Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

(LĐTĐ) Kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam vừa là niềm tự hào của mỗi cán bộ, đoàn viên, người lao động, song cũng đặt ra những nghĩ suy về chặng đường phía trước của mình. Thời kỳ mới, cơ hội rộng mở nhưng thách thức cũng không hề nhỏ, đặc biệt trong bối cảnh Việt Nam thực thi một số hiệp định thương mại tự do thế hệ mới… tổ chức Công đoàn Việt Nam nói chung và mỗi cấp Công đoàn Thủ đô nói riêng sẽ tiếp tục làm gì? Có những lộ trình nào để tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò là tổ chức không thể thiếu; là tổ chức duy nhất đại diện cho quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Đây cũng là nội dung chính mà phóng viên Lao động Thủ đô ghi lại những ý kiến của một số đồng chí lãnh đạo Công đoàn các quận, huyện, ngành trên số báo đặc biệt kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam.
Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây: Chú trọng công tác thi đua khen thưởng Nhân lên những bông hoa điển hình tiên tiến Mãi in sâu những kỷ niệm hoạt động công đoàn

Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội Đinh Quốc Toản:

Đổi mới mạnh mẽ và hoạt động thực chất hơn nữa

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Ngày 12/6/2021, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 02-NQ/TW về “Đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”. Đây là Nghị quyết có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với tổ chức Công đoàn. Để đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới đòi hỏi tổ chức Công đoàn phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động.

Đối với Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội, trước tiên chúng tôi đổi mới nâng cao chất lượng hoạt động các Công đoàn cơ sở, củng cố kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy viên Ủy ban kiểm tra, bổ sung chức danh và những vị trí cán bộ khuyết thiếu để Công đoàn cơ sở có bộ máy cán bộ hoàn chỉnh, đủ mạnh.

Sau khi đã củng cố bộ máy cán bộ Công đoàn cơ sở, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội tập trung đẩy mạnh công tác đào tạo chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao kỹ năng cho cán bộ Công đoàn cơ sở. Trong đó tập trung đào tạo kỹ năng đối thoại tại nơi làm việc, kỹ năng xây dựng, thương lượng, ký kết, tổ chức thực hiện Thoả ước lao động tập thể, để bản Thoả ước lao động tập thể có nhiều điều khoản có lợi nhất cho người lao động.

Ngoài ra, Công đoàn còn hướng dẫn các Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tổ chức Hội nghị Người lao động; đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong công nhân lao động để công nhân lao động đổi mới tác phong công nghiệp, chú trọng luyện tay nghề, hăng hái thi đua lao động sản xuất, góp phần giúp doanh nghiệp phát triển bền vững, nâng cao đời sống của người lao động từ đó xây dựng mối quan hệ lao động hào hòa tiến bộ trong doanh nghiệp. Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội cũng xác định phải thực hiện thật tốt các chức năng nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Trong đó chức năng nhiệm vụ số một là công tác đại diện, chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động.

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Công đoàn đã chỉ đạo các Công đoàn cơ sở cùng doanh nghiệp tuyên truyền, hướng dẫn công nhân lao động thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo đời sống việc làm cho người lao động…

Với những việc làm thiết thực hướng về cơ sở, về người lao động với phương châm Công đoàn thực sự là mái ấm, là tình thương; ở đâu công nhân khó, ở đó có Công đoàn, Công đoàn các Khu Công nghiệp và Chế xuất Hà Nội luôn đảm bảo là điểm tựa vững chắc của đoàn viên, người lao động.

-----------------------------------------------------

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Kim Dung:

Nghị quyết 02 sẽ mang lại sức sống mới cho tổ chức Công đoàn

Trải qua 90 năm hình thành và phát triển, sau 35 năm đổi mới đất nước, Công đoàn Việt Nam đã trưởng thành về mọi mặt, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh… Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị ra đời có ý nghĩa quan trọng, chỉ đạo, định hướng đồng thời là cơ sở để đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam.

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Để thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh và xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống chính trị và toàn xã hội. Đặc biệt, Nghị quyết 02-NQ/TW sẽ là định hướng mang lại sức sống mới cho tổ chức Công đoàn để Công đoàn thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của người lao động, là cầu nối giữa Đảng với công nhân, người lao động.

Năm 2021, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã xác định chủ đề hoạt động Công đoàn năm là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở” với các nhiệm vụ trọng tâm như: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động, đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên Công đoàn cơ sở; sắp xếp, hoàn thiện mô hình tổ chức Công đoàn theo hướng mở, linh hoạt, năng động nhằm giải quyết kịp thời nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, người lao động; xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn bảo đảm về số lượng, chất lượng, có trí tuệ , bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín và đủ phẩm chất và năng lực đối thoại dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết người lao động;

Tăng cường và nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị xã hội, tổ chức kinh tế, tổ chức xã hội với Công đoàn. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện chính sách, pháp luật về lao động, Công đoàn. Cơ quan quản lý nhà nước tích cực phối hợp với Công đoàn tăng cường kiểm tra, thanh tra, giám sát việc thực hiện chính sách về pháp luật lao động, Công đoàn…

Với niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và sự lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; tổ chức Công đoàn các cấp xác định nhiệm vụ trong thời gian tới là tiếp tục phát huy truyền thống, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo đề ra những nhiệm vụ cụ thể để thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ giải pháp Nghị quyết 02-NQ/TW đã đề ra; góp phần thực hiện mục tiêu của Đảng, khát vọng dân tộc, đưa nước ta trở thành nước phát triển.

-----------------------------------------------------

Chủ tịch Liên đoàn Lao động quận Hoàn Kiếm Lê Hoàng Thuỷ Vân:

Chăm lo cho đoàn viên, người lao động tốt hơn

Quá trình phát triển kinh tế thị trường; những cơ hội, thách thức của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng; việc cho phép thành lập tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp sẽ tác động sâu sắc đến việc làm, chất lượng nguồn nhân lực, thu hút, tập hợp người lao động…

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Bối cảnh đó đặt ra yêu cầu cấp bách phải đổi mới mạnh mẽ, thực chất hơn trong tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam. Do đó khẳng định vai trò của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới qua việc đẩy mạnh chăm lo thiết thực cho đoàn viên, người lao động là hết sức cần thiết. Đối với các cấp Công đoàn quận Hoàn Kiếm, suốt thời gian qua phương châm trong mọi hoạt động là hướng về cơ sở, vì đoàn viên, người lao động.

Thực hiện phương châm này, các cấp Công đoàn quận đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đáp ứng yêu cầu tình hình mới.

Đó là đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tập hợp, vận động đoàn viên, người lao động; tập trung phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn từ quận đến cơ sở chuyên nghiệp, đủ phẩm chất và năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn.

Đặc biệt, Liên đoàn Lao động quận cũng phối hợp ngày càng hiệu quả với các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị xã hội quận và người sử dụng lao động, thực hiện tốt chức năng đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động, nhất là lao động nữ, lao động yếu thế. Quyền lợi, phúc lợi cho đoàn viên, người lao động ngày càng được chú trọng.

Cán bộ Công đoàn quận luôn làm việc bằng chính cái tâm, đặt mình vào vị trí người đoàn viên, người lao động để tìm tòi, đề xuất và tổ chức các hoạt động mang lại nhiều lợi ích cho đoàn viên... Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh các trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động được triển khai sâu rộng, thu hút, khơi dậy động lực của đoàn viên, người lao động tham gia, góp phần tăng năng suất lao động, phát triển kinh tế - xã hội của quận và Thành phố. Ngoài ra Liên đoàn Lao động quận đã làm tốt vai trò cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với người lao động, tích cực tham gia xây dựng Đảng, hệ thống chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

-----------------------------------------------------

Chủ tịch Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội Nguyễn Thị Thanh:

Dựa vào đặc thù của ngành để nâng cao hiệu quả hoạt động

Hiện nay, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội có 82 Công đoàn cơ sở với tổng số 16.034 công nhân, viên chức, lao động, trong đó hơn 90% là công nhân lao động trực tiếp thuộc lĩnh vực ngành nghề độc hại, nguy cơ tai nạn lao động cao. Chính vì vậy, trong các hoạt động của mình, Ban Thường vụ Công đoàn ngành luôn xác định rõ làm tốt nhất mục tiêu cốt lõi của tổ chức Công đoàn, đó là chăm lo, bảo vệ đoàn viên, người lao động. Làm tốt công tác này là thực hiện một nhiệm vụ hết sức quan trọng của tổ chức Công đoàn, đồng thời còn mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc.

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Để làm tốt nhiệm vụ này, Ban Thường vụ Công đoàn ngành đã phân công các đồng chí Ủy viên Công đoàn ngành bám sát cơ sở, nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, cũng như tâm tư, nguyện vọng của người lao động để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công đoàn ngành cũng quyết liệt chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ thông qua việc tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, Đại hội công nhân viên chức, Hội nghị Người lao động trong các đơn vị, doanh nghiệp hàng năm.

Bên cạnh đó, do đặc thù ngành nghề, Công đoàn ngành không áp đặt chỉ đạo kiểu phong trào mà thường lựa chọn nội dung hoạt động phù hợp với đặc thù của từng đơn vị, doanh nghiệp, sau đó mới chỉ đạo, vận động họ thực hiện. Đơn cử, đối với các đơn vị khối doanh nghiệp, Công đoàn ngành khéo léo “lôi kéo” lãnh đạo doanh nghiệp tham gia các hoạt động do Công đoàn ngành tổ chức trước, sau đó tạo sự gắn kết và để đơn vị thấy rõ lợi ích từ hoạt động này khích lệ tinh thần sáng tạo, tạo quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động với doanh nghiệp, rồi mới vận động doanh nghiệp triển khai tại đơn vị để người lao động tham gia.

Có thể nói đội ngũ công nhân lao động phổ thông chiếm tỷ lệ cao, thực sự là một thách thức lớn. Tuy nhiên, nhờ nhiệt tình, tâm huyết và phương châm hành động luôn bám sát cơ sở, sẵn sàng “lao” vào việc khó, đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động, giúp doanh nghiệp và người lao động tháo gỡ khó khăn, linh hoạt, sáng tạo trong từng nhiệm vụ, ở nhiều lĩnh vực cụ thể, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã và đang chăm lo tốt quyền lợi người lao đông, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ trong doanh nghiệp, góp phần xây dựng thủ đô văn minh, hiện đại.

-----------------------------------------------------

Chủ tịch Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội Tạ Thị Mỹ Thanh:

Quan trọng là cách làm

Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội luôn xác định mọi chỉ đạo, hoạt động đều hướng về cơ sở, tập trung ở cơ sở và vì người lao động. Trong 6 tháng đầu năm, Việt Nam tiếp tục chịu ảnh hưởng dịch Covid-19 lần 3 và lần 4, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội chỉ đạo Công đoàn cơ sở phối hợp với người sử dụng lao động tuyên truyền, vận động đoàn viên, người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch để duy trì sản xuất kinh doanh của đơn vị, đảm bảo người lao động có đủ việc làm, có thu nhập ổn định cuộc sống.

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Đặc biệt, trong đợt dịch Covid-19 bùng phát lần 4, trước tình hình diễn biến phức tạp, Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã hướng dẫn thành lập “Tổ An toàn Covid-19” để đảm bảo an toàn cho người lao động và đảm bảo sản xuất của doanh nghiệp. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở giám sát việc chi trả thu nhập cho người lao động đảm bảo theo quy định Bộ luật Lao động, không để xảy ra tình trạng nợ lương. Toàn ngành không có trường hợp xảy ra tranh chấp lao động…

Qua sự quan tâm, chăm lo, thăm hỏi, động viên kịp thời của Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội nói riêng và các cấp Công đoàn Thủ đô nói chung, người lao động đều vui mừng khi được Công đoàn hỗ trợ kịp thời, chủ doanh nghiệp ghi nhận và đánh giá cao sự vào cuộc của tổ chức Công đoàn đã đồng hành chia sẻ khó khăn cùng doanh nghiệp.

Đến nay, tất cả đơn vị của ngành không có đơn vị bị phong tỏa, không có khiếu kiện về lương, ổn định quan hệ lao động. Mặc dù dịch diễn biến phức tạp song Công đoàn ngành Giao thông vận tải Hà Nội đã khéo léo khắc phục vận động thành lập mới 4 Công đoàn cơ sở, góp phần đẩy mạnh phát triển đoàn viên.

Để người lao động tin và yêu Công đoàn, theo tôi tổ chức Công đoàn cần gần gũi, nắm rõ tâm tư nguyện vọng của người lao động, chia sẻ giúp đỡ họ và đặc biệt quan trọng là Công đoàn phải vận động đoàn viên, người lao động tuân thủ quy định pháp luật, nội quy cơ quan, doanh nghiệp. Cùng đó, Công đoàn cũng phải khéo léo kết hợp và cùng người sử dụng lao động chú trọng đầu tư phát triển con người, đầu tư vào người lao động. Bởi chỉ khi người lao động có tay nghề cao, năng suất lao động hiệu quả, có thu nhập tốt… thì doanh nghiệp tất yếu sẽ mở rộng, phát triển.

-----------------------------------------------------

Chủ tịch Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội Phạm Anh Minh:

Cần nâng cao năng suất lao động để cạnh tranh

Thời gian qua Công đoàn ngành đã nỗ lực đổi mới, tăng cường sự phối hợp với các cơ quan đồng cấp, các doanh nghiệp, Công đoàn cơ sở… triển khai các phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, tôi luyện tay nghề cho người lao động đạt hiệu quả nhất. Cụ thể, trong năm 2021, mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, tuy nhiên, Công đoàn ngành Công Thương Hà Nội đã chủ động phối hợp với khối doanh nghiệp, phát động các phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ sản xuất của doanh nghiệp và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.

Công đoàn tiếp tục khẳng định vai trò không thể thiếu

Vận động công nhân lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế.

Phối hợp với người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động; tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi các cấp, tiến tới “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội” lần thứ II - năm 2021.

Vận động đoàn viên Công đoàn, công nhân lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay....

Với sự phối hợp kịp thời đó, năm 2020, đã có hàng nghìn sáng kiến cải tiến của công nhân, viên chức, lao động ngành Công Thương Hà Nội được nghiên cứu và ứng dụng vào thực tiễn đã làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng.

Có 50 đề tài, sáng kiến cải tiến kỹ thuật hợp lý hóa sản xuất được khen thưởng cấp Ngành. Có hàng nghìn “Công nhân giỏi” cấp cơ sở là những người có trình độ tay nghề giỏi, lao động luôn đạt năng suất cao. Công đoàn ngành đã lựa chọn tuyên dương 93 “Công nhân giỏi” tiêu biểu...

Thời kỳ mới, tình mới theo tôi một trong những nhiệm vụ quan trọng của tổ chức Công đoàn là phải tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng, doanh nghiệp nhằm nâng cao năng suất lao động để nâng cao năng lực cạnh tranh trong quá trình hội nhập quốc tế./.

Nhóm Phóng viên

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, giao thông đông nhưng không ùn tắc

Hà Nội: Ngày đầu nới lỏng giãn cách, giao thông đông nhưng không ùn tắc

(LĐTĐ) Ngày 21/9, Hà Nội thực hiện không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di ...
Xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì): Nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới

Xã Khánh Thượng (huyện Ba Vì): Nỗ lực vượt qua dịch bệnh Covid-19, xây dựng nông thôn mới

(LĐTĐ) Thực hiện mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, xã miền núi Khánh Thượng đã và đang tập trung lực lượng vừa tích cực phòng, chống dịch ...
Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

Hiện tượng Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường BĐS và tài chính toàn cầu?

(LĐTĐ) Nguy cơ sụp đổ của tập đoàn bất động sản Evergrande có tác động dây chuyền lên thị trường bất động sản, tài chính toàn cầu, liệu Việt Nam có ...
Không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

Không để học sinh nào vì điều kiện kinh tế mà không thể đến trường

(LĐTĐ) Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký ban hành Chỉ thị số 21/CT-UBND về thực hiện nhiệm vụ chủ yếu năm ...
Lạng Sơn: Thu giữ gần 6 tạ nấm Lim và Linh Chi không rõ nguồn gốc

Lạng Sơn: Thu giữ gần 6 tạ nấm Lim và Linh Chi không rõ nguồn gốc

(LĐTĐ) Cục Quản lý thị trường Lạng Sơn vừa ban hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với lô hàng gần 6 tạ là nấm Lim và nấm ...
Các hoạ sĩ nhóm G39 "phá cỗ tranh" dịp Tết Trung thu 2021

Các hoạ sĩ nhóm G39 "phá cỗ tranh" dịp Tết Trung thu 2021

(LĐTĐ) Nhân dịp Trung thu, hoạ sĩ Lê Thiết Cương cùng nhóm hoạ sĩ G39 đã ra mắt triển lãm trực tuyến "Phá cỗ tranh".
Tạm giữ hơn 43.000 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ

Tạm giữ hơn 43.000 sản phẩm bánh, kẹo không có hóa đơn, chứng từ

(LĐTĐ) Tổng Cục Quản lý thị trường cho biết, mới đây, Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng vừa kiểm tra đột xuất một địa điểm kinh doanh trên ...

Tin khác

Chủ động để người lao động gắn bó lâu dài

Chủ động để người lao động gắn bó lâu dài

(LĐTĐ) Thời gian qua, không ít doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hà Nội đã chủ động tìm thêm việc làm, xây dựng các phương án sản xuất an toàn để bảo đảm thu nhập ổn định, giúp người lao động yên tâm gắn bó lâu dài.
LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tặng quà cho con người lao động nhân dịp Tết Trung thu

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm tặng quà cho con người lao động nhân dịp Tết Trung thu

(LĐTĐ) Thay vì tổ chức Tết Trung thu tập trung như mọi năm, năm nay, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Bắc Từ Liêm đã tiến hành trao quà qua đầu mối là các công đoàn cơ sở (CĐCS) để động viên tinh thần các con, giúp các con có thêm niềm vui trong ngày Tết Trung thu của mình.
Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO: Tạo động lực thi đua sản xuất cho người lao động

Công đoàn Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO: Tạo động lực thi đua sản xuất cho người lao động

(LĐTĐ) Công ty Cổ phần Tập đoàn CEO (trụ sở tại quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) là một trong những Tập đoàn Bất động sản hàng đầu Việt Nam. Từ lâu, các phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” do Ban Chấp hành Công đoàn Công ty phát động đã có sức lan toả trong đoàn viên, cán bộ, người lao động; qua đó tạo khí thế phấn đấu, thi đua sôi nổi, góp phần hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất, kinh doanh hàng năm.
Chống dịch hiệu quả, chăm lo đoàn viên, người lao động chu đáo, kịp thời

Chống dịch hiệu quả, chăm lo đoàn viên, người lao động chu đáo, kịp thời

(LĐTĐ) Trước khó khăn về đời sống, việc làm của đoàn viên, người lao động (NLĐ) do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã đẩy mạnh hoạt động chăm lo hỗ trợ bằng tiền mặt, nhu yếu phẩm và nhiều hình thức khác. Tính đến nay, có trên 160 ngàn đoàn viên, công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) được nhận sự chăm lo, hỗ trợ của các cấp Công đoàn Thủ đô.
Dành sự quan tâm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Dành sự quan tâm cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn

(LĐTĐ) Với sự đồng lòng, chung sức của tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành Giáo dục và Đào tạo cùng sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, tấm lòng nhân ái của các nhà hảo tâm, tinh thần cộng đồng, chia sẻ trách nhiệm của các tổ chức, doanh nghiệp, chương trình “Sóng và máy tính cho em” đã và đang ngày càng được lan tỏa rộng rãi để không học sinh bị bỏ lại phía sau.
Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021

Tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021

(LĐTĐ) Sáng 17/9, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn năm học 2020-2021, triển khai nhiệm vụ năm học 2021-2022.
Nơi nào công nhân khó, nơi đó có Công đoàn

Nơi nào công nhân khó, nơi đó có Công đoàn

Với tinh thần nơi nào công nhân khó, nơi đó có Công đoàn, thời gian qua, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức những “Chuyến xe siêu thị 0 đồng” chở tình yêu của tổ chức Công đoàn, “sưởi ấm” cho người lao động (NLĐ) khó khăn do bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Việc làm thiết thực, kịp thời này đã và đang giúp NLĐ cảm nhận đúng nghĩa câu nói “một miếng khi đói bằng một gói khi no”, đồng thời góp phần chung tay cùng Thành phố đẩy lùi đại dịch.
Đề xuất chính sách và gói an sinh mới cho người lao động trong thời gian tới

Đề xuất chính sách và gói an sinh mới cho người lao động trong thời gian tới

(LĐTĐ) Chiều 14/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến với LĐLĐ các tỉnh, thành phố trong cả nước về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và chăm lo cho đoàn viên, người lao động.
Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Ban Quan hệ lao động

Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Quyết định bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Ban Quan hệ lao động

(LĐTĐ) Chiều 14/9, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về việc bổ nhiệm Trưởng Ban Tuyên giáo và Trưởng Ban Quan hệ lao động Tổng LĐLĐ Việt Nam, thời hạn 5 năm, kể từ ngày 15/9.
"Thảo thơm cơm nhà" sẽ trao 100.000 suất ăn cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

"Thảo thơm cơm nhà" sẽ trao 100.000 suất ăn cho cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch

(LĐTĐ) Ngày 14/9, Công đoàn Y tế Việt Nam tổ chức lễ ký kết chương trình "Thảo thơm cơm nhà" nhằm vận động và trao tặng 100.000 suất ăn đủ dinh dưỡng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đến các cán bộ y tế tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại các tỉnh phía Nam.
Xem thêm
Phiên bản di động