Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

(LĐTĐ) Những năm qua, các phong trào thi đua yêu nước được Công đoàn Viên chức Việt Nam chú trọng phát động, triển khai sâu rộng, qua đó đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo trong các hoạt động.
Người lao động ngành giao thông phát huy sự năng động, sáng tạo
Phối hợp để nâng cao chất lượng chuyên môn
Sôi nổi những phong trào thi đua yêu nước

Hiệu quả thiết thực

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh- Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam cho biết, nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác thi đua khen thưởng trong những năm qua, Công đoàn Viên chức Việt Nam luôn coi trọng việc tổ chức các phong trào thi đua, phát triển nhân rộng điển hình tiên tiến...Nội dung các phong trào thi đua, các cuộc vận động đã bám sát nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ trọng tâm trong từng năm của các cơ quan, đơn vị.

Các phương pháp, hình thức triển khai thực hiện ngày càng phong phú, đa dạng phù hợp với thực tiễn, đồng thời được cụ thể hóa, phù hợp với cán bộ, đoàn viên và nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, ngành, nổi bật là các phong trào: "Lao động giỏi, lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà", "Xây dựng cơ quan văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả", "Tham mưu giỏi, phục vụ tốt", "Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở",...

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải và Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Giang Tuệ Minh trao phần thưởng cho các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến.

Đặc biệt, các phong trào thi đua này được gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" và cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức "Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo"…

Cùng với triển khai thi đua, công tác khen thưởng cũng được các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam duy trì, coi trọng, đảm bảo khách quan, công bằng, dân chủ, đúng đối tượng, đúng thành tích; công tác phát hiện, xây dựng bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, gương người tốt việc tốt được quan tâm.

Qua phong trào thi đua, các cuộc vận động đã tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức, hành động thực tiễn của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động về rèn luyện đạo đức, lối sống, tinh thần trách nhiệm, không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, đổi mới sáng tạo trong các hoạt động.

Nhiều công đoàn cơ sở đã có cách làm năng động, sáng tạo để động viên, khuyến khích đội ngũ cán bộ, đoàn viên công đoàn chủ động, thực hiện với những việc làm cụ thể 8 giờ làm việc có chất lượng, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan.Theo bà Nguyễn Giang Tuệ Minh, thông qua thi đua, đã có nhiều tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc đạt các danh hiệu Lao động tiên tiến, Lao động xuất sắc, Chiến sỹ thi đua các cấp; có nhiều lượt tập thể, cá nhân được Đảng, Nhà nước tặng thưởng những phần thưởng cao quý.

Cụ thể, từ năm 2016-2020, đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong cả nước đã có 2.496 sáng kiến cải tiến được công nhận; có 3.914 đề tài cấp cơ sở, 2.383 đề tài cấp bộ, ngành, 1.380 đề tài cấp nhà nước được nghiệm thu, thực hiện áp dụng trong thực tế. Hơn 100 cán bộ được tặng thưởng các giải thưởng khoa học công nghệ cấp nhà nước cũng như các giải thưởng khoa học xã hội và nhân văn, khoa học tự nhiên khác...

5 năm qua, các cấp Công đoàn Viên chức đã được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cấp 13 Bằng Lao động sáng tạo, 48 tập thể được Tổng Liên đoàn tặng Cờ thi đua, 365 tập thể và cá nhân được Tổng Liên đoàn tặng Bằng khen; Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tặng Cờ thi đua cho 282 tập thể, tặng Bằng khen cho 4368 tập thể và cá nhân và trao giải thưởng “Gương mặt của năm” cho 78 cán bộ, đoàn viên.

Tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua

Bà Nguyễn Giang Tuệ Minh cho biết, phát huy những kết quả đã đạt được, nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả của việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, tại hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020 và triển khai nhiệm vụ, phát động thi đua giai đoàn 2021 – 2025 được tổ chức mới đây, Ban Chấp hành Công đoàn Viên chức Việt Nam cũng đã phát động thi đua giai đoạn 2021 - 2025 với 05 nội dung cơ bản.

Trước hết, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về thi đua khen thưởng, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”, Luật Thi đua khen thưởng và các văn bản hướng dẫn thi hành; các Quy chế, văn bản hướng dẫn về công tác thi đua khen thưởng của tổ chức Công đoàn; nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ công đoàn, CBCCVCLĐ về Đảng, về Bác Hồ, về truyền thống dân tộc, về tổ chức công đoàn và giai cấp công nhân Việt Nam, về trách nhiệm của đoàn viên, người lao động trong thi đua yêu nước để hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan đơn vị góp phần thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong cán bộ, đoàn viên công đoàn và công chức, viên chức, người lao động, tập trung đẩy mạnh phong trào “Tham mưu giỏi, phục vụ tốt”, cuộc vận động cán bộ công chức viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, cuộc vận động “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực” gắn với phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” phong trào “Đổi mới, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động Công đoàn” trong các cấp Công đoàn;

Nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Xanh - Sạch - Đẹp, Bảo đảm an toàn, vệ sinh lao động” gắn với phong trào “Xây dựng cơ quan văn hóa ngày làm việc 8 giờ chất lượng hiệu quả”, phong trào “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà”, các phong trào “Văn hóa, Thể thao”.v.v…; lồng ghép với các phong trào thi đua, cuộc vận động do cơ quan, đơn vị, ngành phát động gắn với thực hiện Chỉ thị 05 về tiếp tục đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Các cấp Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia có hiệu quả các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động gắn với phong trào thi đua chào mừng các sự kiện chính trị các ngày lễ lớn trong năm của đất nước, của đơn vị và ngành.

Công đoàn Viên chức Việt Nam xác định, các phong trào thi đua sẽ phải hướng mạnh về cơ sở, gắn liền với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tập trung phát huy tinh thần sáng tạo của mỗi tập thể, mỗi cá nhân, chung sức đồng lòng, quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch đã đề ra. Kết quả các phong trào thi đua phải được thể hiện bằng các công trình, sản phẩm, phần việc cụ thể, có ý nghĩa và mang lại giá trị kinh tế, xã hội, hiệu quả thiết thực đối với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, mang lại lợi ích thiết thực cho người lao động và góp phần nâng cao vị thế, uy tín của tổ chức công đoàn.

Cùng với phát động, triển khai nội dung, thi đua, Công đoàn Viên chức Việt Nam sẽ tăng cường công tác tuyên truyền giới thiệu về mô hình mới, cách làm hay, gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt, các tập thể, cá nhân có thành tích đột xuất, đặc biệt là cán bộ công chức, viên chức trực tiếp làm công tác chuyên môn nghiệp vụ, phục vụ; tập trung cao điểm tuyên truyền các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước;

Thực hiện tốt và nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, bảo đảm kịp thời, đúng quy định, có tác dụng động viên, giáo dục, nêu gương; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc phát hiện, biểu dương, khen thưởng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Dịp này, để ghi nhận những kết quả của phong trào thi đua yêu nước trong thời gian qua và khích lệ phong trào trong thời gian sắp tới, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tôn vinh 25 tập thể và 98 cá nhân điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2016 - 2020; bầu 06 đồng chí là cán bộ, đoàn viên tiêu biểu đi dự Đại hội thi đua yêu nước lần thứ X do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tổ chức. /.

Ngọc Tú

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hàng loạt tài khoản hội nhóm có tiếng trên facebook bị hacker chiếm đoạt

Hàng loạt tài khoản hội nhóm có tiếng trên facebook bị hacker chiếm đoạt

(LĐTĐ) Với mỗi fanpage, group chiếm đoạt bất hợp pháp của người dùng, các hacker có thể bán lại với giá dao động từ 3 - 5 triệu/fanpage và từ 30 ...
Lan toả mạnh mẽ những gương người tốt, việc tốt

Lan toả mạnh mẽ những gương người tốt, việc tốt

(LĐTĐ) Trong những năm qua, quận Tây Hồ luôn tập trung đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về việc triển khai phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt” ...
Phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội): Hàng chục kho bãi mọc trên đất nông nghiệp, ai quản lý?

Phường Thạch Bàn (Long Biên, Hà Nội): Hàng chục kho bãi mọc trên đất nông nghiệp, ai quản lý?

(LĐTĐ) Mặc dù nằm cách trụ sở UBND phường Thạch Bàn, quận Long Biên (Hà Nội) không xa, thế nhưng, hàng chục bãi xe tải, xe container, nhà tôn… ngang nhiên ...
Đẩy mạnh quảng bá, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận tại Thủ đô

Đẩy mạnh quảng bá, hợp tác phát triển du lịch Ninh Thuận tại Thủ đô

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận đã tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội năm 2022 nhằm giới thiệu, ...
Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 6 đơn vị

Bộ Thông tin và Truyền thông điều động, bổ nhiệm cán bộ tại 6 đơn vị

(LĐTĐ) Chiều 30/9, Bộ Thông in và Truyền thông tổ chức hội nghị triển khai quyết định về công tác cán bộ tại 6 đơn vị bao gồm: Cục Báo chí, ...
Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

Tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”

(LĐTĐ) Nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua “Người tốt, việc tốt”, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Phúc Thọ sẽ tiếp tục tăng cường ...
Doanh nghiệp thiếu đơn hàng đồng loạt kiến nghị hỗ trợ cơ chế

Doanh nghiệp thiếu đơn hàng đồng loạt kiến nghị hỗ trợ cơ chế

Đại diện các Hiệp hội ngành hàng kiến nghị hỗ trợ tìm kiếm đơn hàng và thị trường xuất khẩu, trong đó đề cao vai trò thông tin thị trường ...

Tin khác

Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô

Nâng cao chất lượng công tác Văn phòng của các cấp Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Ngày 30/9, tại Trường Trung cấp nghiệp vụ và dạy nghề Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác văn phòng năm 2022 cho các cán bộ làm công tác văn phòng tại LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, Công đoàn cơ sở và đơn vị trực thuộc LĐLĐ Thành phố.
Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

Lao động nữ ngành Dệt may cần được quan tâm nhiều hơn

(LĐTĐ) Với sự vào cuộc tích cực của tổ chức Công đoàn và doanh nghiệp, hiện nay, thu nhập, điều kiện làm việc của công nhân lao động ngành dệt may đã được cải thiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh giá cả leo thang và do những đặc thù riêng của lao động ngành dệt may nên đời sống, việc làm của công nhân dệt may vẫn còn nhiều vấn đề cần được quan tâm hơn nữa.
Hà Nội: Trên 800 vận động viên tham gia Hội thao ngành NN&PTNT

Hà Nội: Trên 800 vận động viên tham gia Hội thao ngành NN&PTNT

(LĐTĐ) Sáng nay (30/9), tại Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận Hà Đông, Sở Nông Nnghiệp và Phát triển Nông thôn (NN&PTNT) Hà Nội phối hợp cùng Công đoàn ngành NN&PTNT Hà Nội tổ chức khai mạc Hội thao trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) lần thứ VI năm 2022.
Bài 2: Chăm lo hiệu quả, lâu dài bằng các chính sách

Bài 2: Chăm lo hiệu quả, lâu dài bằng các chính sách

(LĐTĐ) Quan tâm, chăm lo về việc làm, đời sống cho đoàn viên, người lao động, trong đó có lao động nữ là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp Công đoàn. Tuy nhiên, để bảo đảm thực chất hơn quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ trong các lĩnh vực, điều quan trọng là các cấp Công đoàn cần chủ động tham mưu, xây dựng các khung chính sách, pháp luật.
Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

Liên đoàn Lao động huyện Mê Linh tập huấn công tác tổ chức đại hội Công đoàn các cấp

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mê Linh phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện Mê Linh tổ chức Hội nghị tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn các cấp nhiệm kỳ 2023-2028. Dự và làm báo cáo viên cho lớp tập huấn có Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Phạm Bá Vĩnh.
Bài 1: Sáng tạo, tận tâm với người lao động

Bài 1: Sáng tạo, tận tâm với người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, cán bộ Công đoàn, đặc biệt là cán bộ làm công tác nữ công tại các Công đoàn cơ sở đã không ngừng nỗ lực, bằng sự tâm huyết, trách nhiệm, tận tụy, năng động, sáng tạo cùng với Ban Chấp hành Công đoàn làm tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng cho lao động nữ; tham gia xây dựng chế độ, chính sách góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và vị thế cho nữ công nhân, viên chức, lao động.
Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

Tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Nhằm mục tiêu tổ chức thành công Đại hội Công đoàn các cấp, mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm đã tiến hành tập huấn công tác tổ chức Đại hội Công đoàn cơ sở, nhiệm kỳ 2023-2028 cho cán bộ là ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra LĐLĐ huyện và ủy viên Ban chấp hành Công đoàn cơ sở trực thuộc.
Quận Long Biên: Đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội

Quận Long Biên: Đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội

(LĐTĐ) Sáng nay (29/9), Ủy ban nhân dân (UBND) - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) và Bảo hiểm xã hội quận Long Biên chủ trì tổ chức Hội nghị đối thoại về pháp luật lao động, công đoàn, bảo hiểm xã hội với lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học và cán bộ Công đoàn cơ sở, người lao động trên địa bàn quận.
Hải Phòng: Bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

Hải Phòng: Bổ nhiệm Bí thư Đảng đoàn Liên đoàn Lao động Thành phố nhiệm kỳ 2018-2023

(LĐTĐ) Chiều 28/9, ông Đỗ Mạnh Hiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hải Phòng, chủ trì Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường vụ Thành ủy về công tác cán bộ Liên đoàn Lao động thành phố Hải Phòng.
Khi doanh nghiệp đặt người lao động là trung tâm

Khi doanh nghiệp đặt người lao động là trung tâm

(LĐTĐ) Xác định người lao động là vốn quý của doanh nghiệp, nhiều chủ sử dụng lao động đã phối hợp chặt chẽ với Công đoàn để quan tâm, chăm lo đời sống, đảm bảo việc làm, thu nhập và nâng cao chế độ phúc lợi cho người lao động. Từ đó, người lao động yên tâm sản xuất, gắn bó và nỗ lực cống hiến cho sự phát triển chung của doanh nghiệp.
Xem thêm
Phiên bản di động