M
21/03/2021 18:14

Hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố vừa quyết định ban hành Quy chế thí điểm hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết và chấm điểm, phân loại thỏa ước lao động tập thể.

Nâng cao năng lực đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể Phát huy vai trò của Công đoàn tại doanh nghiệp "Chìa khóa" để nâng cao phúc lợi cho người lao động

Theo đó, đối tượng áp dụng là Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã,Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở, Công đoàn cơ sở khối doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập thuộc Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội và cá nhân thuộc các đơn vị này.

Điều kiện áp dụng là các bản thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp ngoài công lập, thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp được ký mới hoặc ký lại kể từ ngày 01/01/2021 và được chấm điểm, xếp loại theo khung tiêu chí do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Liên đoàn Lao động Thành phố ban hành.

Liên đoàn lao động Thành phố sẽ thành lập Hội đồng thẩm định, đánh giá, xếp loại thỏa ước lao động tập thể làm cơ sở để xét hỗ trợ cho các tập thể, cá nhân do Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố là Chủ tịch Hội đồng. Hội đồng đánh giá, xếp loại thỏa ước lao động tập thể có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố thẩm định, đánh giá, chấm điểm các bản thỏa ước lao động tập thể loại A, B, C, D được gửi đến Liên đoàn Lao động Thành phố, đề xuất Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố quyết định hỗ trợ và khen thưởng các tập thể và cá nhân trực tiếp thực hiện.

Hỗ trợ kinh phí đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể
Ảnh minh họa

Quy chế quy định nhiều mức hỗ trợ cho cá nhân, tập thể thực hiện tùy theo từng loại hình thỏa ước lao động tập thể. Chẳng hạn, đối với thỏa ước lao động tập thể ngành, thỏa ước lao động tập thể nhóm doanh nghiệp có từ 5-10 doanh nghiệp tham gia và được đánh giá xếp loại B trở lên, Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 20 triệu đồng/bản; nếu có từ 10 doanh nghiệp trở lên tham gia hoặc thỏa ước lao động tập thể ngành được đánh giá xếp loại B trở lên, Công đoàn trực tiếp thương lượng được hỗ trợ 30 triệu đồng/ bản.

Cá nhân cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp thực hiện được hỗ trợ với mức 5.000.000 đồng/bản hoặc 7 triệu đồng/bản tương ứng với mỗi loại trên.

Đối với thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp có thời hạn từ 24 tháng trở lên được đánh giá, xếp loại A thì các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ 8,5 triệu đồng/bản; được đánh giá, xếp loại B thì các tập thể, cá nhân trực tiếp thực hiện sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/bản…

Ngoài ra, Quy chế còn quy định các mức hỗ trợ khác như hỗ trợ cho cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết mới, ký lại thỏa ước lao động tập thể xếp loại B, C; hỗ trợ cán bộ Công đoàn cấp trên cơ sở chấm, đánh giá xếp loại thỏa ước lao động tập thể gửi lên Thư viện Thành phố đảm bảo đúng quy định; hỗ trợ chấm, thẩm định, đánh giá xếp loại thỏa ước lao động phục vụ Hội đồng đánh giá, xếp loại, xét hỗ trợ cho tập thể, cá nhân cấp Thành phố v.v…

Kinh phí hỗ trợ các tập thể, cá nhân là cán bộ cấp Thành phố và cấp trên trực tiếp cơ sở trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ Công đoàn cơ sở thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể và chấm điểm, đánh giá, thẩm định, xếp loại thỏa ước lao động tập thể được chi từ nguồn ngân sách của Liên đoàn Lao động Thành phố. Kinh phí hỗ trợ các tập thể, cá nhân là cán bộ Công đoàn cơ sở được chi từ nguồn ngân sách của Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên cơ sở.

P.Diệp

Nguồn :