội đồng nhân dân hoạt động chuyên trách lên 40% Quốc hội thông qua Luật Tài nguyên nước (sửa đổi)

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) gồm 7 chương, 59 điều (tăng 3 chương, 32 điều so với Luật Thủ đô 2012, trong đó giữ nguyên 3 Điều; sửa đổi, bổ sung 18 điều; quy định mới 38 điều) với các nội dung cơ bản: Về chính quyền Thủ đô; Về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô; Về phát triển văn hoá, giáo dục và an sinh xã hội Thủ đô;…

Dự thảo Luật xây dựng dựa trên 5 quan điểm chỉ đạo: Thể chế hóa đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển Thủ đô; Quy định các cơ chế, chính sách đặc thù cho Thủ đô bảo đảm phù hợp với chủ trương, đường lối của Đảng và tuân thủ Hiến pháp năm 2013; Bám sát 9 nhóm chính sách đã được Chính phủ thông qua; Chi tiết, cụ thể hóa tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù trong Luật để áp dụng được ngay; Kế thừa, phát triển các quy định đang phát huy tác dụng tốt của Luật Thủ đô 2012 đã được thực tiễn kiểm nghiệm; luật hóa các cơ chế, chính sách đặc thù đang thí điểm cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phù hợp với Thủ đô.

Tăng tính chủ động, linh hoạt cho Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ
Đại biểu Khương Thị Mai, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nam Định

Qua nghiên cứu Tờ trình cũng như Hồ sơ dự án Luật, đại biểu Khương Thị Mai nhận định, việc ban hành Luật Thủ đô (sửa đổi) là cần thiết, nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về xây dựng, phát triển, quản lý, bảo vệ Thủ đô tại các Nghị quyết của Bộ Chính trị như Nghị quyết số 06-NQ/TW, Nghị quyết số 30-NQ/TW, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, trong đó xác định xây dựng, phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại” và khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nhận diện qua hơn 9 năm thi hành Luật Thủ đô năm 2012.

Về hồ sơ dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) đã được Chính phủ chuẩn bị rất công phu, nghiêm túc. Ngoài các tài liệu theo đúng quy định tại khoản 1 Điều 64 của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật, trong hồ sơ của dự thảo Luật còn kèm theo bản Thuyết minh chi tiết về từng quy định, chính sách được đề xuất trong dự thảo Luật và dự thảo Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thủ đô (sửa đổi), trong đó dự kiến các công việc, phân công trách nhiệm và tiến độ triển khai thực hiện sau khi Luật được ban hành.

Bày tỏ nhất trí với Tờ trình của Chính phủ và Báo cáo của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), đại biểu Khương Thị Mai nhìn nhận: “Nhất là những nội dung phân cấp, phân quyền, thể hiện Thủ tướng Chính phủ và Chính phủ đã quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành về phân cấp, phân quyền, cụ thể là: Phân cấp cho Hội đồng nhân dân thành phố được quyết định chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa đến 500 hecta và đất rừng trồng hộ đến 1000 hecta trong quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền quyết định”.

Tăng tính chủ động, linh hoạt cho Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ
Phát triển Thủ đô “Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”

Đại biểu Khương Thị Mai cho biết, nội dung này theo Tờ trình của Chính phủ, cũng như theo khoản 1 Điều 58 của Luật Đất đai, khi chuyển mục đích sử dụng đất trên 10 hecta đất trồng lúa và 20 hecta đất rừng phòng hộ phải xin ý kiến và có văn bản của Thủ tướng Chính phủ. Quy trình này cũng thể hiện trong luật, quy định 7 bước và thời gian thực hiện là 55 ngày làm việc của địa phương và bộ ngành. Thời gian này chưa kể thời gian trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo quy chế làm việc của Chính phủ.

“Nếu phân cấp cho Hội đồng nhân dân các tỉnh, thành phố, quy trình này chỉ được thực hiện với 5 bước và thời gian là 45 ngày, vì tiết kiệm thời gian cũng chính là tiết kiệm kinh phí và sử dụng tối đa nguồn kinh phí của đất nước”, bại biểu Khương Thị Mai nêu rõ.

Theo bà Mai, về bổ sung thẩm quyền cho Thường trực Hội đồng nhân dân quyết định các biện pháp giải quyết các công việc đột xuất và quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm b, nhóm c, đề nghị nội dung và hỗ trợ địa phương khác trong các trường hợp cần thiết cần phải quy định rõ những nguyên tắc đặc biệt, tạo sự linh hoạt cho Hội đồng nhân dân thành phố.

Đặc biệt, về phát triển nhà ở xã hội quy định tại Điều 31 của dự thảo luật, đại biểu Khương Thị Mai cho rằng, dự thảo luật quy định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết được lập đồng thời với đồ án quy hoạch chi tiết, việc lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan đến nhiệm vụ quy hoạch thực hiện đồng thời cùng một thời điểm với việc lập đề án quy hoạch chi tiết, nội dung này cũng rất quan trọng, rút ngắn thời gian triển khai thực hiện. Nếu 2 nội dung lấy ý kiến cộng đồng trong thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch và lập đồ án quy hoạch chi tiết thì tiết kiệm 40 ngày trong thời gian lấy ý kiến, chưa kể thời gian xin ý kiến các sở ngành liên quan.

Tăng tính chủ động, linh hoạt cho Hà Nội thực hiện tốt các nhiệm vụ
Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) được trình tại Kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa XV

Ngoài ra, đại biểu Khương Thị Mai cũng tánh thành việc phân quyền cho Hội đồng nhân dân quyết định chủ trương đầu tư với các dự án đầu tư công thuộc thẩm quyền của Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ; việc quản lý, sử dụng đất tại Điều 30; việc cho phép sử dụng chi nguồn thường xuyên của cơ quan để cải tạo, nâng cấp các hạng mục chưa có trong kế hoạch đầu tư công trung hạn.

Để góp phần hoàn thiện luật trình Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp tiếp theo, đại biểu Khương Thị Mai đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục rà soát nghiên cứu một số nội dung liên quan đến quy định về liên kết vùng, quy định cụ thể việc sử dụng hiệu quả nguồn lực của các vùng phụ cận.

Về liên kết vùng quy định tại khoản 3 Điều 46, Thủ đô Hà Nội là động lực thúc đẩy phát triển vùng đồng bằng sông Hồng. Hiện nay các địa phương đang thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính, vì vậy, không nên quy định quá chi tiết cụ thể từng tỉnh, thành phố thuộc vùng thủ đô mà chỉ nên đưa ra tiêu chí chọn căn cứ vào địa lý, không gian phát triển liên quan đến an ninh, quốc phòng.

Ngoài ra, cần lưu ý, hiện nay Thủ đô Hà Nội có trên 100 quốc gia đầu tư vào vùng Thủ đô. Sau khi đầu tư các dự án trọng điểm có tính chất liên kết vùng thủ đô, đối với các tuyến đường Vành đai 4, Vành đai 5, đề nghị Ban soạn thảo cân nhắc quy định cụ thể việc sử dụng hiệu quả nguồn lực của các vùng phụ cận của các tuyến đường Vành đai 3, Vành đai 4, Vành đai 5 như di chuyển các trường đại học, các cơ sở y tế ra các vùng phụ cận để đảm bảo quy định.

Hoàng Phúc (ghi)

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

Chủ tịch Quốc hội dự Lễ phát động Tết trồng cây và khởi động Tháng Thanh niên tại Nghệ An

(LĐTĐ) Sáng 25/2, tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia Truông Bồn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản (TNCS) Hồ Chí Minh phối hợp với tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Giáp Thìn...
Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

Phát triển hạ tầng thông tin để mở không gian mới cho phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Với quy hoạch hạ tầng thông tin và truyền thông đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050, Việt Nam đặt các mục tiêu cao để kiến tạo hạ tầng phục vụ chuyển đổi số quốc gia, mở ra không gian phát triển mới cho kinh tế - xã hội.
Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

Lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục giảm

(LĐTĐ) Sau Tết Nguyên đán, lãi suất nhiều ngân hàng tiếp tục xu hướng giảm và theo các chuyên gia, lãi suất sẽ khó tăng mạnh thời gian tới.
Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

Lãnh đạo quận Đống Đa thăm, chúc mừng các cơ sở y tế nhân Ngày Thầy thuốc Việt Nam

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2024), các đồng chí lãnh đạo quận Đống Đa, Liên đoàn Lao động quận Đống Đa đã đến thăm, chúc mừng một số cơ sở y tế trên địa bàn quận.
Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

Quận Thanh Xuân sẵn sàng cho ngày hội giao quân năm 2024

(LĐTĐ) Năm 2024, quận Thanh Xuân được giao tuyển chọn và gọi 56 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự, 17 công dân thực hiện nghĩa vụ Công an nhân dân.
Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

Chùa Cái Bầu - Điểm du lịch tâm linh bên Vịnh Bái Tử Long

(LĐTĐ) Chùa Cái Bầu còn được gọi là Thiền viện Trúc Lâm Giác Tâm, cách thành phố Hạ Long khoảng 65km, gần khu du lịch Bãi Dài (huyện Vân Đồn, Quảng Ninh), rất nguyên sơ và thơ mộng. Với độ cao khoảng 100m, đứng từ sân Thiền viện, du khách có thể ngắm nhìn vịnh Bái Tử Long.
Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

Công an Hà Nội thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ

(LĐTĐ) Sau hơn 2 tháng ra quân triển khai thực hiện cao điểm phòng ngừa, đấu tranh với hành vi vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo, Công an thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, vận động và thu hồi hàng nghìn vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ... góp phần hạn chế thấp nhất những nguy hại tiềm ẩn có thể xảy ra.

Tin khác

Hà Nội: UBND phường có không quá hai Phó Chủ tịch

Hà Nội: UBND phường có không quá hai Phó Chủ tịch

Theo Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tại thành phố Hà Nội, phường loại I và loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch, phường loại III có 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường.
Áp dụng phương thức đối tác công tư để phát triển văn hóa, thể thao

Áp dụng phương thức đối tác công tư để phát triển văn hóa, thể thao

(LĐTĐ) Áp dụng phương thức đối tác công tư đối với các dự án trong lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn Thủ đô là một trong những đề xuất quan trọng trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Hà Nội: Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Nội: Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với đối tượng chính sách cao hơn, ngoài quy định của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
Hà Nội: Đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm

Hà Nội: Đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức do thành phố Hà Nội quản lý được hưởng thu nhập tăng thêm căn cứ theo năng lực, hiệu quả công việc.
Biến những di sản cũ thành "gà đẻ trứng vàng"

Biến những di sản cũ thành "gà đẻ trứng vàng"

(LĐTĐ) Nhiều chuyên gia cho rằng, khi xây dựng Luật Thủ đô (sửa đổi), Hà Nội cần có những cơ chế, chính sách vượt trội, phù hợp, ưu đãi để thúc đẩy thương mại, du lịch và văn hóa Thủ đô, đóng góp vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Đất không giấy tờ sẽ được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận

Đất không giấy tờ sẽ được hỗ trợ cấp giấy chứng nhận

(LĐTĐ) Một trong những nội dung đáng chú ý của Luật Đất đai (sửa đổi) là xem xét công nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất đến trước 1/7/2014.
Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô

Đề xuất cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô

(LĐTĐ) Các nội dung liên quan đến Quỹ đầu tư mạo hiểm và Cơ chế thử nghiệm có kiểm soát trong một số lĩnh vực khoa học và công nghệ trọng điểm của Thủ đô là những nội dung quan trọng, mới, được quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Cần thiết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm ở Hà Nội

Cần thiết thành lập Quỹ đầu tư mạo hiểm ở Hà Nội

(LĐTĐ) Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn, Quỹ đầu tư mạo hiểm đã được đưa vào dự thảo Luật Thủ đô và được các đại biểu thảo luận, nhất trí cao.
Hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và tiến độ

Hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) bảo đảm chất lượng và tiến độ

(LĐTĐ) Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn kiến nghị Ban cán sự Đảng Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm, chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ phối hợp chặt chẽ với thành phố Hà Nội và các cơ quan liên quan nghiên cứu giải trình, tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện Dự thảo Luật Thủ đô.
Tạo cơ chế đột phá trong thu hút, trọng dụng nhân tài cho Thủ đô

Tạo cơ chế đột phá trong thu hút, trọng dụng nhân tài cho Thủ đô

(LĐTĐ) Theo TS Trần Anh Tuấn, nếu không có chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài tốt thì chính sách đặc thù trong dự thảo Luật Thủ đô sẽ khó thực hiện được như mong muốn.
Xem thêm
Phiên bản di động