M
14:14 | 27/03/2018

Đẩy mạnh tuyên truyền về cải cách hành chính trong các cấp công đoàn

Mới đây, LĐLĐ Thành phố đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-LĐLĐ đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về  cải cách hành chính và công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 của thành phố Hà Nội.

day manh tuyen truyen ve cai cach hanh chinh trong cac cap cong doan Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính
day manh tuyen truyen ve cai cach hanh chinh trong cac cap cong doan Chủ động tham gia cải cách hành chính
day manh tuyen truyen ve cai cach hanh chinh trong cac cap cong doan Siết chặt kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm

Mục đích của Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, từ đó thống nhất hành động của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong công tác cải cách hành chính, góp phần thực hiện chủ đề năm 2018 “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị”, đồng thời nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trên địa bàn Thủ đô về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ t ục hành chính, cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn Thành phố.

Về nội dung tuyên truyền, LĐLĐ Thành phố yêu cầu các cấp công đoàn tập trung tuyên truyền 3 nội dung, trong đó có tuyên tuyền kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng cũng như tuyên truyền các Chỉ thị, Nghị quyết của Bộ Chính trị, Đảng bộ thành phố Hà Nội, Thành ủy Hà Nội liên quan công tác cải cách hành chính. Cùng đó, các cấp công đoàn Thành phố cần đẩy mạnh tuyên truyền việc thực hiện “Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan thuộc thành phố Hà Nội”, gương người tốt- việc tốt, công chức giỏi, mô hình và cách làm hay trong thực hiện cải cách hành chính, chú trọng xây dựng hình ảnh người cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tận tụy, chuyên nghiệp, vì dân.

Ngoài ra, các cấp công đoàn cần thông tin, tuyên truyền về vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm soát thủ tục hành chính, cải cách thủ tục hành chính; việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông và mục đích, ý nghĩa công tác cải cách hành chính đối với sự phát triển của Thủ đô trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Ngoài các nội dung tuyên truyền nói trên, LĐLĐ Thành phố cũng yêu cầu các cấp công đoàn thường xuyên công bố về chỉ số cải cách hành chính để cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nắm được mức độ hài lòng, sự giám sát của người dân về đội ngũ công chức, từ đó tạo sự chuyển biến về năng lực và tinh thần trách nhiệm khi giải quyết các công việc.

Đồng thời, các cấp công đoàn cần chủ động, kiến nghị, đề xuất các sáng kiến, giải pháp cải cách hành chính, trong đó có giải pháp về thông tin tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, công tác chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được về cải cách hành chính trên địa bàn thành phố tới đoàn viên, CNVCLĐ Thủ đô.

Phạm Diệp

Nguồn :