M
02/07/2015 09:42

Hội nghị UBKT tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 6: 37.410 cuộc kiểm tra tài chính

Vừa qua, UBKT Tổng LĐLĐ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị lần thứ 6, khóa XI nhiệm kỳ 2013-2018 đánh giá hoạt động của UBKT Công đoàn các cấp 6 tháng đầu năm 2015 và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2015.

Công đoàn thực sự là cầu nối giải quyết mọi bất đồng
Nghiên cứu lý luận và hoạt động khoa học trong tổ chức Công đoàn
Hiệu quả từ phong trào thi đua xây dựng gia đình tiêu biểu
Tập trung chăm lo người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn

Trong 6 tháng đầu năm. UBKT CĐ các cấp đã tiến hành 37.410 cuộc kiểm tra tài chính CĐ, trong đó 22.596 cuộc kiểm tra đồng cấp và 14.814 cuộc kiểm tra cấp dưới, đã kiến nghị thu nộp bổ sung về tài chính CĐ số tiền 19,47 tỷ đồng, trong đó kinh phí CĐ 12,56 tỷ đồng, đoàn phí CĐ 2,22 tỷ đồng, thu nộp khác 4,69 tỷ đồng.

Hội nghị UBKT tổng LĐLĐ Việt Nam lần thứ 6: 37.410 cuộc kiểm tra tài chính

Cùng với đó, UBKT các cấp CĐ tổ chức 41.502 cuộc kiểm tra việc chấp hành Điều lệ CĐ, trong đó 23.377 cuộc kiểm tra cùng cấp và 18.125 cuộc kiểm tra cấp dưới; tiếp 2.993 lượt người, nhận 2.158 đơn trong đó 1.992 đơn khiếu nại, 166 đơn tố cáo, trực tiếp giải quyết 381 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền; chủ động nắm tình hình, phát hiện và kiểm tra dấu hiệu vi phạm và thực hiện 1.130 cuộc kiểm tra; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho 99.973 lượt cán bộ kiểm tra.

Trong những tháng còn lại của năm 2015, UBKT CĐ các cấp tiếp tục tập trung kiểm tra việc tổ chức thực hiện Điều lệ CĐ và 4 chương trình hành động của BCH Tổng LĐLĐ Việt Nam; kiểm tra việc thu, chi và phân phối tài chính CĐ, công tác quản lý vốn đầu tư và hoạt động của các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp CĐ, công tác quản lý và sử dụng các quỹ xã hội; chủ động năm bắt tình hình, phát hiện kịp thời khi tổ chức, cá nhân có dấu hiệu vi phạm điều lệ, nghị quyết, chỉ thị và các quy định; tham mưu, đề xuất giúp BCH CĐ các cấp giải quyết kịp thời, dứt điểm các đơn thư khiếu nại, tố cáo; tăng cường bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ cho cán bộ kiểm tra CĐ các cấp...

P.D

Nguồn :