M
11/04/2021 08:51

Tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác

(LĐTĐ) Thời gian qua, Công đoàn Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên, Phú Xuyên, Hà Nội, đã chú trọng tổ chức học tập chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Chú trọng tuyên truyền, giáo dục đoàn viên công đoàn Đảm bảo chế độ chính sách đối với người lao động

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên, Chi bộ Trung tâm cùng với Công đoàn tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn thể đảng viên, cán bộ, viên chức và người lao động trong toàn đơn vị với sự tham dự của các đảng viên và quần chúng.

Trên cơ sở những nội dung được triển khai học tập, Công đoàn Trung tâm yêu cầu các tổ Công đoàn xây dựng kế hoạch về làm theo và gương mẫu trong việc học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh để làm gương cho cán bộ, đảng viên, viên chức lao động noi theo và làm cơ sở trong việc đánh giá, phân loại đảng viên hằng năm.

Việc tổ chức học tập, quán triệt chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Công đoàn tổ chức một cách nghiêm túc, đảm bảo về mặt nội dung, hình thức và thời gian theo quy định...

Tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác
Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên nhận Cờ thi đua xuất sắc của Chính phủ, Ảnh: Nguyên Huân

Qua việc học tập chuyên đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ (Giám đốc, Phó Giám đốc, Ban chấp hành Công đoàn), đều tự giác viết bản đăng ký học tập và gương mẫu làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ được giao bằng những việc làm dễ nhớ, dễ hiểu, sát với thực tế như tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,… gửi về Chi bộ để theo dõi, làm cơ sở cho công tác nhận xét, đánh giá cán bộ cuối năm.

Chi bộ luôn xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là việc làm thường xuyên, liên tục, do đó, công tác chỉ đạo và tổ chức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và lao động xây dựng kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn được quan tâm, chú trọng, thường xuyên chỉ đạo, đôn đốc, nhắc nhở các đơn vị tổ chức cho cán bộ, đảng viên, viên chức và lao động viết bảng đăng ký học tập.

Kết quả, 100% cán bộ, đảng viên trong Chi bộ đều tự giác viết bản đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hầu hết kế hoạch cá nhân làm theo Bác đều bám sát vào chức trách, nhiệm vụ được giao để đăng ký, đồng thời đăng ký làm theo tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống,… của Bác, Bản đăng ký đều thể hiện rõ tinh thần, trách nhiệm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ, luôn gương mẫu trong đạo đức, lối sống, không qua loa, đại khái.

Việc xây dựng và hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp ở cơ quan là nhiệm vụ trọng tâm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể. Đó là, tích cực học tập nâng cao trình độ văn hóa, chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; thường xuyên tự học tập, trau dồi kiến thức, năng lực bản thân để đáp ứng với yêu cầu công tác trong tình hình mới.

Ban chấp hành Công đoàn đặc biệt quan tâm chỉ đạo việc xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của cơ quan, đơn vị hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhiệm vụ này phải đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của tập thể lãnh đạo, cấp ủy gắn với việc phối hợp của tổ chức Công đoàn với chính quyền.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trung tâm kịp thời tuyên truyền, quán triệt việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cũng như chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, viên chức, lao động trong đơn vị đã nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và ý nghĩa, giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, từ đó thúc đẩy mạnh mẽ việc rèn luyện, tu dưỡng và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác một cách thiết thực, hiệu quả.

H.D

Nguồn :