M
28/07/2018 09:20

[Infographics] Gần 90% giúp việc gia đình không ký hợp đồng lao động

Giúp việc gia đình đã trở thành một loại hình lao động phổ biến. Trên thế giới, cứ 13 lao động ăn lương thì có một người là giúp việc gia đình./.

Nguồn :