M
27/03/2021 09:58

Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội:

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021

(LĐTĐ) Để hoàn thành các mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ đặt ra trong năm 2021, Công đoàn Tổng công ty Du lịch Hà Nội đã đưa ra nhiều giải pháp phấn đấu cụ thể, đồng thời đang nỗ lực từng bước thực hiện.

Phát huy vai trò của công đoàn trong tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp Chung tay giải cứu nông sản giúp đỡ bà con vùng dịch Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021

Cụ thể, Công đoàn Tổng Công ty đặt mục tiêu phấn đấu 100% doanh nghiệp nhà nước, 80% doanh nghiệp ngoài nhà nước tổ chức Hội nghị người lao động, ký Thỏa ước lao động tập thể có chất lượng, đối thoại và xây dựng quy chế dân chủ tại nơi làm việc theo qui định.

Cùng đó, Công đoàn Tổng Công ty phấn đấu có từ 95% trở lên số đoàn viên, người lao động được cung cấp thông tin, tuyên truyền, quán triệt, học tập các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết của Công đoàn các cấp; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đoàn viên Công đoàn hàng năm.

Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2021
Công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội phát động phong trào thi đua năm 2021 với quyết tâm hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra

Công đoàn Tổng Công ty phấn đấu 100% cán bộ công đoàn các cấp được đào tạo, bồi dưỡng về nghiệp vụ, kỹ năng hoạt động công đoàn; 100% đơn vị thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu dự toán thu chi, tài chính công đoàn; 90% công đoàn cơ sở mở và triển khai thu kinh phí qua tài khoản Công đoàn Việt Nam.

Đơn vị cũng phấn đấu 100% công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 85% công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước thành lập được Ban Nữ công quần chúng theo qui định của Điều lệ Công đoàn Việt Nam; có từ 95% trở lên Công đoàn cơ sở khu vực nhà nước, 55% trở lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước đạt tiêu chuẩn Công đoàn cơ sở hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ; có từ 70% trở lên tập thể và cá nhân đạt các danh hiệu thi đua các cấp và đạt tiêu chuẩn "Nếp sống văn hóa công nghiệp".

Dù ảnh hưởng của dịch Covid-19 từ đầu năm, nhưng các cấp công đoàn Tổng Công ty Du lịch Hà Nội đã đang bám sát các chỉ tiêu và quyết tâm vượt khó khăn thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu này trong năm 2021.

Bảo Thoa

Nguồn :