M
31/12/2020 11:08

Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng Đảng

(LĐTĐ) Công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội thời gian qua luôn được chú trọng triển khai trên tinh thần chủ động, đổi mới và quyết tâm nên đã được kết quả toàn diện trên các lĩnh vực. Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan đã dành cho báo Lao động Thủ đô cuộc phỏng vấn về những kết quả ấn tượng của Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố trong năm 2020 và những định hướng hoạt động trong năm 2021.

Đoàn kết, đổi mới, xây dựng Đảng bộ Cơ quan trong sạch, vững mạnh Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận là đợt sinh hoạt chính trị dân chủ Trách nhiệm, sáng tạo vì Thủ đô Anh hùng

PV: Thưa đồng chí, trong không khí toàn Đảng, toàn quân và toàn dân hân hoan đón chào năm mới Tân Sửu 2021, chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, trên cương vị là Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, đồng chí có thể cho biết một số kết quả nổi bật của Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố trong năm qua?

Đổi mới, chủ động trong công tác xây dựng Đảng
Đồng chí Phạm Bá Vĩnh – Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, Bí thư Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội (Ảnh: Mai Quý)

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Trong năm 2020, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố, Đảng ủy Cơ quan đã đổi mới, chủ động và quyết tâm cao trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng. Dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Cơ quan, cấp ủy chi bộ các Ban đã chỉ đạo chuyên môn thực hiện tốt công tác tham mưu, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố.

Trước những tác động của dịch bệnh Covid-19, Đảng ủy Cơ quan đã lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy các doanh nghiệp lãnh đạo chuyên môn xây dựng các phương án sản xuất kinh doanh phù hợp với tình hình thực tế, đồng thời động viên cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động khắc phục khó khăn, đề xuất các giải pháp khôi phục sản xuất kinh doanh hoàn thành kế hoạch được Liên đoàn Lao động Thành phố điều chỉnh. Các chi bộ, đảng bộ bộ phận thuộc khối các đơn vị sự nghiệp cũng đã kịp thời lãnh đạo chuyên môn đề ra các giải pháp khắc phục khó khăn do dịch bệnh Covid-19 gây ra để thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn.

Đảng ủy Cơ quan đã triển khai hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên tạo sự đoàn kết nội bộ; tổ chức học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền 100% cán bộ đảng viên xây dựng bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện làm căn cứ để phấn đấu thực hiện trong năm; 100% các chi bộ, đảng bộ bộ phận xây dựng mô hình “Dân vận khéo”.

Thường xuyên quan tâm đến công tác cán bộ, công tác phát triển Đảng và xây dựng chi, đảng bộ bộ phận trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong năm. Các chi, đảng bộ bộ phận đã kết nạp 9 đảng viên, cử 15 quần chúng đi học lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng và 9 đồng chí đi học lớp bồi dưỡng đảng viên mới.Công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện tại 100% các chi, đảng bộ bộ phận, góp phần quan trọng vào việc thực hiện nghiêm túc kỷ luật Đảng.

Ngoài ra, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo cấp ủy các chi, đảng bộ bộ phận phối hợp với lãnh đạo chuyên môn phân công nhiệm vụ cho đảng viên; chỉ đạo cán bộ, đảng viên tích cực, chủ động tham mưu với Đảng đoàn, Thường trực Liên đoàn Lao động Thành phố, hướng dẫn các cấp Công đoàn làm tốt chức năng tuyên truyền, giáo dục; chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động; công tác xã hội từ thiện; phát động các phong trào thi đua trong công nhân viên chức lao động; tổ chức Hội thi, gắn biển công trình. Thực hiện có hiệu quả công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở; đổi mới nội dung, phương pháp đào tạo, từng bước nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

PV: Công tác dân vận luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Xin đồng chí cho biết, thời gian qua, công tác dân vận tại Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố được triển khai như thế nào?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Xác định công tác dân vận là một trong những nhiệm vụ quan trọng hàng đầu nhằm tập hợp, đoàn kết quần chúng thành một lực lượng to lớn, đông đảo xung quanh Đảng Cộng sản Việt Nam, ngay sau Đại hội Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố, Đảng ủy Cơ quan đã kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ. Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ quan đã tham mưu với Thủ trưởng đơn vị và Đảng ủy cơ quan chỉ đạo tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp và Hội nghị người lao động tại các doanh nghiệp trực thuộc. Kết quả 100% cơ quan, đơn vị tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức, Hội nghị người lao động đảm bảo đúng nội dung, chất lượng, tiến độ, đúng quy trình theo quy định.

Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo cán bộ, đảng viên thường xuyên tham mưu với Đảng ủy, Thủ trưởng cơ quan sửa đổi, bổ sung các nội quy, quy chế phù hợp với quy định và tình hình của cơ quan; đồng thời chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong hoạt động của cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố và các đơn vị trực thuộc.

Ngoài ra, Đảng ủy Cơ quan đã chỉ đạo Công đoàn, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh cơ quan thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; các đoàn thể chính trị - xã hội và Ban Thanh tra nhân dân của cơ quan đơn vị đã xây dựng kế hoạch giám sát đối với hoạt động của cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên theo chức năng, nhiệm vụ được phân công.

Cùng với đó, Đảng ủy Cơ quan đã xây dựng và ban hành Hướng dẫn số 16-HD/ĐUCQ ngày 02/02/2018 về Xây dựng mô hình, điển hình “Dân vận khéo” trong Đảng bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố; chỉ đạo việc đăng ký xây dựng các mô hình dân vận khéo trong công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở…

PV: Phát huy những kết quả đã đạt được, thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố sẽ triển khai những nhiệm vụ trọng tâm nào để làm tốt công tác xây dựng Đảng, thưa đồng chí?

Đồng chí Phạm Bá Vĩnh: Để tiếp tục làm tốt công tác xây dựng Đảng, thời gian tới, Đảng ủy Cơ quan sẽ tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, định hướng dư luận cho cán bộ đảng viên; tuyên truyền Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; tuyên truyền thực hiện các bộ quy tắc ứng xử.

Lãnh đạo cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW và chuyên đề năm 2021 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng và chỉnh đốn Đảng; Xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. Chỉ đạo các chi bộ, đảng bộ bộ phận lãnh đạo chuyên môn thực hiện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị.

Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo các chi, đảng bộ bộ phận thực hiện tốt Kế hoạch số 06- KH/ĐUCQ ngày 15/3/2016 của Đảng ủy Cơ quan về triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐUK, ngày 28/01/2016 của Đảng ủy Khối các cơ quan Thành phố về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; chú trọng việc tổ chức sinh hoạt chuyên đề, tổ chức tọa đàm về giải pháp nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ. Giám sát cán bộ đảng viên thực hiện Nghị quyết số 18/NQ-ĐUK.

Tổ chức đối thoại Đảng với đoàn thể trong cơ quan, lãnh đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức, viên chức, hội nghị người lao động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát và công tác bồi dưỡng, tập huấn về kỹ năng công tác xây dựng Đảng cho cán bộ đảng viên, xây dựng quy hoạch cấp ủy cho nhiệm kỳ tới; quan tâm việc tạo nguồn, rèn luyện, bồi dưỡng để giới thiệu kết nạp đảng viên mới.

Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!./.

Mai Quý (thực hiện)

Nguồn :