M
22/11/2020 10:11

Hoàn thành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2021

Thực hiện quy định của Bộ luật Lao động 2019, các nghị định hướng dẫn về thực hiện dân chủ trong hoạt động cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức và hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, vừa qua, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 211/HD-UBND-LĐLĐ hướng dẫn tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, hội nghị người lao động năm 2021.

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 trước 30/6 100% các trường học tổ chức thành công Hội nghị cán bộ, viên chức năm 2020 Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và người lao động năm học 2020 - 2021

Theo đó, đối với việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố hướng dẫn: Người đứng đầu cơ quan hành chính Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, cơ quan xã, phường, thị trấn, cơ quan của Đảng Cộng sản Việt Nam, các tổ chức đoàn thể và tổ chức chính trị - xã hội (sau đây gọi chung là cơ quan, đơn vị) chủ trì, phối hợp với Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị.

Hình thức tổ chức gồm hội nghị thường kỳ (tổ chức mỗi năm một lần vào cuối năm), hội nghị bất thường (tổ chức khi có 1/3 số cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị hoặc Ban chấp hành Công đoàn cơ quan, đơn vị yêu cầu hoặc người đứng đầu cơ quan, đơn vị thấy cần thiết).

Hoàn thành hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2021
Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức Trường Tiểu học thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm. (Ảnh minh họa)

Nội dung hội nghị tập trung kiểm điểm việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị được giao; kiểm điểm việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước đó và những quy định về thực hiện dân chủ tại cơ quan, đơn vị; đánh giá, tổng kết và kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện kế hoạch công tác năm; thảo luận, bàn biện pháp thực hiện kế hoạch công tác năm tới; lắng nghe, giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cán bộ, công chức, viên chức; thông qua quy chế chi tiêu nội bộ; công tác chăm lo, cải thiện điều kiện làm việc, nâng cao đời sống cán bộ, công chức, viên trong cơ quan, đơn vị; phát động các phong trào thi đua và ký kết giao ước thi đua giữa người đứng đầu cơ quan, đơn vị với Công đoàn; báo cáo công tác của Ban Thanh tra nhân dân, bầu Ban Thanh tra nhân dân; khen thưởng các tập thể, cá nhân...

Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố yêu cầu các đơn vị hoàn thành việc tổ chức hội nghị cán bộ, công chức, viên chức trước ngày 30/01/2021. Riêng khối đơn vị sự nghiệp là các cơ sở giáo dục đào tạo, tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức vào cuối năm học 2020-2021. Thời gian hoàn thành trước ngày 15/10/2021.

Phạm Diệp

Nguồn :