TP.HCM: Chấn chỉnh công tác thu hồi nợ tại Công ty HFIC

(LĐTĐ) Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Thông báo số 404/TB-TTTP-P7 về thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).
TP.HCM: Thu hồi "đất vàng" 33 Nguyễn Du Tổng Thanh tra Chính phủ: Thu hồi tài sản tham nhũng luôn khó khăn, phức tạp Chủ tịch UBND Thành phố Trần Sỹ Thanh: Kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến độ

Xử lý trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan

Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) TP.HCM Phan Văn Mãi đã đồng ý cơ bản nội dung Kết luận của Thanh tra TP.HCM, yêu cầu lãnh đạo HFIC tổ chức kiểm điểm, xử lý trách nhiệm các cá nhân, tổ chức có liên quan đến những hạn chế, thiếu sót đã nêu tại Kết luận thanh tra theo thẩm quyền quy định.

Giao Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc HFIC nghiêm túc thực hiện việc công khai, minh bạch trong việc quản lý, sử dụng vốn Nhà nước theo đúng quy định. Xây dựng giải pháp đầu tư, phương án kinh doanh, tăng doanh thu đạt và vượt kế hoạch được giao, cần chú ý công tác lập kế hoạch năm đảm bảo tỷ lệ tăng theo quy định nhằm nâng cao hiệu quả việc sử dụng vốn nhà nước.

Đối với việc quản lý công nợ, UBND TP.HCM yêu cầu HFIC chấn chỉnh, thu đúng theo quy định; rà soát và có biện pháp đôn đốc, thu hồi nợ, đặc biệt là các khoản nợ phải thu quá hạn để đảm bảo thu hồi vốn, nhằm bảo toàn và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn của HFIC.

Chủ tịch UBND TP.HCM Phan Văn Mãi cũng yêu cầu lãnh đạo HFIC khẩn trương triển khai thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV và Thanh tra Chính phủ; chấn chỉnh công tác thẩm định cho vay, xây dựng phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn, nợ xấu (nhóm 5) trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn hoạt động. Đồng thời khẩn trương xây dựng và trình UBND TP.HCM phương án thu hồi các khoản nợ quá hạn trong hoạt động cho vay từ nguồn vốn ủy thác.

Đối với hoạt động đầu tư và kinh doanh vốn vào các doanh nghiệp, UBND TP.HCM yêu cầu HFIC xây dựng biện pháp, giải pháp đầu tư nâng cao hiệu quả hoạt động đầu tư, góp vốn vào các doanh nghiệp; xây dựng phương án tái cơ cấu hoặc thoái vốn tại các doanh nghiệp đầu tư không có lợi nhuận và bị lỗ đảm bảo không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước và đúng quy định. Thực hiện việc thoái vốn đầu tư tài chính ngoài ngành, không làm thiệt hại vốn nhà nước và đúng theo quy định pháp luật. Tổ chức thực hiện Đề án tái cơ cấu của HFIC giai đoạn 2021 – 2025.

Đối với Giám đốc Sở Tài chính, UBND TP.HCM đề nghị rà soát, báo cáo, đề xuất UBND TP.HCM hướng xử lý đối với phần vốn của HFIC tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM. Sau khi nhận được báo cáo rà soát, kiến nghị hướng xử lý của HFIC liên quan đến 7 doanh nghiệp kinh doanh lỗ; Giám đốc Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các đơn vị có liên quan rà soát, tham mưu UBND Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết theo quy định.

Nhiều tồn tại về quản lý công nợ, vốn góp

Trong Thông báo kết luận số 404/TB-TTTP-P7, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra một số thiếu sót, tồn tại. Cụ thể về quản lý công nợ, HFIC chưa trích lập dự phòng 10 khoản nợ với số tiền hơn 154 tỷ đồng là thực hiện chưa đúng Thông tư số 48/2019/TT-BTC ngày 8/8/2019; Nghị định số 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015; Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11/7/2013. Đối chiếu, xác nhận công nợ chưa đầy đủ là thực hiện chưa đúng Nghị định số 206/2013/NĐ-CP ngày 9/12/2013 của Chính phủ về quản lý nợ của doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Chưa tích cực đôn đốc, thực hiện các biện pháp để thu hồi các khoản nợ, có những khoản nợ kéo dài.

Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2020 là 1.165,81 tỷ đồng. Đây là số trích lập Quỹ Đầu tư phát triển từ 30% lợi nhuận sau thuế và các quỹ khác HFIC chưa kết chuyển do chưa được UBND TP.HCM phê duyệt Báo cáo tài chính và phân phối lợi nhuận năm.

HFIC chưa thực hiện trích nộp 20% số Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ đã trích sử dụng không hết năm 2015, 2016 và chưa nộp khoản trích từ năm 2019 số tiền hơn 3,4 tỷ đồng về Quỹ Phát triển Khoa học và Công nghệ Thành phố. HFIC chưa nộp ngân sách số lãi tiền gửi và lãi cho vay nguồn vốn ủy thác số tiền gần 13,7 tỷ đồng.

Đối với việc thực hiện kết luận của Kiểm toán Nhà nước và Thanh tra Chính phủ, theo ghi nhận của Thanh tra TP.HCM, HFIC chưa thực hiện 1/10 nội dung kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước Khu vực IV, đang thực hiện 1 kiến nghị của Thanh tra Chính phủ.

TP.HCM: Chấn chỉnh công tác thu hồi nợ tại Công ty HFIC
Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều tồn tại, thiếu sót về quản lý vốn tại Công ty HFIC.

Thanh tra TP.HCM cho rằng, HFIC phải khẩn trương xây dựng phương án triển khai thực hiện nội dung kết luận, kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước và của Thanh tra Chính phủ; đồng thời thực hiện công khai các nội dung đã thực hiện để toàn thể cán bộ, người lao động theo dõi, giám sát theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Năm 2020, 2021, giá trị vốn góp của HFIC tại 28 doanh nghiệp với tổng giá trị vốn đầu tư theo sổ sách kế toán hơn 3.465 tỷ đồng. Theo Thanh tra TP.HCM, hiệu quả việc đầu tư tài chính của HFIC năm 2020, 2021 cao hơn lãi suất huy động tiền gửi tiết kiệm đối với tổ chức kỳ hạn 12 tháng trả lãi cuối kỳ bình quân của một số ngân hàng cùng thời điểm. Tuy nhiên có một số công ty không chia lợi nhuận, cổ tức (năm 2020 có 10 doanh nghiệp, năm 2021 có 14 doanh nghiệp), trong đó có 7 doanh nghiệp bị lỗ. Số lỗ lũy kế đến ngày 31/12/2021 là 349 tỷ đồng, HFIC đã trích lập dự phòng giảm giá đầu tư tài chính đối với các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh lỗ với số tiền 349 tỷ đồng, 7 doanh nghiệp bị lỗ nêu trên khó có khả năng bảo toàn vốn đầu tư.

HFIC cử người đại diện vốn chưa kịp thời đối với khoản đầu tư tại Công ty Cổ phần Cơ điện Thạch Anh; người đại diện phần vốn của HFIC tại một số công ty cổ phần tuy có báo cáo nhưng chưa đề xuất biện pháp, kiến nghị nhằm tháo gỡ khó khăn để nâng cao hiệu quả đầu tư vốn ... là thực hiện chưa đúng quyền, trách nhiệm của Người đại diện phần vốn của doanh nghiệp Nhà nước được quy định Luật Quản lý, sử dụng vốn Nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại Doanh nghiệp. Cùng với đó, HFIC kiểm tra, giám sát tài chính chưa kịp thời, chậm niên độ đối với các doanh nghiệp thành viên và doanh nghiệp được HFIC đầu tư vốn năm 2020, năm 2021.

Về việc thoái vốn của HFIC tại các doanh nghiệp mà HFIC đã đầu tư vốn, giai đoạn từ năm 2012 – 2015, khi thực hiện thoái vốn tại 4 đơn vị (Công ty Cổ phần In Thanh niên, Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Bình Chánh, Công ty Cổ phần Xây dựng cầu Sài Gòn), HFIC thu được 176,43 tỷ đồng. Giai đoạn từ năm 2016 đến nay, khi thực hiện thoái 16,5% vốn đầu tư tại Công ty Cổ phần Chứng khoán TP.HCM, HFIC thu được tiền lãi là 172,85 tỷ đồng.

Lợi nhuận chưa cao

HFIC là công ty TNHH một thành viên do nhà nước (UBND TP.HCM) làm chủ sở hữu 100% vốn, được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - công ty con. Công ty có chức năng nhiệm vụ huy động, quản lý và sử dụng vốn, tài sản; đầu tư vào các công ty con, công ty liên kết; cho vay tín dụng, cho vay ủy thác; thực hiện quyền và nghĩa vụ của chủ sở hữu, thành viên hoặc cổ đông tại các doanh nghiệp thành viên, công ty liên kết...

Theo Thanh tra TP.HCM, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của HFIC hàng năm có lợi nhuận, phần lớn các lĩnh vực đầu tư đều sinh lợi, đảm bảo nguồn nộp ngân sách, trong nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn là nguồn thu từ hoạt động đầu tư vào các công ty thành viên và công ty liên kết; nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

Kết quả kinh doanh năm 2020 và 2021 chủ yếu nguồn thu từ lợi nhuận và cổ tức được chia của các công ty con và công ty liên kết chiếm tỷ lệ cao trong tổng nguồn thu (năm 2020 là 419,93 tỷ đồng/716,13 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 58,64% trong tổng nguồn thu; năm 2021 là 359,81 tỷ đồng/599,22 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 60,05% trong tổng nguồn thu). Năm 2020 chi phí hoạt động cho vay chiếm 80,30% doanh thu từ hoạt động cho vay (188,71 tỷ đồng/234,99 tỷ đồng), thu nhập thuần từ hoạt động cho vay chiếm 10,45% tổng thu nhập thuần (46,28 tỷ đồng/442,69 tỷ đồng); năm 2021 chi phí hoạt động cho vay chiếm 51,65% doanh thu từ hoạt động cho vay (93.19 tỷ đồng/180.44 tỷ đồng); thu nhập thuần từ hoạt động cho vay chiếm 23,18% tổng thu nhập thuần (87,25 tỷ đồng/376,40 tỷ đồng).

Bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội ông Phạm Phú Quốc

Liên quan đến hoạt động của HFIC, Kiểm toán Nhà nước Khu vực 4 đã có báo cáo kiểm toán, Thanh tra Chính phủ cũng đã có kết luận về một số vi phạm trong hoạt động cho vay, đầu tư; bán chỉ định 53 địa chỉ đất công nhưng việc thẩm định chưa đảm bảo.

Về công tác nhân sự, ông Phạm Phú Quốc từng giữ chức Tổng Giám đốc HFIC. Sau đó, tháng 11/2020 ông Phạm Phú Quốc đã bị Quốc hội bãi nhiệm Đại biểu Quốc hội khóa XIV do không báo cáo với cơ quan, tổ chức việc có Quốc tịch Cộng hòa Síp, vi phạm tiêu chuẩn Đại biểu Quốc hội được quy định tại Điều 22 Luật Tổ chức Quốc hội.

Trần Tình

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ án "giết người" tại quận Tây Hồ

Khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân khám phá nhanh vụ án "giết người" tại quận Tây Hồ

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận Tây Hồ (Hà Nội) đã tổ chức khen thưởng đột xuất các tập thể, cá nhân có ...
Chung kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

Chung kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) quận Ba Đình tổ chức vòng chung kết Cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh trung học năm học ...
Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

Hà Nội kiện toàn Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả

(LĐTĐ) Ban Chỉ đạo Thành phố chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (gọi tắt là Ban Chỉ đạo 389 Thành phố) do Phó Chủ tịch Ủy ban ...
Đặt quyền lợi người lao động lên hàng đầu trong mọi hoạt động

Đặt quyền lợi người lao động lên hàng đầu trong mọi hoạt động

(LĐTĐ) Không ngừng chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp và chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần ...
EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

EVN Hà Nội đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định phục vụ các sự kiện quan trọng của Thủ đô và đất nước

(LĐTĐ) Với mục tiêu vận hành cung ứng điện an toàn, liên tục, ổn định, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVN Hà Nội) luôn đồng hành để ...
Quảng bá văn hóa qua Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022

Quảng bá văn hóa qua Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022

(LĐTĐ) Lễ hội Áo dài du lịch Hà Nội 2022 sẽ là 1 trong 2 sự kiện tiêu biểu của du lịch Thủ đô, thu hút sự quan tâm của đông ...
Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

Thăm, tặng quà tổ công nhân đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây

(LĐTĐ) Để kịp thời động viên đoàn viên, người lao động đang ứng trực làm sạch môi trường nước hồ Tây, Công đoàn ngành Xây dựng Hà Nội đã tổ chức ...

Tin khác

TP.HCM: Chấn chỉnh công tác thu hồi nợ tại Công ty HFIC

TP.HCM: Chấn chỉnh công tác thu hồi nợ tại Công ty HFIC

(LĐTĐ) Thanh tra thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) vừa ban hành Thông báo số 404/TB-TTTP-P7 về thanh tra phòng, chống tham nhũng trong việc quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC).
Hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm tại Bệnh viện Bạch Mai

Hiệu quả trong công tác phòng ngừa tội phạm tại Bệnh viện Bạch Mai

(LĐTĐ) Thời gian qua, nhờ công tác nắm tình hình, kết hợp tuần tra, kiểm soát, Công an phường Phương Mai (quận Đống Đa, Hà Nội) đã bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi trộm cắp tài sản của người bệnh, gây rối trật tự công cộng... tại Bệnh viện Bạch Mai. Qua đó giúp ổn định tình hình, giúp cho các hoạt động khám, chữa bệnh, cấp cứu, điều trị bệnh nhân bảo đảm an toàn, thông suốt.
Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng vụ nhóm thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi

Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam lên tiếng vụ nhóm thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi

(LĐTĐ) Bà Mai Thị Ngọc Mai, Trưởng Cơ quan thường trực Phía Nam - Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam cho biết, qua nội dung trình bày của chị H., Hội nhận thấy hành vi của Nguyễn Hải Nam và Huỳnh Văn Thống có dấu hiệu hiếp dâm trẻ em theo khoản 1 điều 142 của Bộ Luật hình sự.
Phường Viên Sơn (Sơn Tây): Công trình xây dựng trên đất công, vì sao chưa xử lý?

Phường Viên Sơn (Sơn Tây): Công trình xây dựng trên đất công, vì sao chưa xử lý?

(LĐTĐ) Mặc dù công trình nối với nhà hàng Ngọc Phượng xây dựng trên đất công (nằm trên kênh tiêu T1 của công trình thủy lợi) và tồn tại đã 15 năm qua, thế nhưng, không hiểu vì sao đến thời điểm này chính quyền và các cơ quan chức năng phường Viên Sơn (thị xã Sơn Tây, Hà Nội) vẫn chưa thể xử lý dứt điểm vi phạm...
Chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM vụ nhóm thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi

Chuyển hồ sơ lên Công an TP.HCM vụ nhóm thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi

(LĐTĐ) Một nguồn tin của báo Lao động Thủ đô cho biết, vụ một nhóm thanh niên xâm hại bé gái 15 tuổi tại quán Heo Mán Mẹt, địa chỉ 83 đường Thăng Long, phường 4, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã được Công an quận Tân Bình chuyển hồ sơ lên Công TP.HCM vì tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án.
TP.HCM: Khởi tố nhóm thanh niên xâm hại bé gái vị thành niên

TP.HCM: Khởi tố nhóm thanh niên xâm hại bé gái vị thành niên

(LĐTĐ) Ngày 19/10, một nguồn tin cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối tượng Nguyễn Hải Nam (sinh năm 2004) và Huỳnh Văn Thống (sinh năm 2007) để điều tra hành vi xâm hại đối với Nguyễn Thanh Châu (sinh năm 2007, quê Quảng Bình, tên nạn nhân đã được thay đổi).
Ba Vì (Hà Nội): Cần tháo gỡ vướng mắc tại dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng

Ba Vì (Hà Nội): Cần tháo gỡ vướng mắc tại dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng

(LĐTĐ) Mặc dù đã được phê duyệt Quy hoạch chi tiết dự án Công viên nghĩa trang Yên Kỳ mở rộng (huyện Ba Vì, Hà Nội) từ năm 2011, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, dự án vẫn còn nhiều vướng mắc khiến công tác giải phóng mặt bằng chưa thể hoàn thành, khiến cuộc sống của hàng chục hộ dân ở 2 xã Phú Sơn, Thái Hòa (huyện Ba Vì) bị ảnh hưởng...
Hà Tĩnh: Hành lang hồ chứa nước Ngàn Trươi bị xâm lấn

Hà Tĩnh: Hành lang hồ chứa nước Ngàn Trươi bị xâm lấn

(LĐTĐ) Tràn xả lũ và hệ thống kênh xả sau tràn hồ chứa nước Ngàn Trươi, thuộc dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang (huyện Vũ Quang, tỉnh Hà Tĩnh) đang bị người dân lấn chiếm đất trong chỉ giới phạm vi bảo vệ công trình để trồng keo, chăn nuôi gia súc, gia cầm, tập kết vật liệu xây dựng…
Tổ 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy:  Nhiều hộ dân trước nguy cơ "3 không"

Tổ 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy: Nhiều hộ dân trước nguy cơ "3 không"

(LĐTĐ) Không chỉ “sống mòn” tại chính ngôi nhà của mình do những vướng mắc về quy hoạch, bồi thường giải phóng mặt bằng,… mà việc thực hiện các quyền lợi hợp pháp, chính đáng trong việc tiếp cận các dịch vụ sinh hoạt của một số hộ dân tại tổ 12, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội cũng đang gặp khó, khi họ không thể đăng ký tạm trú dẫn đến cuộc sống, sinh hoạt của các gia đình bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Hà Tĩnh: Cảnh báo hình thức mua hàng từ Chương trình "người nội trợ thông minh"

Hà Tĩnh: Cảnh báo hình thức mua hàng từ Chương trình "người nội trợ thông minh"

(LĐTĐ) Nhiều người dân ở huyện Cẩm Xuyên tỉnh Hà Tĩnh nghe theo những lời quảng cáo có cánh đã tham gia mua hàng theo Chương trình "người nội trợ thông minh" với giá hời lại hưởng nhiều lợi, nhưng mua xong mới biết giá mua cao hơn cả giá thị trường.
Xem thêm
Phiên bản di động