M
31/03/2021 13:56

Quận Đống Đa: Biểu dương 36 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác

(LĐTĐ) “Sau 5 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng quận Đống Đa đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Từ đây đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh”- Bí thư Quận uỷ Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định.

Quận Đống Đa: Tổ chức tập huấn công tác quản lý trật tự xây dựng, đô thị 2021 Quận Đống Đa kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại một số đơn vị Hội đồng nhân dân quận Đống Đa: Hoạt động dân chủ, thực chất và sáng tạo

Sáng nay (31/3), Quận ủy Đống Đa tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân tiêu biểu.

Quận Đống Đa: Biểu dương  tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác
Đồng chí Phạm Thanh Học - Phó Trưởng Thường trực Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội trao giấy khen cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc

Theo bà Đinh Thị Lan Hương – Trưởng ban Tuyên giáo Quận uỷ Đống Đa, 5 năm qua, việc học tập quán triệt, triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW được Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tiến hành nghiêm túc, bài bản. Thực hiện các kế hoạch, hướng dẫn và các văn bản của Quận ủy và Ban Tuyên giáo Quận ủy, các tổ chức cơ sở đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở đều ban hành kế hoạch triển khai thực hiện và lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đảm bảo kịp thời, phù hợp với điều kiện, tình hình thực tế của địa phương, đơn vị.

Việc thực hiện Chỉ thị và các chuyên đề đã gắn với các chương trình hành động, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt gắn với thực hiện Nghị quyết TW4 (khóa XII) nên bước đầu đã tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức, tinh thần trách nhiệm, phong cách, lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn gương mẫu, nêu cao tinh thần trách nhiệm, nói đi đôi với làm và quyết tâm cao trong triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

Sự chuyển biến tích cực từ việc “học tập” đến “làm theo” ngày càng rõ nét, nhiều cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân trong quận thi đua hăng say trong công việc, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao ý thức xây dựng Đảng, luôn gương mẫu chấp hành, thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và các quy định của đơn vị và địa phương.

Cụ thể nhiều cơ quan, đơn vị đã phát động các phong trào thi đua, xây dựng các mô hình hay, cách làm sáng tạo gắn với nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nhiều cán bộ, đảng viên đã nêu cao ý thức tự giác trong việc phấn đấu học tập, công tác và rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nêu cao vai trò trách nhiệm, hoàn thành nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh.

Đặc biệt, việc nhận diện những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết số 04-NQ/TW đã rõ ràng hơn, nên công tác đấu tranh kịp thời, hiệu quả. Những năm qua, quận Đống Đa đã lựa chọn một số vấn đề trọng tâm, nổi cộm và tập trung chỉ đạo giải quyết, đồng thời định kỳ tổ chức Hội nghị người đứng đầu đối thoại trực tiếp với Nhân dân, qua đó tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Quận Đống Đa: Biểu dương  tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đặc biệt Quận ủy Đống Đa đã triển khai, thực hiện và hướng dẫn các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ gắn với việc sắp xếp, bố trí sử dụng phù hợp với vị trí việc làm và yêu cầu nhiệm vụ theo tinh thần Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị, Kế hoạch của Ban Thường vụ Thành ủy và Kế hoạch của Quận ủy ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm: “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”.

Việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, đánh giá cán bộ, đánh giá, phân loại chất lượng tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên được thực hiện nghiêm túc trên cơ sở kết quả lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra việc học tập và làm theo của Đảng bộ, Chi bộ. Nhất là một số tổ cơ sở Đảng có cách làm sáng tạo, hiệu quả trong công tác triển khai học tập và làm theo, đã có những tấm gương điển hình có sức lan tỏa trong cộng đồng.

Đến nay, 100% các Đảng bộ, chi bộ trực thuộc quận tổ chức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên tiến hành xây dựng nội dung việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh gắn theo chuyên đề từng năm. Kết quả đã 100% chi, đảng bộ xây dựng bản đăng ký làm theo, đạt tỷ lệ 100%; số cán bộ, đảng viên đăng ký làm theo năm hàng năm đạt 97.8%.

Kế hoạch đăng ký làm theo của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu cơ quan, đơn vị đã xác định rõ các nội dung cần học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định các giải pháp thực hiện và thời gian hoàn thành. Cuối năm phải kiểm điểm, báo cáo kết quả với cơ quan, đơn vị và chi bộ, đây là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét các cán bộ, đảng viên cuối mỗi năm.

Phát biểu tại Hội nghị, Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ khẳng định, sau 5 năm thực hiện việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với xây dựng, chỉnh đốn Đảng, quận Đống Đa đã đạt nhiều kết quả quan trọng, bước đầu ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Thông qua việc học tập chuyên đề, nhận thức chính trị của cán bộ, đảng viên và nhân dân được nâng cao. Mỗi cán bộ, đảng viên đều thấy rõ trách nhiệm của việc tu dưỡng, rèn luyện tư tưởng, đạo đức, lối sống, phấn đấu tích cực học tập, công tác, đấu tranh bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc.

Từ đây đã xuất hiện nhiều điểm sáng, tấm gương điển hình, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tạo sức lan tỏa, nhân rộng trong xã hội, góp phần quan trọng củng cố và bảo vệ nền tảng tư tưởng, văn hóa, đạo đức của Đảng, đồng thời tiếp sức, cổ vũ toàn thể nhân dân ta kiên định, hăng hái, phấn đấu thực hiện thắng lợi mục tiêu độc lập dân tộc gắn liền chủ nghĩa xã hội.

Trong quá trình thực hiện, cả hệ thống chính trị, đông đảo cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân quận đã tích cực tham gia và đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần xây dựng, Ðảng bộ quận trong sạch, vững mạnh; kinh tế, văn hóa, xã hội ngày càng phát triển.

Quận Đống Đa: Biểu dương  tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập, làm theo Bác
Bí thư Quận ủy Đống Đa Đinh Trường Thọ trao Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu

Đồng chí Đinh Trường Thọ khẳng định: Kết quả thực hiện Chỉ thị 05; Chỉ thị 08 và Nghị quyết 08 đã góp phần tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội của Quận: Thu ngân sách nhà nước tăng bình quân 34,6% hàng năm; năm 2019 số thu của quận vượt con số 10 nghìn tỷ đồng chiếm hơn 10% trong tổng số thu ngân sách của 30 quận, huyện, thị xã, là 1 trong 2 quận đóng góp ngân sách lớn cho Thành phố và Trung ương; thu ngân sách toàn quận năm 2020 hoàn thành và vượt 2,4% so với dự toán pháp lệnh Thành phố và quận giao (tương đương 109 tỷ). Sau quá trình rà soát, triển khai đồng bộ các giải pháp, năm 2019 chỉ số cải cách hành chính của quận đã có bước tiến vượt bậc đạt 94, 93%, xếp thứ 3 trong 30 quận, huyện, thị xã trên toàn thành phố; trật tự, kỷ cương, văn minh đô thị có chuyển biến tích cực; văn hoá xã hội đạt nhiều kết quả quan trọng; quốc phòng, an ninh được giữ vững; vai trò lãnh đạo của Đảng; hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền và hệ thống chính trị quận và cơ sở được đẩy mạnh; Công tác dân vận phát huy hiệu quả trong các lĩnh vực; khối đại đoàn kết toàn dân tiếp tục được củng cố, mở rộng, phát huy đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân không ngừng được nâng cao.

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, đồng chí Bí thư quận đề nghị thời gian tới các cấp ủy đảng, chính quyền, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị quận Đống Đa phát huy những kết quả đạt được, khắc phục tồn tại hạn chế và tiếp tục thực hiện hiệu quả các nội dung nêu trong Chỉ thị, gắn với thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa 11, 12) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và các quy định của Trung ương về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu.

Cùng với đó phát huy tính chủ động, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng; đổi mới nội dung, hình thức chỉ đạo và tổ chức thực hiện bảo đảm thiết thực, phù hợp, hiệu quả với từng địa phương, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày càng vững mạnh, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Nghị quyết đại hội lần thứ XIII của Đảng, nghị quyết đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ thành phố Hà Nội và nghị quyết đại hội Đảng bộ quận Đống Đa lần thứ XXVIII.

Để ghi nhận những thành tích trong 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, nhân dịp này, Ban Thường vụ Quận ủy Đống Đa đã quyết định khen thưởng 18 tập thể và 18 cá nhân tiêu biểu;

Đồng thời trao thưởng cho 12 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện NQ 08 của Bộ Chính trị(khóa 11) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020” ; 12 tập thể, 10 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị số 08 của Ban Bí thư (khóa 11) “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn thực phẩm trong tình hình mới”.

X.Sinh

Nguồn :