M
05/01/2021 10:30

Phong trào thi đua năm 2021 trong công nhân viên chức lao động Thủ đô:

Thiết thực, phù hợp với thực tiễn

(LĐTĐ) Liên đoàn Lao động Thành phố xác định, việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng năm 2021 phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị; Gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp.

Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng Đảng Tổng kết hoạt động Công đoàn Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố năm 2020

Cổ vũ phong trào thi đua trên các lĩnh vực

Mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Nguyễn Phi Thường đã ký ban hành Kế hoạch số 63/KH-LĐLĐ về phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động Thủ đô năm 2021.

Kế hoạch nêu rõ, năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đây cũng là năm đầu tiên triển khai các Chương trình công tác lớn thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021- 2025.

Thiết thực, phù hợp với thực tiễn
Công nhân lao động Thủ đô hăng hái luyện tay nghề, thi thợ giỏi. Ảnh minh họa

Trong điều kiện đó, phát huy những kết quả đã đạt được trong công tác Thi đua - Khen thưởng của tổ chức Công đoàn thủ đô năm 2020, hưởng ứng các phong trào thi đua do Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và Thành phố Hà Nội phát động, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động Thành phố ban hành kế hoạch phát động phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động và các cấp Công đoàn Thủ đô năm 2021 nhằm mục đích tiếp tục đổi mới và đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức trên tất cả các lĩnh vực, khắc phục khó khăn, thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh gây ra;

Thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, ổn định việc làm, nâng cao đời sống thu nhập cho người lao động. Đồng thời, thông qua thi đua cũng nhằm góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Thủ đô năm 2021.

Theo Kế hoạch, nội dung thi đua được Liên đoàn Lao động Thành phố cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của từng loại hình doanh nghiệp và đơn vị hành chính sự nghiệp. Cụ thể, thi đua ở khối doanh nghiệp gồm 5 nội dung, trong đó đáng chú ý như: Công đoàn phối hợp với chính quyền, vận động công nhân lao động ra sức thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới quy trình làm việc, tăng năng suất lao động; đẩy mạnh công tác nghiên cứu ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ thông tin vào sản xuất kinh doanh và quản lý kinh tế;

Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; đồng hành cùng doanh nghiệp tập trung tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững, đảm bảo việc làm, thu nhập cho người lao động.Thi đua trong khối doanh nghiệp cũng cần tập trung vào nâng cao chất lượng hoạt động thương lượng, đối thoại tại nơi làm việc, thực hiện quy chế dân chủ; thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể;

Phối hợp với người sử dụng lao động duy trì tổ chức tốt phong trào “Ôn lý thuyết, luyện tay nghề, thi thợ giỏi” trong công nhân lao động; tổ chức thành công Hội thi thợ giỏi các cấp, tiến tới “Hội thi thợ giỏi thành phố Hà Nội” lần thứ II - năm 2021; Vận động đoàn viên công đoàn, công nhân lao động tích cực học tập, rèn luyện kỹ năng tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế hiện nay. …

Đối với khu vực hành chính sự nghiệp, thi đua tập trung ở 3 nội dung. Trong đó, Công đoàn phối hợp với chuyên môn vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình, Kế hoạch và chủ đề công tác năm 2021 của Thành phố và Tổng liên đoàn; tiếp tục đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với cuộc vận động xây dựng người Cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, trách nhiệm, liêm chính, sáng tạo”, “Cán bộ, công chức, viên chức nói không với tiêu cực”.

Chú trọng nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, phong cách phục vụ nhân dân của Cán bộ, công chức theo hướng ngày càng chuyên nghiệp, trách nhiệm, hiệu quả. Thi đua ở khối hành chính sự nghiệp còn là đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, trong đó đề cao vai trò, trách nhiệm chỉ đạo, kiểm tra, giám sát của người đứng đầu ở tất cả các cấp, các ngành; phấn đấu nâng cao chỉ số cải cách hành chính, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tạo môi trường và điều kiện cho hoạt động khởi nghiệp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, sáng tạo…

2 đợt thi đua chính

Để thi đua đạt hiệu quả thiết thực, Liên đoàn Lao động Thành phố lưu ý: Gắn liền với phát động các nội dung, tiêu chí, công đoàn các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cần tham gia với chính quyền, người sử dụng lao động có các biện pháp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo việc làm, đẩy mạnh các hoạt động chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân viên chức lao động, vì lợi ích thiết thực của đoàn viên công đoàn.

Về thời gian thi đua, Liên đoàn Thành phố chỉ đạo các cấp công đoàn tập trung tổ chức phát động phong trào thi đua trong năm 2021 theo 02 đợt, bao gồm: Đợt 1: Từ tháng 01/01/2021 đến 30/6/2021 với chủ đề “Chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng- Mừng sinh nhật Bác”. Trong thời gian này, các phong trào thi đua tập trung hướng về chào mừng Đại hội Đại biểu lần thứ XIII của Đảng;

Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021); kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021);131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021); chào mừng bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp. Đợt 2 từ 01/7/2021 đến 31/12/2021 với chủ đề “Thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2021”.

Trong đợt này, Công đoàn tổ chức các phòng trào thi đua chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7/1929- 28/7/2021); 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945- 2/9/2021); kỷ niệm 67 năm giải phóng thủ đô (10/10/1954-10/10/2021).

Liên đoàn Lao động Thành phố nhấn mạnh, việc phát động và tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động Thủ đô phải bám sát vào nhiệm vụ chính trị trọng tâm, đột phá của tổ chức Công đoàn và thành phố Hà Nội; gắn phong trào thi đua với việc thực hiện chủ đề công tác năm “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và năm “Kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển” của thành phố Hà Nội.

Việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng phải thiết thực, phù hợp với thực tiễn, bám sát nhiệm vụ chính trị, sản xuất kinh doanh của từng ngành, địa phương, đơn vị; Gắn phong trào thi đua yêu nước trong công nhân viên chức lao động với việc đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động; chú trọng các phong trào thi đua khối doanh nghiệp.

Đặc biệt, công tác khen thưởng phải kịp thời, chính xác, quan tâm khen thưởng công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, những tập thể nhỏ; phát hiện những tấm gương tiêu biểu, điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua yêu nước và hoạt động công đoàn để tuyên truyền, biểu dương và nhân rộng.

Liên đoàn Lao động Thành phố cũng chỉ đạo mỗi công đoàn cấp trên cơ sở chọn từ 1- 2 đơn vị, tổ chức phát động thi đua điểm từ nay đến ngày 15/02/2021. Danh sách các đơn vị tổ chức phát động thi đua điểm gửi về Liên đoàn Lao động Thành phố qua Ban Chính sách- Pháp luật trước ngày 15/01/2021 đồng thời yêu cầu các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức phát động thi đua, đăng ký giao ước thi đua và động viên 100% cán bộ, công nhân viên chức lao động đăng ký phấn đấu đạt danh hiệu thi đua theo Luật Thi đua, khen thưởng, quy chế khen thưởng của Liên đoàn Lao động và Uỷ ban nhân dân Thành phố đã ban hành./.

Phạm Diệp

Nguồn :