Đồng hành để nâng tầm tổ chức

(LĐTĐ) Với mục tiêu không ngừng nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) Thủ đô, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, bên cạnh việc duy trì phối hợp với chính quyền và các sở, ban, ngành của Thành phố, Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022 - 2025 với Ban Thường vụ 30 Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Từ đó, tăng cường sự phối hợp của các cấp ủy Đảng để nâng cao vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn.
Chú trọng làm tốt công tác đại diện, chăm lo cho đoàn viên, người lao động Phối hợp với chuyên môn tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua

Tăng cường sự phối hợp giữa Công đoàn và các cấp ủy Đảng

Trong bối cảnh tổ chức Công đoàn đang đứng trước nhiều cơ hội, thách thức đen xen, đòi hỏi các cấp Công đoàn phải nỗ lực đổi mới mạnh mẽ, thực chất cả về mô hình tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị (khóa XIII) đã ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới” (Nghị quyết số 02). Ngay sau đó, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã ban hành Kế hoạch số 35-KH/TU, ngày 28/7/2021 về thực hiện Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị (Kế hoạch số 35).

Đồng hành để nâng tầm tổ chức
Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây và Ban Thường vụ các Huyện ủy Ba Vì, Hoài Đức, Đan Phượng, Quốc Oai ký kết Quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2022 - 2025. Ảnh: Mai Quý

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị khẳng định tổ chức Công đoàn là cơ sở chính trị - xã hội vững chắc của Đảng, Nhà nước; là tổ chức đại diện lớn nhất, trung tâm tập hợp, đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động cả nước. Đồng thời, Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị cũng đặt ra các nhiệm vụ: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tiếp tục sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, hướng hoạt động của tổ chức Công đoàn vào thực hiện nhiệm vụ cốt lõi là đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tổ chức và hoạt động công đoàn.

Bám sát tinh thần chỉ đạo trong Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, tổ chức Công đoàn Thủ đô với sự chủ động, quyết liệt, nhạy bén, sáng tạo, đổi mới đã có nhiều giải pháp thiết thực để đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Nổi bật là Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội đã ký kết Quy chế phối hợp công tác, giai đoạn 2022 - 2025 với Ban Thường vụ 30 Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội. Đây là tiền đề quan trọng để các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô trong tình hình mới.

Nội dung Quy chế phối hợp nêu rõ, các bên phối hợp trong công tác tổ chức, cán bộ. Cụ thể, các bên phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo việc sắp xếp tổ chức bộ máy, thực hiện bố trí đủ cán bộ Công đoàn phù hợp với đặc thù của địa phương và đầu mối Công đoàn cơ sở quản lý theo hệ thống Công đoàn trên địa bàn Thành phố; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt động Công đoàn, năng lực tập hợp đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn chuyên trách đủ về số lượng, nâng cao về chất lượng; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cán bộ Công đoàn chuyên trách theo quy định phân cấp quản lý cán bộ của Thành ủy Hà Nội.

Các bên phối hợp trong công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, làm cơ sở phát triển đảng viên, thành lập tổ chức Đảng trong doanh nghiệp. Cụ thể là phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền, các cơ quan: Thuế, Bảo hiểm xã hội, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Thanh tra… phối hợp với tổ chức Công đoàn nắm bắt, khảo sát, điều tra, dự báo tình hình người lao động và doanh nghiệp chưa có tổ chức Công đoàn để xây dựng kế hoạch vận động phát triển đoàn viên, thành lập tổ chức Công đoàn; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động, tập hợp, thu hút người lao động tham gia tổ chức Công đoàn, thành lập Công đoàn cơ sở, tạo tiền đề thành lập tổ chức Đảng, đoàn thể khác trong doanh nghiệp. Các cấp ủy Đảng thường xuyên lãnh đạo các cấp chính quyền phối hợp với tổ chức Công đoàn, tăng cường công tác quản lý Nhà nước về thành lập và hoạt động của “Tổ chức đại diện người lao động” tại doanh nghiệp đảm bảo đúng tôn chỉ, mục đích, tuân thủ các quy định pháp luật.

Ngoài ra, các bên phối hợp quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng địa phương; công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng; nâng cao phúc lợi đối với đoàn viên, người lao động. Trong đó, chú trọng phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo vận động đoàn viên, người lao động tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Tổng LĐLĐ Việt Nam và thành phố Hà Nội phát động; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo trong việc tổ chức lấy ý kiến người lao động về xây dựng chính sách, pháp luật; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương; lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động…

Triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp

Ghi nhận thực tế cho thấy, ngay sau khi ký kết Quy chế phối hợp công tác, các bên đã cụ thể hóa nội dung phối hợp bằng những kế hoạch, chương trình hành động cụ thể; Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã tập trung chỉ đạo chính quyền và các phòng, ban, ngành của địa phương triển khai thực hiện tốt các nội dung của Quy chế phối hợp. Qua đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và phong trào CNVCLĐ Thủ đô; đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn đã đề ra trong từng năm và cả nhiệm kỳ.

Đồng hành để nâng tầm tổ chức
Công đoàn ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.Ảnh: Mai Quý

Theo LĐLĐ thành phố Hà Nội, từ sự chủ động, quyết liệt của các cấp Công đoàn và sự phối hợp chặt chẽ của các cấp ủy Đảng, công tác tuyên truyền, phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh và công tác tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch vững mạnh đã được triển khai hiệu quả. Nhiệm kỳ 2018 - 2023, toàn Thành phố đã thành lập mới 2.821 Công đoàn cơ sở (vượt 9,3% Kế hoạch), phát triển mới 206.227 đoàn viên Công đoàn (vượt 23,6% Kế hoạch). Trong đó, thành lập 1.292 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp có từ 25 đoàn viên trở lên, thành lập mới 2.670 Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước với 191.434 đoàn viên, đạt 188% chỉ tiêu Kế hoạch Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết 09 của Thành ủy Hà Nội giao.

Đánh giá về việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội, đồng chí Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam ghi nhận, LĐLĐ thành phố Hà Nội đang ngày càng khẳng định vị trí quan trọng trong hệ thống Công đoàn Việt Nam, không chỉ ở những hoạt động thiết thực, hiệu quả mà chính là tầm ảnh hưởng của các chủ trương, giải pháp mới, khả thi để giải quyết các vấn đề cốt lõi của tổ chức và hoạt động Công đoàn. Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là giải pháp cơ bản trong tổ chức thực hiện Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị. Quy chế phối hợp đã bao quát các vấn đề cốt yếu, cho phép hình thành một mặt trận sâu rộng, chủ động trợ lực cho tổ chức Công đoàn trong tình hình mới.

Công tác đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, nâng cao phúc lợi đối với đoàn viên, CNVCLĐ được triển khai hiệu quả thông qua việc Công đoàn và chuyên môn phối hợp tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Hội nghị người lao động. Hàng năm, có 100% cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; 74% doanh nghiệp tổ chức Hội nghị người lao động; 82% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp xây dựng được Quy chế dân chủ ở cơ sở. Công tác thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể được nâng cao cả về số lượng và chất lượng, nhiều điều khoản có lợi cho người lao động và cao hơn so với quy định của pháp luật đã được đưa vào Thỏa ước lao động tập thể.

Việc tổ chức hội nghị gặp gỡ, đối thoại giữa lãnh đạo chính quyền với công nhân lao động được tổ chức thường niên ở cả cấp Thành phố và quận, huyện. Sau hội nghị, nhiều ý kiến, đề xuất liên quan đến những vấn đề thiết thân của người lao động đã được chỉ đạo giải quyết kịp thời. LĐLĐ Thành phố và các Công đoàn cấp trên cơ sở đã phối hợp với các đơn vị liên quan như thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn tại 3.713 doanh nghiệp, xử phạt vi phạm với số tiền 16,37 tỉ đồng.

Công tác chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động được triển khai bằng nhiều hình thức thiết thực, ý nghĩa như: Hỗ trợ Mái ấm Công đoàn; thăm hỏi, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ công nhân, viên chức, lao động vay vốn phát triển kinh tế gia đình; ký kết thỏa thuận hợp tác với các doanh nghiệp để cung cấp các sản phẩm, dịch vụ cho đoàn viên với giá ưu đãi; tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; duy trì các điểm sinh hoạt văn hóa công nhân, Tổ tự quản khu nhà trọ công nhân… Giai đoạn 2018 - 2023, từ nguồn “Quỹ Xã hội Công đoàn” và ngân sách Công đoàn, các cấp Công đoàn Thủ đô đã chi hỗ trợ cho 1,2 triệu lượt đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền gần 600 tỷ đồng. Qua đó, tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

Công tác quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các nghị quyết, chương trình công tác của Thành ủy Hà Nội, Tổng LĐLĐ Việt Nam được thực hiện thường xuyên, liên tục, tạo thành các đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức chính trị, trình độ, kỹ năng nghề nghiệp của đoàn viên, người lao động. Nội dung và hình thức tuyên truyền, vận động từng bước được đổi mới, phù hợp với tình hình thực tiễn của cơ sở, tạo ra nhiều cách làm hay, mô hình mới, thu hút đông đảo đoàn viên, CNVCLĐ tham gia.

Các phong trào thi đua, trọng tâm là phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, phấn đấu đạt danh hiệu “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Sáng kiến, sáng tạo trong CNVCLĐ Thủ đô”, phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi”, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, phong trào “Xây dựng gia đình CNVCLĐ tiêu biểu”, “Cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức: Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”… được triển khai sâu rộng và có bước chuyển biến mạnh mẽ cả về chất lượng, số lượng, lan tỏa trên tất cả các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, nghiên cứu khoa học, giáo dục đào tạo, y tế, môi trường và quản lý nhà nước… Từ đó, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong CNVCLĐ, góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và địa phương. Hàng năm, có hàng chục nghìn CNVCLĐ được biểu dương, khen thưởng vì đã có thành tích tốt trong việc thực hiện các phong trào thi đua.

Trong công tác tổ chức, cán bộ, trước Đại hội, Hội nghị Công đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2023 - 2028, Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội và Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy, Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội đã phối hợp làm tốt công tác chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn cơ sở, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự được thực hiện đúng với quy định của Đảng, tổ chức Công đoàn và phù hợp với đặc điểm, tình hình, điều kiện cụ thể của từng địa phương, đơn vị, doanh nghiệp. Theo đó, nhân sự được lựa chọn và được bầu vào Ban Chấp hành, giữ các chức danh Công đoàn khóa mới đều là những đồng chí có đủ năng lực, bản lĩnh đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động; được đoàn viên, người lao động tín nhiệm; tâm huyết, nhiệt tình, trách nhiệm với hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ.

Có thể khẳng định, việc ký kết Quy chế phối hợp công tác giữa Đảng đoàn, Thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội với Ban Thường vụ các Quận, Huyện, Thị ủy và các Đảng ủy trực thuộc Thành ủy Hà Nội là giải pháp thiết thực để tổ chức Công đoàn thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo đúng tinh thần Nghị quyết số 02 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 35 của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Thông qua việc triển khai Quy chế phối hợp đã nâng cao hiệu quả hoạt động công đoàn và phong trào CNVCLĐ, góp phần xây dựng tổ chức Công đoàn ngày càng vững mạnh; đồng thời góp phần tích cực vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương nói riêng và Thủ đô Hà Nội nói chung.

Mai Quý

Nên xem

Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Hoàng thành Thăng Long

Biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Trong không khí linh thiêng tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, lãnh đạo Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội và huyện Thanh Oai đã trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”.
Hà Nội: 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng

Hà Nội: 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế chi trả chi phí khám chữa bệnh trên 1 tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo số liệu của Bảo hiểm xã hội (BHXH) thành phố Hà Nội, năm 2023, toàn Thành phố có 38 bệnh nhân được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả chi phí khám chữa bệnh BHYT trên 1 tỷ đồng.
Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

Khẳng định vai trò là “cầu nối” ý Đảng và lòng dân

(LĐTĐ) Với sứ mệnh “Đi trước mở đường, đi cùng thực hiện, đi sau tổng kết”, trải qua chặng đường 75 năm (3/3/1949 - 3/3/2024) phát triển, ngành Tuyên giáo Thủ đô không ngừng đổi mới cả nội dung và phương thức hoạt động, góp phần tạo sự thống nhất nhận thức, hành động trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội và tạo động lực xây dựng Hà Nội ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.
Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

Kỳ vọng tăng trưởng tín dụng từ quý 2/2024

(LĐTĐ) Ngân hàng Nhà nước cho biết đang nghiên cứu giải pháp giúp tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ người dân và nền kinh tế.
Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

Hà Nội: 2 tháng đầu năm 2024 thu ngân sách ước đạt 112,5 nghìn tỷ đồng

(LĐTĐ) Theo Cục Thống kê Hà Nội, tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn thành phố Hà Nội 2 tháng đầu năm 2024 ước thực hiện 112,5 nghìn tỷ đồng, đạt 27,5% dự toán pháp lệnh năm và tăng 3,4% so với cùng kỳ năm 2023.
Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

Chuyện về những người bác sĩ có "thần kinh thép"

(LĐTĐ) Chữa trị cho người bệnh, đặc biệt bệnh nặng, bệnh nan y vốn đã khó và mệt, song điều trị cho một người mắc bệnh tâm thần còn khó khăn gấp nhiều lần. Có tận mắt chứng kiến sự hy sinh thầm lặng mà các y, bác sĩ đang ngày đêm đối diện với "không gian" lẫn "thời gian" tại các bệnh viện chuyên ngành, tại các khoa liên quan đến tâm thần mới cảm thấy ngưỡng mộ về sự hy sinh thầm lặng của những bác sĩ có "thần kinh thép" đến nhường nào!
Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

Nhanh chóng dập tắt đám cháy xưởng sản xuất thiết bị điện ở huyện Đông Anh

(LĐTĐ) Đám cháy phát ra từ một xưởng sản xuất thiết bị điện có kết cấu khung thép, lợp mái tôn ở xã Mai Lâm, huyện Đông Anh, Hà Nội. Sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã tới hiện trường nhanh chóng khoanh vùng, khống chế đám cháy không để lây lan.

Tin khác

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

Người lao động phấn chấn trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết

(LĐTĐ) Tinh thần vui Xuân mới nhưng không quên nhiệm vụ, các cấp Công đoàn và người lao động huyện Hoài Đức khẩn trương bắt tay ngay vào công việc với những mục tiêu rõ ràng cho năm mới. Khí thế hăng say lao động, tinh thần phấn chấn là điều thấy rõ trong ngày trở lại làm việc sau đợt nghỉ Tết Nguyên đán.
Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

Nhiệm kỳ mới, thành tựu mới

(LĐTĐ) Với phương châm “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển” và tinh thần làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội đã thống nhất các mục tiêu, chỉ tiêu và khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2023 - 2028, đánh dấu sự khởi đầu của một nhiệm kỳ hứa hẹn nhiều bứt phá và thành công.
Xuân mới, quyết tâm cao

Xuân mới, quyết tâm cao

(LĐTĐ) Một mùa Xuân nữa lại về. Các cấp Công đoàn Thủ đô đón mùa Xuân trong niềm tin thắng lợi. Xuân mới, quyết tâm cao là những gì mà các đồng chí Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đặt ra nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tự tin tạo những đột phá mới

Tự tin tạo những đột phá mới

Nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã khép lại với những kết quả đáng tự hào của tổ chức Công đoàn Thủ đô. Trong không khí chào Xuân Giáp Thìn 2024, đồng chí Phạm Quang Thanh - Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, Thành ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội đã dành cho Báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua cũng như tâm thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô khi bước vào nhiệm kỳ mới với quyết tâm bứt phá ngay từ những ngày đầu.
Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Công đoàn Thủ đô: Đổi mới, sáng tạo, hoạt động hiệu quả

Bám sát sự lãnh đạo của Thành ủy Hà Nội, sự chỉ đạo của Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam, phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) và hoạt động Công đoàn Thủ đô đã và đang không ngừng đổi mới, sáng tạo, hiệu quả hoạt động ngày càng được nâng cao. Từ đó, vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn tiếp tục được khẳng định, xứng đáng là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.
Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

Khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Với phương châm hoạt động hướng về cơ sở, lấy đoàn viên, người lao động làm trung tâm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả để khẳng định vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động.
TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe ấm tình Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

TRỰC TUYẾN: Những chuyến xe ấm tình Công đoàn đưa công nhân về quê đón Tết

(LĐTĐ) Đúng 7h giờ sáng nay (ngày 7/2/2024, tức 28 tháng Chạp năm Quý Mão), trong không khí rộn ràng của những ngày giáp Tết, tại Nhà điều hành Khu công nghiệp Thăng Long, hàng chục chuyến xe ấm áp nghĩa tình của tổ chức Công đoàn Thủ đô đã khởi hành, đưa 1.200 công nhân lao động (CNLĐ) đang làm việc trong các khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội về quê sum họp, vui Tết đoàn viên bên gia đình.
Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc

Công đoàn Thủ đô sẽ tổ chức các chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc

(LĐTĐ) Ngoài những chuyến xe đưa công nhân về quê ăn Tết đã thành thông lệ, Tết Nguyên đán năm nay, các cấp Công đoàn thành phố Hà Nội còn tổ chức 6 chuyến xe đón công nhân trở lại làm việc sau kỳ nghỉ Tết.
Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

Báo chí góp phần lan tỏa và nâng cao vị thế của tổ chức Công đoàn Thủ đô

(LĐTĐ) Nhân dịp đón Xuân mới Giáp Thìn 2024, chiều 30/1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt các cơ quan thông tấn, báo chí Trung ương và thành phố Hà Nội.
Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

Đảng bộ cơ quan LĐLĐ thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 26/1, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô, Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2024.
Xem thêm
Phiên bản di động