M
10/11/2020 10:28

Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 trước 30/6

(LĐTĐ) Mới đây, Ủy ban nhân dân và Liên đoàn Lao động Thành phố đã ban hành Hướng dẫn số 211/HD-UBND-LĐLĐ về tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và Hội nghị người lao động năm 2021.

Tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 Công ty Cổ phần Công trình giao thông 2 Hà Nội tổ chức Hội nghị Người lao động năm 2020 Tập huấn về công tác tổ chức Hội nghị người lao động
Hoàn thành việc tổ chức Hội nghị người lao động năm 2021 trước 30/6
Hội nghị NLĐ Công ty TNHH AIKAWA Việt Nam

Trong đó, đối với việc tổ chức Hội nghị người lao động, Hướng dẫn nêu: căn cứ Bộ luật Lao động năm 2019 và Hướng dẫn số 1360/HD-TLĐ ngày 28/8/2019 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam “Hướng dẫn công đoàn tham gia xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc”, người sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, tổ chức, hợp tác xã, hộ gia đình, cá nhân có thuê mướn, sử dụng từ 10 người lao động trở lên làm việc theo hợp đồng lao động có trách nhiệm phối hợp với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở xây dựng quy chế và tổ chức Hội nghị người lao động.

Hội nghị người lao động được tổ chức một năm ít nhất một lần. Căn cứ vào số lượng người lao động và điều kiện sản xuất kinh doanh cụ thể, người sử dụng lao động thống nhất với tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở để quyết định thành phần dự hội nghị bao gồm toàn thể người lao động trong doanh nghiệp hoặc đại biểu.

Hình thức tổ chức Hội nghị, nội dung, thành phần tham gia, thời gian, địa điểm, quy trình, trách nhiệm tổ chức thực hiện và hình thức phổ biến kết quả Hội nghị người lao động thực hiện theo Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc của doanh nghiệp. Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc phải có sự tham gia ý kiến của tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Ở những nơi chưa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở hoặc vừa có tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở vừa có những người lao động không tham gia tổ chức đại diện người lao động nào thì phải có sự tham gia ý kiến của nhóm đại diện người lao động không tham gia tổ chức đại diện người lao động tại cơ sở.

Cũng theo Hướng dẫn, Hội nghị người lao động tập trung thảo luận các nội dung về tình hình sản xuất kinh doanh của người sử dụng lao động; Việc thực hiện hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế và cam kết, thỏa thuận khác tại nơi làm việc; điều kiện làm việc; yêu cầu của người lao động và tổ chức đại diện người lao động đối với người sử dụng lao động; yêu cầu của người sử dụng lao động với người lao động và tổ chức đại diện người lao động; các nội dung khác mà hai bên quan tâm. Về thời gian, Liên đoàn Lao động Thành phố đặt mục tiêu, Hội nghị người lao động phấn đấu hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

P.Diệp

Nguồn :