M
14/09/2020 15:35

Nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công nhân viên chức lao động

Các cấp Công đoàn Thành phố sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân, viên chức, lao động; chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền đồng cấp trong quá trình tổ chức thực hiện Kết luận số 80-KL/TW, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của công nhân viên chức lao động.

Trên 19 ngàn công nhân viên chức lao động được tuyên truyền pháp luật
Thi tìm hiểu luật, cách làm hay của Hà Nội
Tuyên truyền pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình

Đây là một trong những yêu cầu được nêu tại Kế hoạch số 45/KH- LĐLĐ triển khai thực hiện Kết luận số 80-KL/TW ngày 20/6/2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân mà Liên đoàn Lao động Thành phố vừa ban hành mới đây.

Kế hoạch bao gồm 6 nội dung. Trong đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ quán triệt sâu sắc tới các cấp Công đoàn, đội ngũ cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động về vai trò, ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; xác định đây là một bộ phận của công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Cùng đó, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tập trung củng cố, kiện toàn, tăng cường tập huấn, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ công đoàn làm công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật.

1254 minh hoa tuyen truyen
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho công nhân. Ảnh minh họa.

Các cấp Công đoàn sẽ tập trung thực hiện đầy đủ các thể chế, chính sách về công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật như Luật Phổ biến giáo dục pháp luật, Nghị định số 28/2013/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật Phổ biến giáo dục pháp luật và những văn bản liên quan); nâng cao chất lượng tham gia xây dựng chính sách, pháp luật liên quan đến công nhân, lao động; chủ động thương lượng với người sử dụng lao động ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể với những nội dung có lợi hơn quy định của pháp luật cho đoàn viên, công nhân lao động; giải quyết tranh chấp lao động tập thể; đẩy mạnh công tác tham gia kiểm tra, thanh tra, giám sát, phản biện xã hội…góp phần nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật.

Các cấp Công đoàn sẽ tổ chức triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật toàn diện, rộng khắp trong công nhân viên chức lao động; hướng mạnh về cơ sở, đặc biệt quan tâm tới đối tượng công nhân lao động trong các loại hình doanh nghiệp; tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với những nội dung thiết thực, phù hợp với nhu cầu của công nhân lao động như: nội dung cơ bản của Hiến pháp, pháp luật Lao động, Công đoàn, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp, An toàn vệ sinh lao động…

Theo Liên đoàn Lao động Thành phố, để công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được hiệu quả, các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức hoạt động này với hình thức linh hoạt như tuyên truyền trực tiếp, hệ thống loa truyền thanh nội bộ, bảng tin, cổ động trực quan, tủ sách pháp luật tại cơ sở; phối hợp hoạt động của tổ tự quản khu nhà trọ công nhân, đội công nhân nòng cốt tại doanh nghiệp trong công tác tuyên truyền; tuyên truyền qua phương tiện thông tin đại chúng, bảng tin, pano, áp phích, tờ rơi, mạng xã hội; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, kỹ thuật số trong công tác tuyên truyền; Tổ chức các điểm tuyên truyền pháp luật, tư vấn pháp luật tại các khu công nghiệp, điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, tại các doanh nghiệp; Tổ chức các Hội thi tìm hiểu pháp luật, Hội diễn, Hội thi sân khấu hóa, Hội thi ứng dụng công nghệ thông tin gắn với các nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật thu hút đông đảo công nhân viên chức lao động tham gia…

Ngoài ra, Công đoàn sẽ tổ chức các chiến dịch tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động, nhất là vào dịp hưởng ứng “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu LĐLĐ quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở và công đoàn cơ sở trực thuộcăn cứ Kế hoạch của Liên đoàn Lao động Thành phố và tình hình thực tiễn công nhân viên chức lao động trên địa bàn, xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật giáo dục pháp luật trong công nhân viên chức lao động. Các đơn vị cần định kỳ gửi báo cáo 6 tháng (trước ngày 20/5), báo cáo năm (trước ngày 15/11) kết quả công tác tuyên truyền, tuyên truyền phổ biến giáo dục về Liên đoàn Lao động Thành phố (qua Ban Tuyên giáo

Phạm Diệp

Nguồn :