M
04/11/2019 22:12

Hà Nội tăng cường quản lý thuế, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá

(LĐTĐ) Với mục tiêu phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội năm 2019,  Uỷ ban nhân dân (UBND) Thành phố yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc Thành phố, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã tập trung triển khai quyết liệt, hiệu quả nhiều nhiệm vụ quan trọng.

ha noi tang cuong quan ly thue chong buon lau gian lan thuong mai va chuyen gia Hà Nội: Chủ động kế hoạch ngăn ngừa, phòng chống buôn lậu dịp cuối năm
ha noi tang cuong quan ly thue chong buon lau gian lan thuong mai va chuyen gia Hà Nội tổ chức giải trình vấn đề an toàn thực phẩm

Cụ thể UBND Thành phố yêu cầu tiếp tục thực hiện tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp. Giao các cơ quan Thuế, Hải quan tăng cường quản lý thu, chống thất thu, chống buôn lậu, gian lận thương mại và chuyển giá; chú trọng thanh tra, kiểm tra thuế; quản lý chặt chẽ hoàn thuế, đảm bảo đúng đối tượng, chính sách và pháp luật của nhà nước; tập trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế.

ha noi tang cuong quan ly thue chong buon lau gian lan thuong mai va chuyen gia
Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công (Ảnh minh hoạ)

Cơ quan tài chính các cấp tham mưu UBND cùng cấp thực hiện quản lý chi sách nhà nước theo đúng chế độ quy định, trong phạm vi dự toán được giao, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả; rà soát các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất là các khoản chi cho con người để đảm bảo chi đúng đối tượng, đúng thời gian quy định; trong đó quản lý, theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước, tập trung cho các mục tiêu khắc phục hậu quả thiên tai, bão lũ, dịch bệnh đặc biệt là xử lý phòng, chống dịch tả lợn Châu Phi và một số nhiệm vụ quan trọng, cấp bách phát sinh. Trường hợp thu ngân sách địa phương dự kiến giảm so với dự toán đã giao, cần phối hợp các ngành chủ động tham mưu UBND cùng cấp xây dựng phương án điều hành để đảm bảo cân đối ngân sách địa phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã hội.

Đẩy nhanh tiến độ chi ngân sách, kể cả chi cho các chế độ, chính sách, nhiệm vụ, đề án theo các chương trình mục tiêu, chương trình mục tiêu quốc gia, các khoản bổ sung có mục tiêu từ ngân sách Thành phố. Hết năm ngân sách, chỉ những khoản dự toán chi chưa thực hiện được hoặc chưa chi hết theo quy định tại Khoản 3 Điều 64 Luật Ngân sách nhà nước mới được phép chuyển nguồn sang năm sau để thực hiện. Số còn lại sẽ bị cắt, hủy dự toán. Thành phố không xem xét chuyển nguồn hay bổ sung để đảm bảo cho các khoản chi này. Các quận, huyện, thị xã phải chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện các nhiệm vụ phát sinh trên địa bàn trong năm 2020.

Quản lý, kiểm soát chặt chẽ nợ công; tiếp tục thực hiện đồng bộ, linh hoạt các giải pháp huy động vốn; tiếp tục triển khai giải pháp cơ cấu lại danh mục nợ công theo hướng bền vững; thanh toán đầy đủ, đúng hạn các khoản nợ đến hạn phải trả của ngân sách Thành phố (cả nợ gốc và lãi); thực hiện vay nợ của ngân sách Thành phố đảm bảo không vượt mức vay được Thủ tướng Chính phủ giao. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ đề làm thủ tục ký hợp đồng vay lại đối với các dự án vay từ nguồn Chính phủ vay về cho vay lại đã được ký kết Hiệp định.

Về việc tăng cường đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công: giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các sở, ngành chủ động rà soát để đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai và giải ngân vốn cho các dự án, trình cấp có thẩm quyền điều chuyển kế hoạch vốn đầu tư từ những dự án không có khả năng giải ngân sang dự án có khả năng giải ngân tốt hơn.

Kho bạc Nhà nước Hà Nội chỉ đạo Kho bạc Nhà nước các quận, huyện, thị xã phối hợp với các đơn vị tiếp tục rà soát, hướng dẫn các thủ tục giải ngân thuận lợi, đảm bảo giải ngân kịp thời cho khối lượng hoàn thành. Các sở, ngành, quận, huyện, thị xã khẩn trương đẩy nhanh tiến độ triển khai cơ chế hoạt động tự chủ của đơn vị sự nghiệp công lập gắn với thúc đẩy lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công; triển khai nâng mức tự chủ tài chính các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc thành phố Hà Nội giai đoạn 2018-2021, đảm bảo đúng thời hạn, chất lượng. Thúc đẩy thực hiện cơ cấu lại ngân sách nhà nước

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính trong thực thi công vụ; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, công khai và giám sát việc sử dụng ngân sách nhà nước; triệt để tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí, tham nhũng. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của các cơ quan kiểm toán, thanh tra.

T.Vũ

Nguồn :