Tăng cường, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc:

Tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn

(LĐTĐ) Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội đã tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ chức năng và các hoạt động của mình. Phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của đoàn viên, người lao động tại cơ sở; xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong doanh nghiệp, qua đó góp phần xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc.
Vai trò của Công đoàn trong nâng cao an toàn vệ sinh lao động Khẳng định vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp Nâng cao vai trò của Công đoàn trong đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Tích cực triển khai hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Đại diện cho công nhân, viên chức, lao động Thủ đô đóng góp vào dự thảo văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng với chủ đề “Tăng cường vai trò nòng cốt chính trị, trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị xã hội trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước”, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến khẳng định: Nhận thức rõ, đại đoàn kết toàn dân tộc là truyền thống quý báu của dân tộc ta, được hun đúc qua hàng nghìn năm dựng nước và giữ nước.

Tiếp tục phát huy vai trò của Công đoàn
Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến bàn giao kinh phí hỗ trợ xây dựng “Mái ấm Công đoàn” tới đoàn viên công đoàn quận Long Biên. Ảnh: B.D

Từ khi ra đời, Ðảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn coi trọng việc xây dựng, củng cố và mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày nay, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc đang tiếp tục phát huy cao độ, trở thành động lực của công cuộc đổi mới công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước. Ðại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là bài học lớn của cách mạng nước ta. Có được những kết quả đó là có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam.

Ông Ngô Văn Tuyến cho biết, thời gian qua, tổ chức Công đoàn Thủ đô đã phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc xây dựng và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, đẩy mạnh các cuộc vận động chính trị - xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng.

Trong đó, tập trung vào các nội dung như tuyên truyền; thực hiện giám sát; phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; tổ chức tốt các phong trào thi đua, gắn với sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, doanh nghiệp; đồng thời tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân; đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân và tăng cường đoàn kết quốc tế…

Đặc biệt, đối với hoạt động giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền được các cấp công đoàn Thủ đô xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Hằng năm, Liên đoàn Lao động Thành phố đã nghiêm túc triển khai thực hiện và chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện tốt các hoạt động giám sát và phản biện theo kế hoạch phê duyệt của cấp ủy và quy định của Bộ Chính trị và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, lựa chọn nội dung giám sát theo các lĩnh vực mà công nhân, viên chức, lao động đang quan tâm, phù hợp với thực tiễn của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Trong đó đáng chú ý là hoạt động phản biện, tham gia ý kiến trong xây dựng, sửa đổi bổ sung hệ thống pháp luật, các chương trình kế hoạch của địa phương có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Cụ thể: 5 năm qua, Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức 125 cuộc hội thảo, hội nghị với trên 10.500 đại biểu tham dự, 3.840 ý kiến tham gia; phát hành 610 lượt văn bản gửi lấy ý kiến trực tiếp; gần 3.500 phiếu lấy ý kiến công nhân, viên chức, lao động và các cấp công đoàn, đóng góp ý kiến, phản biện vào các dự thảo sửa đổi Bộ luật Lao động 2019, Bộ Luật Tố tụng Dân sự (sửa đổi); Luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Luật Việc làm và Luật sửa đổi, bổ sung Luật Công đoàn năm 2012...

Đồng thời chỉ đạo Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở và công đoàn cơ sở tổ chức cho trên 320.000 lượt đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động tham gia ý kiến xây dựng 25 văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích người lao động.

Bên cạnh đó, Liên đoàn Lao động thành phố cũng tham gia các hoạt động phản biện xã hội vào các văn bản dự thảo của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân các cấp triển khai thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát triển kinh tế xã hội, thi đua khen thưởng ở địa phương… Các ý kiến, kiến nghị, đề xuất sau giám sát, phản biện của các cấp công đoàn luôn sát với thực tiễn đã được cấp ủy, chính quyền tiếp thu và chỉ đạo thực hiện, đáp ứng được ý chí, nguyện vọng của công nhân, viên chức, lao động.

Thực hiện có hiệu quả các hoạt động chăm lo lợi ích đoàn viên

Thời gian qua, Liên đoàn Lao động thành phố cũng đồng hành với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các đoàn thể chính trị xã hội tổ chức chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên công đoàn, người lao động; đồng hành với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn; ký kết các thỏa thuận hợp tác; tổ chức các Chương trình như “Tết Sum vầy”, “Xe ô tô đưa công nhân về quê ăn Tết”…

Trong 5 năm qua, các cấp công đoàn từ Thành phố đến cơ sở đã thăm hỏi, trợ cấp cho 275.000 công nhân, viên chức, lao động và con công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 200 tỷ đồng.

Trong đó, từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và nguồn hỗ trợ khác, Liên đoàn Lao động đã hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 348 “Mái ấm Công đoàn” cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền 9,632 tỷ đồng; hỗ trợ xây mới 2 điểm vui chơi, với số tiền 143,580 triệu đồng; trao 30.000 suất quà, tổ chức 231 chuyến xe ô tô đưa 8.854 công nhân lao động đang làm việc tại các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê đón Tết, trao quà cho các công đoàn cơ sở phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn; thăm hỏi các đơn vị làm nhiệm vụ trực Tết.

Tại các chương trình “Tết sum vầy” do Liên đoàn Lao động thành phố tổ chức cho công nhân lao động, Uỷ ban nhân dân thành phố đã hỗ trợ tổng cộng 15.000 suất quà trị giá 7,5 tỷ đồng cho công nhân lao động và đoàn viên công đoàn có hoàn cảnh khó khăn. Hằng năm, Liên đoàn Lao động thành phố đã phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Tổng Công ty vận tải Hà Nội tổ chức 40 chuyến xe miễn phí đưa 1.620 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết.

Bên cạnh đó, có trên 30 Liên đoàn Lao động quận, huyện, ngành và trên 500 công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền, người sử dụng lao động, tổ chức chương trình “Tết Sum vầy” tại cơ sở và cấp trên cơ sở. Lãnh đạo Uỷ ban nhân dân các quận, huyện cũng đã quan tâm phối hợp với tổ chức Công đoàn hỗ trợ, chăm lo cho công nhân, viên chức, lao động trên địa bàn nhân dịp Tết đến, Xuân về với số tiền hàng tỷ đồng…

Cần tổng kết, đánh giá về vai trò của giai cấp công nhân Việt Nam

Theo Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Ngô Văn Tuyến, thời gian tới, trong xu thế toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế nhất là những thành tựu của nền công nghiệp 4.0 đang đặt ra cho đất nước ta nhiều thuận lợi, nhưng cũng không ít khó khăn thách thức, đòi hỏi sự nỗ lực cố gắng hơn nữa của tổ chức Công đoàn, các cấp, các ngành và đặc biệt là đội ngũ công nhân, viên chức, lao động… do đó, văn kiện Đại hội XIII của Đảng cần chỉ rõ chương trình hành động, trong đó: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Văn kiện cần làm rõ mối quan hệ giữa Đảng với Mặt trận Tổ quốc các cấp; vai trò của Đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng đối với Mặt trận Tổ quốc và vai trò của Đảng khi là thành viên của Mặt trận Tổ quốc.

Bên cạnh đó, cần tổng kết lý luận và thực tiễn để khẳng định rõ vai trò lãnh đạo cách mạng của giai cấp công nhân Việt Nam; vai trò, vị trí tiên phong của giai cấp công nhân đối với sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước hiện nay. Đánh giá tác động của hội nhập quốc tế và cuộc cách mạng lần thứ tư đối với đội ngũ công nhân lao động và tổ chức Công đoàn Việt Nam./.

Bảo Duy

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Cùng với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng chăm ...
Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

(LĐTĐ) Vé các đường bay được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức.
Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

(LĐTĐ) Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung ...
Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và ...
Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Trong hai ngày (21-22/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức tập huấn trực ...
Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

(LĐTĐ) Khoản 3 Điều 146 Bộ Luật tố tụng hình sự chưa quy định Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo ...
Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

(LĐTĐ) Chiều 20/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 22 về việc triển khai các biện ...

Tin khác

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”

Đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép”

(LĐTĐ) Sau giãn cách, hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp được khôi phục, hướng tới trạng thái bình thường mới, trong bối cảnh này, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực, chủ động đồng hành cùng doanh nghiệp thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch tốt vừa đảm bảo khôi phục, phát triển sản xuất, kinh doanh an toàn.
Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh

(LĐTĐ) Tại buổi làm việc của Thủ tướng Chính phủ với Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chiều nay (16/10), thay mặt công nhân, viên chức, lao động và tổ chức Công đoàn Thủ đô, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường trân trọng cảm ơn Thủ tướng Chính phủ, Chính phủ đã quan tâm phân bổ vắc xin, ưu tiên tiêm vắc xin phòng dịch cho CNLĐ để đảm bảo sản xuất. Nhờ đó đến nay, số CNLĐ Khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội đã được tiêm vắc xin mũi 1 đạt 99% và hơn 50% đã tiêm mũi 2, cao hơn mức bình quân của Thành phố. Đồng thời, đề xuất 5 giải pháp góp phần xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, hiện đại
Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

Ưu tiên thực hiện nhiệm vụ phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã phát huy sự năng động, sáng tạo, quyết liệt để thực hiện hiệu quả công tác phát triển đoàn viên (PTĐV), thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS). Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã có cuộc trao đổi với báo Lao động Thủ đô về những kết quả nổi bật mà các cấp Công đoàn Thủ đô đã đạt được trong công tác PTĐV, thành lập CĐCS và những giải pháp để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác này trong thời gian tới.
Trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ

Trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ

(LĐTĐ) Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19 tới đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động, thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô không ngừng đẩy mạnh hoạt động chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động và hỗ trợ công tác phòng chống dịch bằng tiền mặt và nhiều hình thức. Đến nay, đã có trên 130.700 đoàn viên, người lao động được Công đoàn Thủ đô chăm lo, hỗ trợ…
LĐLĐ huyện Chương Mỹ chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

LĐLĐ huyện Chương Mỹ chú trọng xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn huyện Chương Mỹ đã bám sát nhiệm vụ chính trị, kinh tế - xã hội của huyện và Thủ đô. Trong đó, công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS), xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ Công đoàn được chú trọng triển khai và đạt nhiều kết quả đáng ghi nhận.
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 trước 30/6

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2022 trước 30/6

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2022.
Sẵn sàng sản xuất trong trạng thái bình thường mới

Sẵn sàng sản xuất trong trạng thái bình thường mới

(LĐTĐ) Bên cạnh việc phục hồi sản xuất sau giãn cách xã hội, trên thực tế, nhiều công nhân lao động và doanh nghiệp vẫn gặp không ít khó khăn. Hơn lúc nào hết, họ mong muốn sớm có thêm nhiều hỗ trợ để ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh trong trạng thái bình thường mới.
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2022

(LĐTĐ) Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động 2019, các nghị định hướng dẫn về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, mới đây, Ủy ban nhân dân (UBND) và Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ban hành Hướng dẫn số 221/HD-UBND-LĐLĐ hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị Người lao động năm 2022.
Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô

Tự hào góp sức xây dựng Thủ đô

(LĐTĐ) Mặc dù trải qua nhiều khó khăn, thử thách, song 67 năm qua, Hà Nội vẫn không ngừng phát triển cả về kinh tế, xã hội, diện mạo… xứng đáng là Thủ đô cả nước. Thành tựu ấy có được là kết quả của sự đoàn kết, đồng lòng trong toàn hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, trong đó, tổ chức Công đoàn, lực lượng công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) Thủ đô tự hào đóng góp phần quan trọng.
Tiếp tục phát huy vai trò “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp

Tiếp tục phát huy vai trò “Tổ An toàn Covid-19” trong doanh nghiệp

(LĐTĐ) Hiện nay, các “Tổ An toàn Covid-19” tiếp tục phát huy vai trò tích cực, là lực lượng nòng cốt trong việc xây dựng, triển khai, giám sát để giữ vững tiêu chí mô hình “Vùng xanh doanh nghiệp”, từ đó góp phần quan trọng cùng doanh nghiệp thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch, vừa duy trì sản xuất an toàn.
Xem thêm
Phiên bản di động