M
13/09/2020 08:11

Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động về công tác dân tộc trong tình hình mới

Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố có công văn số 528/LĐLĐ đề nghị các cấp Công đoàn Thủ đô đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động về công tác dân tộc trong tình hình mới.

Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới
Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục dân tộc
Nơi phát huy nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số người Việt

Theo đó, Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động về công tác dân tộc trong tình hình mới, đảm bảo 3 nội dung quan trọng.

5643 ynh minh hya dan toc
Ảnh minh họa. Nguồn Hà Nội mới.

Trước hết, các cấp Công đoàn thường xuyên tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn về vai trò, tầm quan trọng của công tác dân tộc, coi đây là vấn đề chiến lược cơ bản, lâu dài, cấp bách; là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị.

Đồng thời, các cấp Công đoàn cần tích cực tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động thực hiện Kết luận số 65-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới, gắn với tiếp tục thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và chỉ đạo của Thành phố về công tác dân tộc nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, nâng cao ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công nhân viên chức lao động và đoàn viên công đoàn về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; xóa bỏ tập tục lạc hậu, mê tín dị đoan, xóa bỏ các tệ nạn xã hội.

Công đoàn các cấp cần tập hợp đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát động và đẩy mạnh các phong trào thi đua, đặc biệt là những nơi có công nhân viên chức lao động là đồng bảo các dân tộc thiểu số nhằm phát huy nguồn lực; thực hiện nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến; người tốt việc tốt; nhằm góp phần củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát triển toàn diện kinh tế- xã hội, đảm bảo ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần quan trọng xây dựng Thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Đặc biệt, Công đoàn các cấp cần kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; quan tâm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, đời sống ật chất, tinh thần của đoàn viên, công nhân viên chức lao động nhất là nơi có đồng bào dân tộc thiểu số.

Liên đoàn Lao động Thành phố đề nghị Liên đoàn Lao động các quận, huyện, thị xã, Công đoàn ngành, Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở; Các công đoàn cơ sở trực thuộc Liên đoàn Lao động Thành phố nghiêm túc triển khai thực hiện để công tác tuyên truyền vận dộng đoàn viên, công nhân viên chức lao động về công tác dân tộc trong tình hình mới đạt kết quả tốt, định kỳ báo cáo về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Tuyên giáo.

Phạm Diệp

Nguồn :