M
07/02/2021 22:53

Các cấp Công đoàn:

Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026

(LĐTĐ) Mới đây, Liên đoàn Lao động Thành phố ban hành Kế hoạch số 04/KH- LĐLĐ về tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Huyện Mỹ Đức: Biểu quyết số lượng người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021-2026 Số lượng đại biểu Quốc hội của Hà Nội khóa XV được phân bổ là 29 đại biểu Hà Nội: Thành lập 15 đoàn công tác chỉ đạo việc bầu cử

Mục đích của Kế hoạch là nhằm tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội góp phần vào việc tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toản dân.

Đồng thời, thông qua tuyên truyền bầu cử trong các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. Đồng thời, công tác tuyên truyền cũng nhằm giúp mỗi đoàn viên, công nhân viên chức lao động nắm vững những nội dung chính của Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân, nhất là những quy định về quyền và nghĩa vụ của công dân trong bầu cử, ứng cử để lựa chọn bầu được những người tiêu biểu, có đủ các yêu cầu về phẩm chất, năng lực, uy tín tham gia vào Quốc hội, Hội đồng nhân dân các cấp.

Vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đi bỏ phiếu bầu cử đúng luật
Ảnh minh họa

Theo Kế hoạch, Liên đoàn Lao động Thành phố triển khai tới các cấp Công đoàn Thủ đô 6 nội dung tuyên truyền gồm: tuyên truyền, nêu bật mục đích, ý nghĩa tầm quan trọng của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 gắn với thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng; quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, quan điểm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước về cuộc bầu cử được nêu trong các Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của cơ quan chức năng các cấp.

Cùng đó, Công đoàn tập trung tuyên truyền các quy định của pháp luật như Hiến pháp năm 2013, Luật Tổ chức Quốc hội năm 2015; Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Thông tư số 01/2021/TT- BNV của Bộ Nội vụ về “Hướng dẫn nghiệp vụ công tác tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026”, trong đó tập trung tuyên truyền vị trí, vai trò của Quốc hội, Hội đông nhân dân các cấp; nguyên tắc bầu cử, tiêu chuẩn đại biểu, quyền bầu cử và ứng cử của công dân; số lượng, cơ cấu đại biểu (độ tuổi, vùng miền, thành phần…); việc thẩm định hồ sơ, danh sách, lý lịch của người được giới thiệu ứng cử, tự ứng cử; quyền lợi và trách nhiệm của cửa tri…; Chú trọng giới thiệu những điểm mới của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Ngoài ra, việc tuyên truyền cần tập trung nêu bật những thành tựu của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp qua các thời kỳ; tuyên truyền sự lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của cấp ủy đảng và chính quyền các cấp đối với công tác bầu cử; nhấn mạnh vai trò, tinh thần trách nhiệm của đoàn viên, công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn góp phần vào sự thành công của cuộc bầu cử.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn tập trung tuyên truyền, nắm vững diễn biến tư tưởng trong đoàn viên công nhân viên chức lao động để kịp thời làm tốt công tác định hướng tư tưởng; vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm tham gia sinh hoạt ở khu dân cư, tổ dân phố, khu nhà ở công nhân để trao đổi, mạn đàm về công tác bầu cử; tham gia các cuộc tiếp xúc giữa những người ứng cử với cử tri và tuyên truyền, vận động đoàn viên, công nhân viên chức lao động đi bỏ phiếu bầu cử đúng luật, tạo không khí bầu cử là ngày hội của toàn dân…

Công đoàn các cấp cũng chủ động tuyên truyền đấu tranh, phản bác thông tin, quan điểm sai trai, xuyên tạc phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để kích động, gây rối, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Về thời gian, Kế hoạch nêu rõ: công tác tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 được tiến hành bắt đầu từ tháng 1/2021, cao điểm từ tháng 4 năm 2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và sau khi kêt thúc bầu cử, công bố kết quả bầu cử. Thời gian tuyên truyền được chia làm 3 đợt: đợt 1 từ tháng 1/2021, cao điểm thagns 4/2021; đợt 2 từ tháng 4/2021 đến ngày bầu cử 23/5/2021 và đợt 3 là sau ngày bầu cử 23/5/2021.

Cùng với định hướng một số khẩu hiệu tuyên truyền, Liên đoàn Lao động Thành phố đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các ban, đơn vị, các Công đoàn cấp trên cơ sở để tổ chức thực hiện thắng lợi Kế hoạch. Trong đó, Liên đoàn Lao động Thành phố giao Báo Lao động Thủ đô, trang Web Liên đoàn Lao động Thành phố bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Thành ủy và Sở Thông tin truyền thông xây dựng kế hoạch tuyên truyền; mở chuyên trang, chuyên mục, tọa đàm tuyên truyền có hiệu quả về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026.

Phạm Diệp

Nguồn :