M
31/03/2017 08:26

Gần 80% CNVCLĐ Thủ đô đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”

LĐLĐ Thành phố cho biết, thời gian qua, cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp” trong CNVCLĐ được các cấp CĐ Thủ đô liên tục duy trì và  phát triển.  

tin nhap 20170331075429 Đẩy mạnh nếp sống văn hóa công nghiệp
tin nhap 20170331075429 Lan tỏa cuộc vận động “Xây dựng Nếp sống văn hóa công nghiệp”
tin nhap 20170331075429 LĐLĐ huyện Mê Linh: Phấn đấu 70% CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn "Nếp sống văn hóa công nghiệp"

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động, các cấp công đoàn Thành phố đã tích cực triển khai tuyên truyền, tổ chức cho đoàn viên, CNVCLĐ đăng ký phấn đấu gắn với phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”.

Kết quả, trong năm 2016 đã có 98,7% CNVCLĐ Thủ đô được quán triệt, học tập các Nghị quyết của Đảng, Công đoàn, được tuyên truyền phổ biến chính sách, pháp luật của Nhà nước; 78,7% CNVCLĐ đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, 65,8% các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp có tổ chức công đoàn đạt chuẩn văn hoá, góp phần thực hiện tốt Chương trình 04-CTr/TU khóa XVI.

tin nhap 20170331075429
Một buổi tuyên truyền về thực hiện Nếp sống văn hóa công nghiệp cho CNVCLĐ do LĐLĐ Thành phố tổ chức

Một trong những đơn vị triển khai và tổ chức thực hiện tốt cuộc vận động, theo đánh giá của LĐLĐ Thành phố là LĐLĐ huyện Đan Phượng. Cụ thể, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tập trung triển khai cuộc vận động xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp đến 100% CNVCLĐ; triển khai phong trào “xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” đến 100% CĐCS.

LĐLĐ huyện Đan Phượng cũng đồng thời triển khai nhiều giải pháp thiết thực để đẩy mạnh cuộc vận động như: tổ chức ký kết giao ước thi đua, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn các cơ sở thực hiện, sơ kết, rút kinh nghiệm, tập trung chỉ đạo quyết liệt gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của huyện, của cơ quan, đơn vị, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Những biện pháp nói trên đã giúp nâng tổng số cơ quan, đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn huyện Đan Phượng đạt chuẩn văn hóa đạt 86,7%; 97,2 %gia đình CB, CC, LĐ đạt chuẩn văn hóa.

Phạm Diệp

Nguồn :