M
26/09/2020 16:03

Liên đoàn Lao động và Cục Thuế thành phố Hà Nội:

3 nội dung phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025

(LĐTĐ) Nhằm thực hiện tốt Luật Công đoàn, Luật Quản lý Thuế, Nghị định số 191/2013/NĐ-CP, phát huy những kết quả đã đạt được của Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2015-2020, mới đây, Liên đoàn Lao động và Cục Thuế thành phố Hà Nội đã ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025 với 3 nội dung quan trọng.

Ký kết kế hoạch phối hợp công tác năm học 2020 - 2021 Chăm lo, bảo vệ người lao động hiệu quả Hiệu quả chương trình phối hợp công tác giữa UBND Thành phố và Liên đoàn Lao động Thành phố

Hai cơ quan xác định: việc ký kết chương trình phối hợp công tác nhằm vận động, tuyên truyền các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên toàn Thành phố Hà Nội nhận thức, hiểu rõ về Luật Công đoàn; Luật Thuế; Nghị định số 191/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 của Chính phủ Quy định chi tiết về Tài chính Công đoàn và các văn bản hướng dẫn hiện hành.

Cùng đó, thông qua việc ký kết nhằm tạo sự phối hợp hiệu quả giữa Cục Thuế thành phố Hà Nội và Liên đoàn Lao động Thành phố trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Bộ Tài chính và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, từng bước nâng cao trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong thực hiện nghĩa vụ đối với nhà nước và tổ chức công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế- xã hội của Thành phố và xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng phát triển.

Theo Chương trình được ký kết, Liên đoàn Lao động và Cục Thuế thành phố Hà Nội sẽ phối hợp chặt chẽ ở 3 nội dung gồm: phối hợp trong công tác tuyên truyền, phổ biến thực hiện pháp luật Thuế và pháp luật Công đoàn; Hỗ trợ cung cấp, trao đổi thông tin để tăng cường công tác quản lý và đáng chú ý là hai bên sẽ tăng cường phối hợp trong công tác kiểm tra, thanh tra đóng kinh phí Công đoàn.

3 nội dung phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025
Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Bùi Huyền Mai và Cục trưởng Cục Thuế Thành phố Mai Sơn đại diện hai cơ quan ký kết Chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2020- 2025

Về tổ chức thực hiện, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và Cục Thuế thành phố Hà Nội có trách nhiệm chỉ đạo Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế khu vực, Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã triển khai Chương trình phối hợp theo ngành dọc cấp mình, giao Liên đoàn Lao động và Chi cục Thuế khu vực, Chi cục Thuế các quận, huyện, thị xã căn cứ vào đặc điểm của đơn vị và đặc thù của địa phương chủ động xây dựng, chương trình, kế hoạch phối hợp triển khai và tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Hai bên thống nhất giao Phòng Thanh tra Kiểm tra số 10 Cục Thuế Hà Nội và Ban Tài chính Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội là các đơn vị đầu mối để triển khai thực hiện Chương trình phối hợp này.

Hàng năm, Liên đoàn Lao động Thành phố và Cục Thuế Thành phố Hà Nội khảo sát kết quả thực hiện Chương trình phối hợp tại một số Liên đoàn Lao động và Chi Cục Thuế quận, huyện, thị xã đồng thời hai bên tiến hành sơ kết Chương trình phối hợp để đánh giá kết quả đạt được, chỉ ra những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; kiến nghị xử lý kịp thời những vướng mắc phát sinh, thống nhất kế hoạch phối hợp kỳ tiếp theo.

Phạm Diệp

Nguồn :