LĐLĐ huyện Đan Phượng chủ động đổi mới hoạt động trong tình hình mới

(LĐTĐ) Nghị quyết 02-NQ/TW của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới là động lực quan trọng để tổ chức Công đoàn huyện Đan Phượng không ngừng đổi mới, nâng cao năng lực hoạt động, xứng đáng đại diện cho tiếng nói, khát vọng, niềm tin của người lao động (NLĐ).
Công đoàn Thủ đô luôn đồng hành cùng người lao động vượt qua khó khăn “Hậu phương” cho tuyến đầu chống dịch tại xã Hạ Mỗ, huyện Đan Phượng LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng “Túi An sinh Công đoàn” cho người lao động trên địa bàn

Sớm cụ thể hóa Nghị quyết

Sau khi Nghị quyết 02-NQ/TW (Nghị quyết 02) của Bộ Chính trị ra đời, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đan Phượng đã xây dựng Kế hoạch số 36-KH/TU ngày 24/8/2021 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 02 tới đoàn viên, công chức, viên chức, NLĐ; trọng tâm là đề ra nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo phù hợp với sự phát triển của huyện; xây dựng tổ chức Công đoàn và đội ngũ công chức, viên chức, công nhân lao động huyện Đan Phượng ngày càng lớn mạnh đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tham gia xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, bảo vệ chế độ xã hội chủ nghĩa.

LĐLĐ huyện Đan Phượng chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng túi "An sinh Công đoàn" cho đoàn viên

Bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết 02, LĐLĐ huyện Đan Phượng sẽ tập trung thực hiện mục tiêu trọng tâm là: Chủ động đổi mới nội dung, phương thức hoạt động xây dựng tổ chức Công đoàn các cấp trên địa bàn huyện có đủ năng lực đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ; luôn là tổ chức chính trị - xã hội vững chắc của Đảng; đáp ứng yêu cầu thời kỳ hội nhập quốc tế; thích ứng và linh hoạt trong thực hiện chức năng, nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu thực tiễn phát triển huyện thành quận; xây dựng giai cấp công nhân và Công đoàn huyện Đan Phượng vững mạnh.

Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với tổ chức Công đoàn. Nghị quyết soi rọi mọi hoạt động của tổ chức Công đoàn, giúp nhận diện những khó khăn, thách thức phải đối diện, để từ đó ý thức sâu sắc hơn nhiệm vụ đổi mới của tổ chức Công đoàn.

Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đan Phượng đặt chỉ tiêu phấn đấu trong từng giai đoạn. Theo đó, trong giai đoạn 2021-2025, mỗi năm thành lập mới ít nhất 8 công đoàn cơ sở (CĐCS) trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước, kết nạp mới từ 250 đến 350 đoàn viên Công đoàn, đảm bảo các doanh nghiệp có trên 25 CNLĐ làm việc ổn định, thành lập CĐCS. Đến năm 2030, LĐLĐ huyện đạt 10 nghìn đoàn viên Công đoàn; có từ 90% trở lên NLĐ trong các doanh nghiệp có Công đoàn là đoàn viên Công đoàn; những nơi chưa có tổ chức đại diện NLĐ thì phần lớn NLĐ được tập hợp, tham gia một số hoạt động của Công đoàn. Đặc biệt, đến năm 2045 hầu hết NLĐ tại các doanh nghiêp có tổ chức Công đoàn là đoàn viên Công đoàn Việt Nam.

Để hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay và sắp tới của LĐLĐ huyện là quyết tâm xây dựng, củng cố tổ chức Công đoàn, tạo sự chuyển biến ngay từ hạt nhân cơ sở, lấy cơ sở làm địa bàn hoạt động; đồng bộ hoạt động Công đoàn chuyên nghiệp từ huyện đến cơ sở, trong đó yếu tố con người được đặt lên hàng đầu.

Xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn đảm bảo về số lượng, chất lượng, có trí tuệ, bản lĩnh, tâm huyết, trách nhiệm, uy tín, có năng lực đối thoại, dẫn dắt, truyền cảm hứng, tập hợp, đoàn kết NLĐ, hoạt động chuyên nghiệp, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; sáng tạo, đổi mới, đa dạng hóa các hình thức hoạt động Công đoàn nhằm thu hút đoàn viên, NLĐ; thực hiện các hoạt động chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ thực chất hơn, xuất phát từ chính tâm tư, nguyện vọng, đề xuất của đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ huyện Đan Phượng chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
LĐLĐ huyện Đan Phượng tặng khẩu trang, nhu yếu phẩm cho các đơn vị tuyến đầu chống dịch trên địa bàn.

Nhân rộng các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả

Theo bà Nguyễn Thị Thủy, Chủ tịch LĐLĐ huyện Đan Phượng, nhằm tập trung đổi mới về tổ chức, LĐLĐ huyện Đan Phượng đã tập trung mọi nguồn lực phát triển đoàn viên và thành lập CĐCS. Đối với công tác đoàn viên, LĐLĐ huyện triển khai đồng bộ các giải pháp gồm phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, nâng cao chất lượng đoàn viên và chăm lo lợi ích cho đoàn viên. Triển khai phương thức vận động có tính thuyết phục cao, làm cho NLĐ nhận thức đầy đủ về Công đoàn Việt Nam, quyền thành lập, gia nhập và hoạt động Công đoàn.

Xây dựng, triển khai nhân rộng các mô hình hoạt động thiết thực, hiệu quả, để NLĐ thấy rõ lợi ích của mình khi trở thành đoàn viên. Vận động, thuyết phục để người sử dụng lao động hiểu đúng về tổ chức Công đoàn Việt Nam, ủng hộ và đảm bảo quyền của NLĐ trong thành lập CĐCS tại doanh nghiệp... Đổi mới việc theo dõi, đánh giá, xếp loại chất lượng Công đoàn phù hợp với yêu cầu của tình hình mới. Tập trung củng cố, kiện toàn các CĐCS yếu kém và có các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ cán bộ CĐCS tại doanh nghiệp.

Để đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ, Ban Thường vụ LĐLĐ huyện Đan Phượng đã thực hiện theo hướng khoa học, sáng tạo, hướng về cơ sở, phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, NLĐ, tập trung nguồn lực cho các nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi. Đẩy mạnh thực hiện ứng dụng mạnh mẽ, sâu rộng công nghệ thông tin, trong hoạt động Công đoàn. Việc xây dựng các chủ trương, nghị quyết và kế hoạch hoạt động của Công đoàn đều dựa trên cơ sở nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của đoàn viên, NLĐ.

LĐLĐ huyện Đan Phượng chủ động đổi mới tổ chức và hoạt động trong tình hình mới
LĐLĐ huyện Đan Phượng phối hợp cùng Quỹ trợ vốn thành phố Hà Nội giải ngân vốn vay cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Giờ đây, công tác lãnh đạo quản lý, tiếp nhận thông tin được cập nhật, điều chỉnh hàng ngày thông qua nhóm điều hành công việc như Facebook, Zalo. Từ đó Ban Thường vụ LĐLĐ huyện đã kịp thời có những chỉ đạo, điều hành xử lý công việc đồng bộ, khắc phục tình trạng chậm trễ, thụ động của đội ngũ cán bộ Công đoàn, nhất là cán bộ Công đoàn chủ chốt.

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tập trung chỉ đạo thực hiện đã góp phần nâng cao nhận thức, thực hiện đúng các quy định của pháp luật. Các cấp Công đoàn đã tập trung truyền thông trên các phương tiện thông tin đại chúng, nhất là mạng xã hội. Công tác tuyên truyền của tổ chức Công đoàn ngày càng sinh động, mới mẻ, là cầu nối giữa tổ chức Công đoàn với đoàn viên, NLĐ.

Với những nỗ lực đổi mới trong tổ chức và hoạt động, LĐLĐ huyện Đan Phượng luôn đạt thành tích cao trong các năm qua; được Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng Cờ thi đua xuất sắc năm 2020. Những thành quả đã đạt được là nền tảng để LĐLĐ huyện Đan Phượng tiếp tục đổi mới, sáng tạo, linh hoạt hơn nữa trong thực hiện các nội dung Nghị quyết 02 của Bộ Chính trị.

Tuấn Dũng

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

LĐLĐ quận Bắc Từ Liêm: Chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động

(LĐTĐ) Cùng với công tác tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19, thời gian qua, các cấp Công đoàn quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã thực hiện tốt chức năng chăm ...
Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

Bamboo Airways khôi phục và mở bán vé toàn mạng bay nội địa từ ngày 21/10

(LĐTĐ) Vé các đường bay được mở bán trên toàn hệ thống bao gồm website, ứng dụng di động, phòng vé Bamboo Airways và các đại lý chính thức.
Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

Cần bộ tiêu chí đánh giá thống nhất cho các chỉ số thống kê

(LĐTĐ) Chiều 20/10, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Quốc hội tiến hành thảo luận tại Tổ về Dự án Luật sửa đổi, bổ sung ...
Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và ...
Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

Tập huấn trực tuyến về tư vấn, hỗ trợ tâm lý học sinh trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19

(LĐTĐ) Trong hai ngày (21-22/10), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) sẽ phối hợp cùng Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc tại Việt Nam (UNICEF) tổ chức tập huấn trực ...
Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

Bổ sung trách nhiệm cho Công an xã trong tiếp nhận tố giác, tin báo về tội phạm

(LĐTĐ) Khoản 3 Điều 146 Bộ Luật tố tụng hình sự chưa quy định Công an xã được kiểm tra, xác minh sơ bộ trong tiếp nhận tố giác, tin báo ...
Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

Hà Nội triển khai biện pháp tạm thời “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19"

(LĐTĐ) Chiều 20/10, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký ban hành Công điện số 22 về việc triển khai các biện ...

Tin khác

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

Quận Hai Bà Trưng: Chú trọng nâng cao chất lượng hoạt động Công đoàn cơ sở các trường học

(LĐTĐ) Hôm nay (20/10), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hai Bà Trưng đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối giáo dục năm học 2020-2021 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; đồng thời trao giải Hội thi duyên dáng áo dài Việt Nam và trao quà cho các cháu là con công nhân, viên chức, lao động vượt khó học giỏi.
LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

LĐLĐ tỉnh Nghệ An biểu dương 39 gia đình CNVCLĐ tiêu biểu giai đoạn 2016-2020

(LĐTĐ) Ngày 20/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị trực tuyến biểu dương gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu giai đoạn 2016-2020.
Thành lập Công đoàn Công ty May xuất khẩu LiChi Việt Nam: Đánh dấu mốc son trưởng thành

Thành lập Công đoàn Công ty May xuất khẩu LiChi Việt Nam: Đánh dấu mốc son trưởng thành

(LĐTĐ) Việc thành lập Công đoàn Công ty THHH May xuất khẩu LiChi Việt Nam (ở xã Bột Xuyên, huyện Mỹ Đức, Hà Nội) đánh dấu mốc son trưởng thành, khẳng định được vị trí của công ty trong quá trình xây dựng và phát triển.
400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

400 đoàn viên ngành Xây dựng Hà Nội nhận quà hỗ trợ Covid-19 của LĐLĐ thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 19/10, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức trao 400 suất quà của LĐLĐ thành phố Hà Nội trong “Gói hỗ trợ 20.000 đoàn viên, người lao động" có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng dịch Covid – 19, nhằm chung tay cùng doanh nghiệp và người lao động sớm ổn định cuộc sống, trở lại sản xuất kinh doanh.
LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

LĐLĐ quận Đống Đa biểu dương 20 tập thể, 76 nữ cán bộ CĐCS và CNVCLĐ tiêu biểu năm 2021

(LĐTĐ) Chiều 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Đống Đa tổ chức Hội nghị gặp mặt, biểu dương cán bộ nữ công, nữ công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2021; kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam và trao quà cho con CNVCLĐ vượt khó học giỏi năm học 2020-2021. Phó Chủ tịch thường trực LĐLĐ thành phố Hà Nội Đặng Thị Phương Hoa dự và phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020- 2021

Liên đoàn Lao động huyện Gia Lâm tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020- 2021

(LĐTĐ) Sáng nay, 19/10, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Gia Lâm tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động Công đoàn khối trường học năm học 2020-2021; tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước- đảm việc nhà”, biểu dương Gia đình công nhân viên chức lao động (CNVCLĐ) tiêu biểu năm 2021. Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội Lê Đình Hùng và Phó Bí thư Huyện ủy Gia Lâm Đặng Thị Huyền tới dự.
Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

Đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua theo hướng thiết thực

(LĐTĐ) Năm học 2021-2022, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ đẩy mạnh tổ chức các phong trào thi đua, các cuộc vận động, các hội thi theo hướng thiết thực, gắn với nhiệm vụ chính trị của Ngành và phù hợp với điều kiện cụ thể của đơn vị.
LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

LĐLĐ huyện Thường Tín: Tiếp tục quan tâm, rà soát hỗ trợ người lao động trở lại làm việc

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Thường Tín đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành LĐLĐ huyện, đánh giá kết quả công tác Công đoàn 9 tháng đầu năm 2021; triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý IV/2021.
Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Góp sức xây dựng tổ ấm gia đình nhìn từ phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Thời gian qua, phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây đẩy mạnh. Qua quá trình tham gia hưởng ứng phong trào, nhiều nữ cán bộ công chức, viên chức và công nhân lao động trực tiếp của Công đoàn thị xã đã phấn đấu vươn lên, hoàn thành tốt cả ở vai trò việc nước và việc nhà.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào thi đua trong đoàn viên, người lao động

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện Đông Anh đã tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục và phát động các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, người lao động. Từ đó, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn và thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Xem thêm
Phiên bản di động