M
08:01 | 12/11/2017

Công đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội:

36 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong vòng 5 năm

Nhờ chú trọng làm tốt công tác tham gia xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ 2012-2017 vừa qua, Công đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội đã có 36 công đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

36 doan vien uu tu duoc ket nap dang trong vong 5 nam 115 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong học kỳ I
36 doan vien uu tu duoc ket nap dang trong vong 5 nam Chi bộ báo Lao động Thủ đô kết nạp đảng viên mới

Lãnh đạo Công đoàn trường Đại Học Văn hóa Hà Nội cho biết, với nhận thức công đoàn là một tổ chức chính trị xã hội hoạt động dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, là thành viên trong hệ thống chính trị của xã hội Việt Nam, những năm qua, Công đoàn trường Đại học Văn hóa Hà Nội luôn quan tâm thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn và tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Việc xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội luôn đảm bảo tuân thủ các nguyên tắc trong tổ chức và hoạt động, đó là nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng, nguyên tắc liên hệ mật thiết với quần chúng và nguyên tắc đảm bảo tính tự nguyện của quần chúng. Trên tinh thần đó trong nhiệm kỳ 2012-2017, Công đoàn Trường Đại học Văn hoá Hà Nội đã có sự phát triển nhất định.

36 doan vien uu tu duoc ket nap dang trong vong 5 nam
Một buổi lễ kết nạp Đảng viên mới tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội

Thực hiện Luật Công đoàn và Điều lệ Công đoàn Việt Nam, Ban Chấp hành công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận đã thực hiện chuyển đổi từ 5 năm 2 nhiệm kỳ thành nhiệm kỳ 5 năm. Qua việc chuyển đổi có thể thấy hầu hết cán bộ công đoàn tự nguyện và sẵn sàng với nhiệm vụ được giao, thể hiện tinh thần trách nhiệm đối với hoạt động đoàn thể và khẳng định sự tín nhiệm của các công đoàn viên.

Ban chấp hành công đoàn Trường, Ban Thường Vụ và các công đoàn bộ phận tổ chức sinh hoạt theo qui định của Điều lệ, Công đoàn trường tổ chức các cuộc họp BCH Công đoàn mở rộng, kịp thời triển khai các mặt công tác và các phong trào thi đua. Hoạt động công đoàn Trường và các công đoàn bộ phận luôn có sự chỉ đạo, phối hợp chặt chẽ đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ.

Đặc biệt, Công đoàn Trường đã thực hiện tốt công tác phát triển đảng viên mới, quan tâm giới thiệu các đoàn viên công đoàn ưu tú, gương mẫu trong công tác chuyên môn và hoạt động phong trào để Đảng xem xét, bồi dưỡng, kết nạp. Kết quả, trong cả nhiệm kỳ 2012-2017 đã có 36 công đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Trong nhiệm kỳ 2017-2022 , Công đoàn Trường Đại học Văn hóa Hà Nội đặt ra mục tiêu sẽ tiếp tục làm tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn, tham gia xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh thể hiện ở việc sẽ tiép tục quan tâm và thực hiện thương xuyên việc lựa chọn đoàn viên công đoàn tích cực để bồi dưỡng và giới thiệu cho Đảng uỷ kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu giới thiệu từ 30-40 đoàn viên công đoàn ưu tú để Đảng ủy xem xét kết nạp.

Nguồn :