M
07/05/2020 10:04

Thủ tục tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất

(LĐTĐ) Doanh nghiệp tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; hoặc gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa đảm bảo các điều kiện theo yêu cầu sẽ được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

thu tuc tam dung dong vao quy huu tri va tu tuat Tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất: Doanh nghiệp cần chứng minh thế nào?
thu tuc tam dung dong vao quy huu tri va tu tuat Giám sát việc thực hiện tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất, tránh lạm dụng, trục lợi

Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 4/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa ban hành hướng dẫn chi tiết việc tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

thu tuc tam dung dong vao quy huu tri va tu tuat
Doanh nghiệp và lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đảm bảo các điều kiện được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất.

Theo đó, các trường hợp được tạm dừng gồm: Tạm dừng sản xuất, kinh doanh từ 1 tháng trở lên do gặp khó khăn khi thay đổi cơ cấu, công nghệ hoặc do khủng hoảng, suy thoái kinh tế hoặc thực hiện chính sách của Nhà nước khi tái cơ cấu nền kinh tế hoặc thực hiện cam kết quốc tế; gặp khó khăn do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa.

Về điều kiện cụ thể để được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, là: Doanh nghiệp thuộc một trong hai trường hợp nêu trên, nếu có một trong các điều kiện sau đây sẽ được tạm dừng:

- Không bố trí được việc làm cho người lao động, trong đó số lao động thuộc diện tham gia bảo hiểm xã hội phải tạm thời nghỉ việc từ 50% tổng số lao động có mặt trước khi tạm dừng sản xuất, kinh doanh trở lên; bị thiệt hại trên 50% tổng giá trị tài sản do thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh, mất mùa gây ra (không kể giá trị tài sản là đất); đã đóng đủ bảo hiểm xã hội đến tháng 1/2020 và bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 dẫn đến phải giảm trừ từ 50% lao động tham gia bảo hiểm xã hội trở lên tại thời điểm có văn bản đề nghị so với thời điểm tháng 1/2020.

Cụ thể, số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tính giảm bao gồm: Số lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc theo quy định của pháp luật trừ đi số lao động mới giao kết hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ 1/2/2020 đến ngày doanh nghiệp có văn bản đề nghị; số lao động đang tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động mà thời gian tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang nghỉ việc không hưởng tiền lương mà thời gian nghỉ việc không hưởng tiền lương từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng; số lao động đang ngừng việc mà thời gian ngừng việc từ 14 ngày làm việc trở lên trong tháng.

Số lao động nêu trên chỉ bao gồm người làm việc theo hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng đến dưới 12 tháng; người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Về thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất: Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất do cơ quan bảo hiểm xã hội xem xét, quyết định căn cứ trên văn bản đề nghị và hồ sơ nhận được từ người sử dụng lao động, nhưng không quá 12 tháng tính từ tháng doanh nghiệp có văn bản đề nghị.

Hết thời gian tạm dừng đóng, doanh nghiệp và người lao động tiếp tục đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng (đối với cả người lao động ngừng việc hưởng lương theo Điều 98 của Bộ luật Lao động), số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội. Kể từ thời điểm hết thời hạn được tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, nếu doanh nghiệp không thực hiện việc đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng thì thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí, chế độ tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thì doanh nghiệp thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động.

Về hồ sơ đề nghị, gồm: Văn bản đề nghị của doanh nghiệp; danh sách người lao động phải giảm; bản sao các văn bản thỏa thuận hoặc quyết định thể hiện người lao động phải giảm. Sau khi có đủ hồ sơ nêu trên, doanh nghiệp nộp hồ sơ đến cơ quan Bảo hiểm xã hội nơi đang tham gia bảo hiểm xã hội. Theo quy định, trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ đề nghị của doanh nghiệp, cơ quan Bảo hiểm xã hội có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, đối chiếu với số liệu lao động tham gia bảo hiểm xã hội đang quản lý để xem xét, giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất; trường hợp không giải quyết thì trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

B.Duy

Nguồn :