M
01/05/2021 09:49

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở, góc nhìn từ quận Hoàn Kiếm

(LĐTĐ) Cán bộ Công đoàn phải thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn. Cụ thể phải biết lựa chọn phương pháp hoạt động phù hợp với tình hình thực tế, biết xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, khắc phục tình trạng báo cáo, đánh giá hoạt động không đúng thực chất hoặc tổ chức hoạt động mang tính đối phó, hình thức.

Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm triển khai nhiều hoạt động trong Tháng Công nhân Công nhân, viên chức, lao động quận Hoàn Kiếm thi đua cao điểm tổ chức thành công cuộc bầu cử Tổ chức Tháng Công nhân thiết thực, hướng về cơ sở

Đó là một trong những nhận định của Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm để nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở.

Cụ thể nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở luôn được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm quan tâm và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng đối với tổ chức Công đoàn bởi cán bộ công đoàn là người trực tiếp tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, của công đoàn và các chương trình công tác của công đoàn cấp trên; tổ chức Công đoàn hoạt động có hiệu quả hay không quyết định phần lớn do cán bộ công đoàn.

Nâng cao chất lượng cán bộ Công đoàn cơ sở, góc nhìn từ quận Hoàn Kiếm
Khen thưởng, động viên kịp thời cũng là giải pháp khuyến khích, động viên, cán bộ công đoàn yên tâm công tác và phát huy năng lực.

Từ thực tế triển khai phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn ở quận, để xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, các cấp công đoàn quận đã và thực hiện tốt một số giải pháp và nhiệm vụ cơ bản.

Đó là phải nâng cao nhận thức và chất lượng hiệu quả công tác cán bộ của tổ chức Công đoàn. Tăng cường các hoạt động tuyên truyền để người sử dụng lao động, cán bộ công đoàn nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cán bộ công đoàn trong việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn, cũng như những khó khăn, thách thức đặt ra đối với tổ chức Công đoàn và đội ngũ cán bộ công đoàn trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế. Từ đó thấy rõ sự cần thiết tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác cán bộ của tổ chức Công đoàn nhằm xây dựng đội ngũ cán bộ công đoàn đủ năng lực đáp ứng kịp với yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với đó, Liên đoàn Lao động quận kịp thời kiện toàn củng cố bộ máy tổ chức của Ban Chấp hành công đoàn khi có biến động, khi bổ sung vào Ban Chấp hành cần xem xét lựa chọn những đồng chí có nhiệt tình, tâm huyết với phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn, có lòng say mê đối với hoạt động công đoàn, có uy tín với nhân viên chức lao động và đoàn viên.

Đặc biệt người cán bộ công đoàn cần có khả năng tuyên truyền vận động thuyết phục nhân viên chức lao động tham gia vào tổ chức và các hoạt động thực tiễn của công đoàn; có bản lĩnh để quyết đoán, dám nghĩ, dám làm, dám hành động và chịu trách nhiệm trước mọi công việc. Động viên, khen thưởng kịp thời và có chính sách đãi ngộ đối với cán bộ công đoàn, có kế hoạch tổ chức các buổi họp mặt để tạo điều kiện cho cán bộ công đoàn được gặp gỡ, giao lưu trao đổi học tập kinh nghiệm trong công tác giữa các đơn vị.

Cán bộ Công đoàn cũng thường xuyên nghiên cứu đổi mới nội dung và phương thức hoạt động công đoàn hay nói cách khác phải biết lựa chọn phương pháp hoạt động sao cho phù hợp với tình hình thực tế, biết xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các chương trình hành động, khắc phục tình trạng báo cáo, đánh giá hoạt động không đúng thực chất hoặc tổ chức hoạt động mang tính đối phó, hình thức.

Ngoài ra Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận cũng đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả công tác đào tạo, bồi dưỡng, trang bị những kiến thức cơ bản nhằm nâng cao trình độ, kỹ năng hoạt động của cán bộ công đoàn; nghiên cứu đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ công đoàn, nhất là quan tâm đối với cán bộ công đoàn ở tại cơ sở.

Trong đó, tập trung bồi dưỡng toàn diện về kỹ năng, trong đó chú trọng nâng cao kỹ năng hoạt động của Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, kỹ năng đàm phán, thương lượng, đối thoại của cán bộ Công đoàn cơ sở khu vực doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo hướng đào tạo, bồi dưỡng gắn lý thuyết với thực hành và kỹ năng xử lý những tình huống nảy sinh trong thực tiễn.

Chú trọng tập huấn, bồi dưỡng tại chỗ cho tổ trưởng, tổ phó công đoàn; căn cứ vào nhu cầu, đối tượng đào tạo, bồi dưỡng để xây dựng chương trình đào tạo, bồi dưỡng sao cho phù hợp với điều kiện thực tế nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng hoạt động thực tiễn của cán bộ công đoàn.

Liên đoàn Lao động quận cũng thường xuyên thông tin, cập nhật những kiến thức mới để giúp cán bộ công đoàn nắm vững và nâng cao năng lực về tổ chức, quản lý và sinh hoạt công đoàn, nắm bắt và thực hiện tốt các quy định của Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Khen thưởng, quan tâm chăm lo thực hiện tốt chính sách đối với cán bộ công đoàn, đảm bảo thực hiện đúng, đầy đủ theo quy định, có các chế độ đãi ngộ phù hợp cho cán bộ công đoàn trong điều kiện cụ thể, cũng là giải pháp khuyến khích, động viên, tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ công đoàn yên tâm công tác, qua đó cũng nhằm thu hút cán bộ giỏi tham gia vào công tác công đoàn.

T.Vũ

Nguồn :