M
10:56 | 03/05/2018

Nhiệm kỳ 2013- 2018:

Trên 28 nghìn đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng

LĐLĐ Thành phố cho biết, những năm qua, công tác tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh được các cấp công đoàn Thủ đô  triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả. 

tren 28 nghin doan vien uu tu duoc ket nap dang 36 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong vòng 5 năm
tren 28 nghin doan vien uu tu duoc ket nap dang 115 đoàn viên ưu tú được kết nạp Đảng trong học kỳ I

Điều này được thể hiện ở các hoạt động cụ thể như: LĐLĐ Thành phố đã triển khai Hướng dẫn số726/HD - TLĐ ngày 02/6/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về “Công đoàn thực hiện giám sát và phản biện xã hội” theo Quyết định 217 - QĐ/TW và Quyết định 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị, tổ chức lấy ý kiến góp ý văn kiện Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2010-2015 và nhiệm kỳ 2015-2020;

Thông báo nhanh kết quả Đại hội XVI Đảng bộ thành phố Hà Nội đến cán bộ, đoàn viên; tích cực tham gia cuộc Bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XIV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2016-2021; tổ chức Hội thảo “Công nhân, viên chức, lao động Thủ đô với công tác xây dựng Đảng”, góp phần xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam vững mạnh, đáp ứng yêu cầu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá và hội nhập quốc tế.

tren 28 nghin doan vien uu tu duoc ket nap dang
Lễ kết nạp đảng viên mới tại Đảng bộ Trường Đại học Thủ Đô Hà Nội.

Tại Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2015-2020 đã có 38 đồng chí cán bộ chủ chốt công đoàn tham gia vào Ban Chấp hành Đảng bộ quận, huyện, thị uỷ; sở, ngành và Thành phố. Điều đó đã khẳngđịnh được vai trò, vị thế của tổ chức Công đoàn trong hệ thống chính trị Thủ đô.

Công tác phát triển Đảng trong CNVCLĐ được quan tâm thực hiện. Trong nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn thành phố đã giới thiệu trên 30.000 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét, kết nạp và có 28.765 đoàn viên ưu tú được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

Bên cạnh đó, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa XV và các Chương trình công tác của Thành ủy được Ban Thường vụ LĐLĐ Thành phố chỉ đạo, thực hiện đồng bộ, quyết liệt và có hiệu quả, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động Công đoàn và tập hợp đoàn viên, người lao động.

Trọng tâm là LĐLĐ Thành phố đã quán triệt triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, khóa XII) về tăng cường xây dựng và chỉnh đốn Đảng, chỉ đạo, triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng, của Thành ủy tới các cấp công đoàn với nhiều biện pháp, cách làm chủ động, sáng tạo, đồng bộ, thiết thực, cụ thể nhằm góp phần ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên và CNVCLĐ Thủ đô.

Trong nhiệm kỳ tới, các cấp công đoàn Thủ đô sẽ tiếp tục phát huy, nâng cao trách nhiệm của tổ chức công đoàn tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh; chủ động lựa chọn, bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để Đảng bồi dưỡng, kết nạp, trong đó chú ý nâng cao tỷ lệ CNLĐ trực tiếp sản xuất được vào Đảng; phấn đấu hàng năm bình quân mỗi CĐCS (nơi có tổ chức cơ sở Đảng), Ban Chấp hành CĐCS giới thiệu được ít nhất 01 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét, bồi dưỡng kết nạp.

Phạm Diệp

Nguồn :