Giáo dục chính trị, tư tưởng - nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách bảo vệ giai cấp công nhân

Kỳ cuối: Tăng “đề kháng” - việc không thể chậm trễ!

(LĐTĐ) Để xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, có bản lĩnh chính trị vững vàng thì công tác giáo dục tư tưởng chính trị phải được thực hiện thường xuyên, liên tục, đồng bộ ở các cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể, doanh nghiệp và cả sự chủ động của chính người lao động. Trong những năm tới, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dự báo còn phức tạp, hội nhập thế giới ngày càng sâu rộng, có thể xuất hiện những yếu tố mới. Bối cảnh ấy đặt ra những thách thức không nhỏ. Việc củng cố, bồi đắp nền tảng tư tưởng cho công nhân lao động đang là một yêu cầu cấp thiết, nhiệm vụ trọng tâm góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ sự tồn vong của chế độ.
Giáo dục chính trị, tư tưởng - nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách bảo vệ giai cấp công nhân Kỳ 2: Nhận diện thách thức trong tình hình mới Kỳ 3: Tấm khiên Công đoàn

Củng cố “mặt trận” tư tưởng

Có thể nói, thời gian qua, Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam đã đặc biệt quan tâm đến “mặt trận tư tưởng” này. Hơn 10 năm trước, Tổng LĐLĐ Việt Nam ban hành Chỉ thị 01/CT-TLĐ ngày 22/9/2009 về “Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục của tổ chức Công đoàn trong tình hình mới” và Nghị quyết 04/NQ-TLĐ ngày 27/12/2010 về “Đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động tư vấn pháp luật của tổ chức công đoàn trong tình hình mới”. Năm 2013, Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 79-KL/TW về đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 28/1/2008 (Khóa X) về “Tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước”, trong đó giao Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Đảng đoàn Tổng LĐLĐ Việt Nam xây dựng Đề án “Tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên và công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất”.

Năm 2016, Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn và cấp nhà nước về “Giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động trong các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam hiện nay”. Thời điểm đó, đề án đặt ra mục tiêu: Phấn đấu đến năm 2030 có trên 75% công nhân lao động, trong loại hình doanh nghiệp nhà nước được tuyên truyền giáo dục lý luận chính trị, tư tưởng đạo đức, tác phong lao động công nghiệp; đến năm 2030 có từ 55% cán bộ công đoàn cơ sở và 35% đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tích cực, nòng cốt được học tập từ sơ cấp đến trung cấp lý luận chính trị.

Giúp người lao động nâng cao kiến thức
Công nhân lao động tiếp cận kiến thức tại thư viện Công đoàn của Công ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam.

Ngày 13/2/2015, Chính phủ ban hành Quyết định số 231/QĐ-TTg phê duyệt Đề án “Đẩy mạnh các hoạt động học tập suốt đời trong công nhân lao động tại các doanh nghiệp đến năm 2020”. Mục tiêu, phấn đấu 70% công nhân lao động được nghiên cứu, học tập, tìm hiểu những kiến thức chính trị cơ bản; được tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công nhân lao động. Tổ chức cho công nhân lao động học các chương trình sơ cấp, trung cấp lý luận chính trị hoặc cao hơn phù hợp với điều kiện thực tiễn.

Như vậy, trong bối cảnh cách mạng khoa học - công nghệ và kinh tế tri thức có những bước phát triển mạnh mẽ, Đảng, Nhà nước cũng xác định nhiệm vụ rèn luyện giai cấp công nhân không chỉ là giai cấp của những người “lao động chân tay” mà hướng tới những “công nhân trí thức”. Tuy nhiên, để tiến dần đến mục tiêu chuyển từ “công nhân áo xanh” sang “công nhân áo trắng”, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, củng cố vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng trong lực lượng công nhân lao động sẽ là một quá trình bền bỉ.

Chia sẻ với phóng viên về nội dung này, ông Võ Mạnh Sơn - Đại biểu Quốc hội khóa XV, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa - cho rằng, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân phải được tiến hành thường xuyên, bám sát thực tiễn. Bên cạnh đó, cần gắn công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động với việc động viên về mặt vật chất, tinh thần đối với công nhân lao động chấp hành tốt nội quy và kỷ luật lao động, có ý chí phấn đấu, rèn luyện nâng cao lập trường tư tưởng, có ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc. Đặc biệt, trong bối cảnh đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, thì việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong với công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị cho công nhân lao động, nâng cao ý thức giác ngộ chính trị cho giai cấp công nhân là vấn đề cấp bách…

Kỳ cuối: Tăng “đề kháng” - việc không thể chậm trễ!
Theo Đại biểu Quốc hội Võ Mạnh Sơn, công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng cho công nhân phải được tiến hành thường xuyên, bám sát thực tiễn.

Tăng cường, đổi mới phương pháp

Xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh bằng tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng, ý thức giai cấp, tinh thần dân tộc, lòng tự hào, tự tôn dân tộc cho giai cấp công nhân; đổi mới nội dung, phương pháp giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác giáo dục giác ngộ giai cấp chính là nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho xã hội đồng thời thực hiện tốt sứ mệnh lịch sử của mình trong giai đoạn mới.

"Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên, người lao động nhận thức sâu sắc hơn về Đảng, về chế độ, về giai cấp, về tổ chức Công đoàn, trách nhiệm công dân, không ngừng nỗ lực trong học tập, lao động, công tác, tích cực tham gia các phong trào thi đua,... để đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và đất nước; từ đó nâng cao thu nhập, đời sống của mình và gia đình" - (Trích phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII).

Trên thực tế, theo ông Nguyễn Huy Khánh, Phó Chủ tịch LĐLĐ thành phố Hà Nội, thời gian qua, LĐLĐ Thành phố thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Thành phố có liên quan đến công tác đảm bảo an ninh quốc gia. Các cấp Công đoàn phối hợp với lực lượng Công an cùng cấp tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhằm nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động trong việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô; tích cực, chủ động trong nhận diện, đấu tranh với các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch; phát hiện tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật.

Tuy nhiên, để ngăn ngừa và khắc phục tác động mặt trái của kinh tế - xã hội đến sự phát triển của giai cấp công nhân nước ta, phải coi trọng, quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho giai cấp công nhân. Trong đó, trọng tâm là thực hiện hiệu quả chính sách tạo việc làm; cải tiến chính sách tiền lương để công nhân bảo đảm cuộc sống; phát huy dân chủ và nâng cao vai trò của tổ chức Công đoàn bảo đảm công bằng, bình đẳng cho người lao động.

Chia sẻ kinh nghiệm, ông Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch Công đoàn các Khu Công nghiệp và chế xuất Hà Nội cho biết, bên cạnh việc chỉ đạo các Công đoàn cơ sở trực thuộc tăng cường nắm bắt tình hình, tư tưởng của công nhân lao động để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh nhằm đảm bảo an ninh trật tự tại các khu công nghiệp, cần đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, nâng cao hiểu biết cho công nhân lao động về các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm, các tệ nạn xã hội… Đồng thời, phối hợp lực lượng Công an đến từng doanh nghiệp, khu nhà trọ công nhân, tuyên truyền kỹ năng, kiến thức phòng chống tội phạm, các tệ nạn xã hội, tố giác tội phạm, phòng chống cháy nổ, đặc biệt là ảnh hưởng tiêu cực của hoạt động “tín dụng đen”. Qua đó, góp phần giáo dục, nâng cao ý thức tự phòng tránh, giữ gìn an ninh trật tự, giúp công nhân lao động cảnh giác với các loại tội phạm, không để bị lôi kéo, vướng mắc vào các tệ nạn xã hội.

Mặt khác, thời điểm này là lúc cần đổi mới hoạt động công đoàn, để nâng cao hiệu quả của tổ chức Công đoàn, đại diện quyền lợi cho người lao động, giải quyết kịp thời các tranh chấp. Nhất là khi chúng ta tham gia các hiệp định thương mại thế hệ mới, trong đó có những yêu cầu trong quá trình hội nhập như việc cho phép thành lập các tổ chức của người lao động tại doanh nghiệp, ngoài tổ chức Công đoàn Việt Nam. Đổi mới, xây dựng tổ chức vững mạnh, hoạt động hiệu quả, thực sự là chỗ dựa, là người bảo vệ quyền lợi cho công nhân lao động. Tăng cường phát huy hiệu quả tiếp xúc, đối thoại giữa lãnh đạo Đảng, đoàn thể, chính quyền với công nhân, kịp thời giải quyết nhu cầu và nguyện vọng chính đáng của công nhân.

ĐANG TRỰC TUYẾN: Nâng cao kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và phòng tránh tín dụng đen
Một buổi đối thoại trực tiếp, giao lưu trực tuyến với chủ đề “Nâng cao kiến thức pháp luật lao động, bảo hiểm xã hội và phòng tránh tín dụng đen” do báo Lao động Thủ đô phối hợp với Công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở tổ chức thu hút sự quan tâm của đông đảo công nhân lao động.

Đối với công tác bồi dưỡng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho giai cấp công nhân trong điều kiện hội nhập quốc tế hiện nay cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các nghị quyết, quyết định, đề án của Đảng, Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam về tuyên truyền, giáo dục cho công nhân lao động. Bên cạnh giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân, cũng cần quan tâm bồi dưỡng lý luận cho đội ngũ cán bộ Công đoàn cơ sở làm hạt nhân, nòng cốt. Nội dung tuyên truyền, giáo dục cần dễ hiểu, dễ nhớ, phù hợp với nhu cầu, lợi ích, tư tưởng, tình cảm, nguyện vọng của công nhân.

Hiện nay, truyền thông số bùng nổ, phải tranh thủ được sức mạnh của mạng xã hội, sử dụng có hiệu quả các phương tiện truyền thông hiện đại trong công tác thông tin, tuyên truyền, vận động, tập hợp công nhân xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh; kịp thời ngăn chặn các sản phẩm văn hóa độc hại, thông tin sai trái tác động đến nhận thức, tư tưởng, tình cảm của công nhân lao động.

Nỗ lực trong đổi mới nội dung, linh hoạt hình thức, phương pháp học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, là nội dung quan trọng xây dựng một đội ngũ công nhân giác ngộ cao, có kỷ luật, có lòng yêu nước và tinh thần cống hiến vì Tổ quốc.

Để kết thúc loạt bài, chúng tôi xin dẫn lời phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XIII, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã khẳng định việc phải "tiếp tục coi trọng và đổi mới hơn nữa nội dung, cách làm trong việc tuyên truyền, vận động, giáo dục, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ý thức chính trị, giác ngộ giai cấp, lòng yêu nước, tự hào, tự tôn dân tộc, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh, hiện đại".

"Các hình thức tuyên truyền, vận động, giáo dục cần đa dạng, quan tâm ứng dụng công nghệ thông tin đi đôi với các phương thức, hình thức truyền thống, nhất là đi sâu, đi sát, cùng làm việc, sinh hoạt, chia sẻ, vận động đoàn viên, người lao động. Đổi mới hình thức tuyên truyền, đưa chủ nghĩa Marx - Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh và các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với công nhân, viên chức, người lao động; nhất là việc kiên trì, sáng tạo trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với từng đối tượng đoàn viên, người lao động; xây dựng các mô hình phù hợp, kịp thời phát hiện và biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác", Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh.

“Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền, phổ biến để các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội nhận thức đầy đủ, sâu sắc về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thời cơ, thách thức và những vấn đề mới đặt ra đối với Công đoàn Việt Nam trong bối cảnh nước ta hội nhập quốc tế sâu rộng, ký kết nhiều hiệp định thương mại tự do thế hệ mới và phê chuẩn các công ước quốc tế liên quan đến lao động, công đoàn” - (Nghị quyết 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới).
Tuấn Anh - Đỗ Đạt - Mai Quý

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Công ty may mặc lớn nhất Nghệ An dùng cơ chế  thưởng để thu hút lao động

Công ty may mặc lớn nhất Nghệ An dùng cơ chế thưởng để thu hút lao động

(LĐTĐ) Tổng Công ty May Minh Anh Nghệ An đang cần tuyển dụng gần 3.000 công nhân lao động trên địa bàn cho 3 nhà máy may trực thuộc.
Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

Báo Người Lao Động trao giải Cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia”

(LĐTĐ) Ngày 29/2, báo Người Lao Động trao giải cuộc thi “Xuân sum vầy - Tết sẻ chia” cho 9 tác phẩm xuất sắc nhất.
Ngày nhuận năm 2024, đặc biệt đằng sau hiện tượng lịch này là gì?

Ngày nhuận năm 2024, đặc biệt đằng sau hiện tượng lịch này là gì?

(LĐTĐ) Năm 2024 sẽ chứng kiến tháng 2 đặc biệt với 29 ngày, nâng tổng số ngày trong năm lên thành 366 ngày. Vậy, ngày 29 tháng 2 có phải là một ngày đặc biệt?
Tứ kết FA Cup: Man Utd sẽ gặp Liverpool hứa hẹn trận cầu nảy lửa

Tứ kết FA Cup: Man Utd sẽ gặp Liverpool hứa hẹn trận cầu nảy lửa

(LĐTĐ) Man Utd và Liverpool gặp nhau ở tứ kết FA Cup 2023/2024 sau khi vượt qua các đối thủ ở vòng 5 diễn ra rạng sáng nay 29/2 (theo giờ Hà Nội).
Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

Cần mở rộng hạn mức chứng nhận quyền sử dụng đất

(LĐTĐ) Luật Đất đai (sửa đổi) mới được thông qua mục đích nhằm sửa đổi, bổ sung một số vấn đề bất cập liên quan đến công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai. Đặc biệt, gỡ nút thắt “xung đột” liên quan đến đất đai, một trong những vấn đề nóng nhất thời gian vừa qua. Còn về phía người dân kỳ vọng, việc thông qua Luật này sẽ giúp họ không còn chạy ngược, chạy xuôi đi làm giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

(LĐTĐ) Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, nhóm nghiên cứu và đại diện các cơ quan đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô theo hướng bổ sung quy định Thủ đô Hà Nội “là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại đặc biệt”.
Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

Xử lý vi phạm về trông giữ phương tiện tại các điểm vui chơi, lễ hội

(LĐTĐ) Những ngày đầu năm, lực lượng chức năng tích cực ra quân xử lý vi phạm tại các điểm trông giữ phương tiện, nơi đang diễn ra các hoạt động lễ hội đầu năm.

Tin khác

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

Gần 2.000 lượt ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước vận hành xuyên Tết

(LĐTĐ) Trong suốt các ngày nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội đã huy động 1.959 lượt cán bộ, nhân viên ứng trực đảm bảo hệ thống thoát nước Thủ đô luộn thông thoáng, đảm bảo vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.
Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

Tết vẫn miệt mài làm việc nơi phố thị

(LĐTĐ) Tết Giáp Thìn 2024, trong khi nhiều người vẫn đang sum họp với gia đình hay đi du Xuân, lễ hội thì nhiều lao động với những ngành nghề đặc thù khác nhau ở Thủ đô Hà Nội vẫn miệt mài làm việc trên các tuyến phố…
Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

Thưởng Tết Nguyên đán 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng

(LĐTĐ) Tiền thưởng Tết Âm lịch Giáp Thìn 2024 bình quân của người lao động là 6,83 triệu đồng, xấp xỉ mức thưởng dịp Tết Âm lịch năm 2023 (6,86 triệu đồng/người).
Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

Dầm mưa, xuyên đêm ngày cận Tết trên công trường ga ngầm Dự án Nhổn - Ga Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn, trên công trình xây dựng dự án ga ngầm S12, thuộc dự án đường sắt đô thị (Metro) Nhổn - ga Hà Nội, dẫu trong giá rét, không khí lao động vẫn nhộn nhịp, khoảng 40 cán bộ và công nhân vẫn nỗ lực, khẩn trương thi công các hạng mục đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra.
Cuối năm về với chợ quê

Cuối năm về với chợ quê

(LĐTĐ) Do tập trung công việc đồng áng để kịp thời vụ, người dân ở các vùng quê thường đi sắm Tết rất muộn. Cùng với đó, những người con đi công tác, làm ăn xa nhà, gần ngày Tết trở về sum vầy cũng rất háo hức, mong được đi chợ quê để tìm lại tuổi thơ theo bà, theo mẹ đi chợ. Chính vì vậy càng ngày giáp Tết, chợ quê càng đông vui tấp nập kẻ bán, người mua.
Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

Công nhân môi trường bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết

(LĐTĐ) Khác với những công việc khác, công nhân môi trường đô thị bận rộn hơn trong những ngày giáp Tết vì khối lượng công việc phát sinh rất nhiều. Vất vả và khó khăn, song họ vẫn cố gắng khắc phục để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao.
“Luồng gió mới” nhà ở cho công nhân

“Luồng gió mới” nhà ở cho công nhân

(LĐTĐ) Luật Nhà ở (sửa đổi) được thông qua tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV với quy định Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam được làm chủ đầu tư nhà ở xã hội cho công nhân hy vọng sẽ thổi luồng gió mới cho giấc mơ an cư của người lao động (NLĐ).
Nỗi niềm xe ôm công nghệ ngày cận Tết

Nỗi niềm xe ôm công nghệ ngày cận Tết

(LĐTĐ) Ngày cận Tết, trong khi nhiều người bắt đầu trở về đoàn tụ với gia đình thì không ít tài xế xe ôm công nghệ lại tăng cường hoạt động để có thêm thu nhập. Tuy nhiên, ít ai biết những tài xế xe ôm công nghệ thời điểm cận Tết cũng vô cùng vất vả. Họ phải “gánh” những áp lực vô hình như tắc đường, áp lực giao hàng nhanh và phải tự đảm bảo an toàn giao thông cho chính bản thân.
Chuyện những công nhân đón Tết xa quê

Chuyện những công nhân đón Tết xa quê

(LĐTĐ) Tết là trở về quê nhà để sum vầy cùng gia đình nhưng với nhiều công nhân lao động đang làm việc trên địa bàn thành phố Hà Nội thì họ lựa chọn ở lại Thủ đô đón Tết. Vì cuộc sống mưu sinh và bởi đi làm ngày Tết, họ được nhận khoản lương cao hơn nhiều lần ngày thường.
Tết ấm của yêu thương

Tết ấm của yêu thương

(LĐTĐ) Những ngày cuối năm, người dân khắp nơi trên địa bàn thành phố Hà Nội, trong đó có cả người hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế đều rộn ràng chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn.
Xem thêm
Phiên bản di động