M
20/06/2020 13:51

Bảo tồn văn hóa dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới, nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong xây dựng nông thôn mới.    

Cần lồng ghép các yếu tố văn hóa mới vào lễ hội
Không ngừng nâng cao hiệu quả công tác giáo dục dân tộc
Nơi phát huy nét đẹp văn hóa của các dân tộc thiểu số người Việt

Theo Kế hoạch, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch giao Vụ Văn hoá dân tộc chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với xây dựng nông thôn mới tại các tỉnh: Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước.

1203 img 0325
Xây dựng mô hình Câu Lạc bộ Cồng chiêng gắn với bảo tồn, phát huy phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới (ảnh minh họa: Bảo Thoa)

Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch sẽ phối hợp các tỉnh khảo sát, đánh giá kết quả hoạt động của các mô hình hiệu quả về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới ở một số địa phương; Các mô hình về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc phải phù hợp với đời sống văn hóa, phong tục tập quán của địa phương; gắn kết các hoạt động bảo tồn và phát triển các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, các dân tộc với Chương trình xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế, du lịch ở địa phương.

Cụ thể, xây dựng mô hình nghề thêu, dệt thổ cẩm của người Dao Đỏ gắn với bảo tồn, phát huy xây dựng sản phẩm phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Hà Giang; Bảo tồn, phát huy lễ hội truyền thống dân tộc Hà Nhì phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lào Cai; Xây dựng, phát huy mô hình Câu Lạc bộ Văn hóa dân tộc Mường trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Phú Thọ; Xây dựng mô hình chế tác và trình diễn đàn tính dân tộc Thái gắn với bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lai Châu;

Xây dựng mô hình bảo tồn, phát huy nghệ thuật “múa xòe, múa sạp” dân tộc Thái trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Điện Biên; Xây dựng mô hình Câu Lạc bộ Cồng chiêng dân tộc K’ho gắn với bảo tồn, phát huy phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Lâm Đồng; Xây dựng và phát huy mô hình Câu Lạc bộ hát dân ca Thái phục vụ phát triển du lịch trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Nghệ An; Xây dựng mô hình đan lát truyền thống của người Khmer trong phong trào xây dựng nông thôn mới tại tỉnh Bình Phước

1155 img 0328
Bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương. (ảnh minh họa: Bảo Thoa)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh Lào Cai, Lai Châu, Hà Giang, Phú Thọ, Điện Biên, Nghệ An, Lâm Đồng, Bình Phước phối hợp với Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch thực hiện một số nội dung như: khảo sát, lựa chọn địa điểm triển khai xây dựng và phát triển các mô hình phát huy bản sắc văn hóa, truyền thống tốt đẹp của từng vùng, miền, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Triển khai xây dựng mô hình, tổ chức mở lớp tập huấn, truyền dạy về bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của cộng đồng gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn. Tuyên truyền, hướng dẫn cộng đồng nhân rộng các mô hình tốt về bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa trên địa bàn.

Kế hoạch nhằm mục đích tổ chức các hoạt động bảo tồn, phát huy văn hóa truyền thống và các phong trào văn hóa, văn nghệ vui tươi, lành mạnh, loại bỏ những hủ tục lạc hậu, tăng cường tinh thần đoàn kết cộng đồng, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc trong thời kỳ đổi mới, hội nhập và phát triển đất nước; Phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư của nhà nước, xã hội và cộng đồng vào công tác bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các vùng miền, cộng đồng, dân tộc trong phong trào xây dựng nông thôn mới trên cả nước; Bảo tồn văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch cộng đồng nhằm tạo ra nguồn thu nhập cho người dân và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội tại địa phương.

Bảo Thoa

Nguồn :