M
16/02/2021 11:32

Phấn đấu trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”

(LĐTĐ) Phấn đấu có trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”; 60% trở lên cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa/ tổng số đơn vị đăng ký- đây là một trong số các chỉ tiêu đặt ra cho chương trình công tác Tuyên giáo Công đoàn Thủ đô năm 2021.

Gần 90% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp” Gần 80% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”

Để đạt được chỉ tiêu này, năm nay, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, triển khai thực hiện cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp” trong công nhân viên chức lao động Thủ đô, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; thực hiện tốt chương trình 06-Ctr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch- văn minh giai đoạn 2021- 2025”.

Công đoàn sẽ tăng cường tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa nhằm nâng cao nhận thức của đội ngũ công nhân viên chức lao động và người sử dụng lao động; tuyên truyền nâng cao chất lượng cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa trong công nhân viên chức lao động Thủ đô gắn với phong trào xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”.

Phấn đấu trên 70% công nhân viên chức lao động Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hóa công nghiệp”
Cán bộ, đoàn viên công đoàn huyện Thanh Oai dự hội nghị tuyên truyền về cuộc vận động xây dựng Nếp sống Văn hóa công nghiệp gắn với phong trào xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa diễn ra ngày 15/7/2020. Ảnh minh họa.

Công đoàn các cấp sẽ tiếp tục tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả 02 bộ Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại nơi làm việc và nơi công cộng qua đó góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Được biết, trong năm 2020, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa”; vận động công nhân viên chức lao động thực hiện 02 bộ quy tắc ứng xử của Thành phố bằng các việc làm thiết thực.

Kết quả, năm qua, đã có 84,9% công nhân viên chức lao động Thủ đô đăng ký thực hiện tốt 5 tiêu chí cá nhân; 84,43% đăng ký thực hiện tốt 3 tiêu chí tập thể cuộc vận động “Xây dựng nếp sống Văn hóa công nghiệp”; 89,8% công đoàn cơ sở triển khai thực hiện 02 bộ Quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng.

P.Diệp

Nguồn :