M
08:30 | 17/08/2019

Người lao động trong doanh nghiệp vừa và nhỏ được hỗ trợ chi phí đào tạo nghề

(LĐTĐ) Người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học; một người một lần.  

nguoi lao dong trong doanh nghiep vua va nho duoc ho tro chi phi dao tao nghe Đẩy mạnh phát triển ngành nghề nông thôn
nguoi lao dong trong doanh nghiep vua va nho duoc ho tro chi phi dao tao nghe 19 cơ sở giáo dục nghề nghiệp tham dự Hội thi thiết bị đào tạo tự làm
nguoi lao dong trong doanh nghiep vua va nho duoc ho tro chi phi dao tao nghe Đức tăng cường hỗ trợ đào tạo nghề cho thanh niên Việt Nam

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 49/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực cho doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Theo đó, người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa khi tham gia khóa đào tạo nghề được miễn chi phí đào tạo nhưng tối đa không quá 2 triệu đồng/người/khóa học; một người một lần; nếu đáp ứng các điều kiện sau: Đã làm việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa tối thiểu 6 tháng liên tục; không quá 50 tuổi đối với nam, 45 tuổi đối với nữ.

Các chi phí còn lại để tham gia khóa đào tạo nghề do doanh nghiệp và người lao động thỏa thuận, bao gồm: Phần chênh lệch trong trường hợp chi phí đào tạo nghề do cơ sở đào tạo quy định cao hơn 2 triệu đồng; tiền ăn, đi lại và các chi phí khác phát sinh khi học viên tham gia khóa đào tạo.

Cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa có trách nhiệm thanh toán chi phí đào tạo học viên được miễn cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp, căn cứ vào nhiệm vụ giao cho cơ sở đào tạo nghề nghiệp (trường hợp cơ sở

đào tạo nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc) hoặc hợp đồng ký kết với cơ sở đào tạo nghề nghiệp (trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp không phải là đơn vị trực thuộc). Mức thanh toán theo quy định tại Thông tư.

nguoi lao dong trong doanh nghiep vua va nho duoc ho tro chi phi dao tao nghe
Ảnh minh họa

Trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp là đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, thì việc giao nhiệm vụ đào tạo phải căn cứ kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa do cơ sở đào tạo nghề nghiệp xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc lập dự toán, phân bổ dự toán, thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướng dẫn.

Trường hợp cơ sở đào tạo nghề nghiệp không phải là đơn vị trực thuộc cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa, căn cứ kế hoạch và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa được cấp có thẩm quyền phê duyệt, cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa lựa chọn cơ sở đào tạo nghề nghiệp và ký kết hợp đồng theo đúng quy định của Luật Đấu thầu, Luật Dân sự và các văn bản hướng dẫn liên quan. Việc thanh quyết toán kinh phí ngân sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa thực hiện theo thỏa thuận trong hợp đồng nhưng đảm bảo trước khi thanh lý hợp đồng chỉ cấp tối đa không quá 70% số kinh phí ngân sách hỗ trợ ghi trong hợp đồng.

Cơ sở đào tạo nghề nghiệp lập dự toán, báo cáo quyết toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa gửi cơ quan, đơn vị được giao tổ chức thực hiện chính sách hỗ trợ đào tạo nghề cho lao động trong doanh nghiệp nhỏ và vừa để tổng hợp.

Thông tư 49/2019/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 23/9.

P.Diệp

Nguồn :