M
11:52 | 20/03/2018

Công đoàn khối UBND huyện Phú Xuyên

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính

Trong những năm qua, Công đoàn khối UBND huyện Phú Xuyên đã đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện tốt công tác cải cách hành chính (CCHC), xây dựng công đoàn cơ sở (CĐCS) vững mạnh.

thuc hien tot cong tac cai cach hanh chinh Chủ động tham gia cải cách hành chính
thuc hien tot cong tac cai cach hanh chinh Siết chặt kỷ cương hành chính ngay từ những ngày đầu năm

Ý thức với vai trò trách nhiệm của mình trong nhiệm kỳ vừa qua, Công đoàn khối UBND huyện tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước. Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) vững mạnh, đáp ứng nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới.

thuc hien tot cong tac cai cach hanh chinh
100% các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa của huyện Phú Xuyên

Theo đó, Ban Chấp hành Công đoàn khối UBND huyện đã triển khai cuộc vận động xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” và “Giỏi việc nước, Đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động, “xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa và ngày làm việc 8 giờ có chất lượng, hiệu quả”.

Thực hiện chỉ đạo của LĐLĐ huyện Phú Xuyên, Ban Chấp hành Công đoàn khối UBND huyện chỉ đạo các CĐCS thành viên bám sát mục đích, ý nghĩa, nội dung của các cuộc vận động để xây dựng kế hoạch, triển khai cụ thể cho từng giai đoạn, đồng thời báo cáo cấp ủy Đảng, phối hợp với thủ trưởng cơ quan, đơn vị để tổ chức thực hiện có hiệu quả.

Từ đó, tạo thành phong trào hành động cách mạng sôi nổi, đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần không nhỏ vào việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của huyện.

Song song với việc triển khai thực hiện phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, Công đoàn khối UBND huyện đã tích cực, chủ động thực hiện công tác CCHC, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn chất lượng ISO 9001 – 2008 trong thực hiện và giải quyết công việc, áp dụng và thực hiện giải quyết một số thủ tục hành chính dịch vụ công mức độ 3 (lĩnh vực tư pháp và đăng ký kinh doanh).

Nhận thức rõ vai trò, vị trí quan trọng của đội ngũ CBCCVC, Công đoàn khối UBND huyện trong triển khai thực hiện CCHC của huyện, thời gian qua, Ban Chấp hành Công đoàn khối UBND huyện đã chỉ đạo các CĐCS thành viên vận động CBCCVC, đoàn viên công đoàn tham gia đóng góp ý kiến vào việc xây dựng quy chế hoạt động, phân công CBCCVC phù hợp với chuyên môn, nghiệp vụ và năng lực, tác phong, lề lối làm việc, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, áp dụng hiệu quả ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ công tác… 100% các thủ tục hành chính được thực hiện theo cơ chế một cửa của huyện.

Nhận thức của CBCCVC về CCHC được nâng lên, bước đầu đã tạo được niềm tin của nhân dân, tổ chức và các doanh nghiệp vào chính quyền các cấp, góp phần nâng cao hiệu lực và hiệu quả quản lý hành chính, cải thiện mối quan hệ giữa cơ quan nhà nước với công dân,cải thiện và nâng cao về môi trường đầu tư của huyện.

Trong thời gian tới, để thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp, thực hiện thành công các nhiệm vụ chính trị của huyện thì mỗi cơ quan, đơn vị, mỗi tổ chức Công đoàn sẽ có cách làm hay, cách làm sáng tạo để giành thắng lợi trong triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Công đoàn khối UBND huyện sẽ tiếp tục đổi mới tổ chức, nội dung phương pháp hoạt động và đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, vận động CBCCVC, người lao động tích cự tham gia các phong tròa thi đua yêu nước, gương Người tốt, việc tốt; xây dựng cơ quan, đơn vị văn hóa quyết tâm thực hiện tốt cuộc vận động xây dựng người CBCCVC “Trung thành, sáng tạo, tận tụy, gương mẫu”, thực hiện nghiêm túc CCHC trong thực thi nhiệm vụ, thực hiện Quy tắc ứng xử của CBCCVC và Quy tắc ứng xử nơi công cộng, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và xây dựng huyện Phú Xuyên ngày càng phát triển giàu đẹp, văn minh.

Thu Trang

Nguồn :