M
17/03/2021 21:33

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì:

Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở

(LĐTĐ) Trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì, Hà Nội, luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật cho cán bộ công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động.

Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì phát động phong trào thi đua năm 2021 Liên đoàn lao động huyện Thanh Trì tổng kết hoạt động Công đoàn năm 2020

Ông Lương Anh Dũng – Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì, cho biết: Xác định việc được trang bị kiến thức pháp luật, nhất là Luật Lao động và Luật Công đoàn chính là công cụ bảo vệ hữu hiệu nhất cho người lao động, trong những năm qua, các cấp Công đoàn huyện luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở, công nhân viên chức lao động, đoàn viên công đoàn.

Theo đó, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật thông qua nhiều hình thức như: hệ thống truyền thanh của huyện, các xã, thị trấn, bảng tin nội bộ của các doanh nghiệp, tư vấn trực tiếp cho người lao động đặc biệt là ở các doanh nghiệp có đông người lao động... Các Bộ Luật liên quan trực tiếp tới người lao động như: Bộ Luật lao động 2012 sửa đổi, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Công đoàn, Luật An toàn vệ sinh lao động... đều được phổ biến rộng rãi.

Nâng cao hiệu quả công tác tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở
Các cấp Công đoàn huyện Thanh Trì luôn quan tâm đến công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật cho cán bộ Công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động. (Ảnh: BT)

Trong năm 2020, Liên đoàn Lao động huyện Thanh Trì đã phối hợp với Ban Tuyên giáo, Ban Chính sách pháp luật Liên đoàn Lao động Thành phố, Trung tâm Tư vấn pháp luật Công doàn Hà Nội, Phòng Tư pháp huyện Thanh Trì, Trung tâm Y tế huyện tổ chức 10 buổi tuyên truyền về Bộ Luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật An toàn vệ sinh lao động, về Cuộc vận động "Xây dựng nếp sống văn hóa công nghiệp", về chính sách liên quan đến lao động nữ... cho 2.853 lượt cán bộ Công đoàn cơ sở và công nhân lao động trong các doanh nghiệp.

“Các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần nâng cao nhận thức về pháp luật cho chủ sử dụng lao động và người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn dịnh, tiến bộ tại các doanh nghiệp. Chính vì vậy, tình hình quan hệ lao động những năm qua trên địa bàn huyện Thanh Trì khá ổn định, các vấn đề phát sinh đều dược giải quyết kịp thời theo đúng quy định của pháp luật”, ông Lương Anh Dũng cho biết.

Tuy nhiên, công tác tư vấn pháp luật cũng còn có những khó khăn, hạn chế. Các doanh nghiệp trên địa bàn huyện đều là doanh nghiệp có quy mô nhỏ, ngành nghề sản xuất chủ yếu là thực phẩm, may mặc, mang tính chất thời vụ, quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ. Ý thức chấp hành pháp luật nói chung, Luật Lao động, Luật Công đoàn nói riêng của chủ sử dụng lao động còn chưa nghiêm. Nhiều chủ doanh nghiệp còn cố tính né tránh không muốn người lao động của mình hiểu và biết về các quy định của pháp luật. Do đó, việc tiếp cận với công nhân lao động để tuyên truyền và tư vấn pháp luật của Liên đoàn Lao động huyện là rất khó khăn.

Bên canh đó, trình độ nhận thức của một bộ phận công nhân lao động còn nhiều hạn chế, không nhận biết được quyền lợi hợp pháp, chính đáng của mình, chưa có thái độ tích cực trong việc tìm hiểu các quy định của pháp luật liên quan đến quyền lợi của mình trong các môi quan hệ lao động.

Để nâng cao hơn hiệu quả của công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục và tư vấn pháp luật trong công nhân viên chức lao động trong thời gian tới, theo ông Lương Anh Dũng, cần tập trung thực hiện tốt các vấn đề: Thứ nhất, tuyên truyền, tư vấn pháp luật cho đội ngũ cán bộ công đoàn cơ sở đến các vị trí tổ trưởng, tổ phó công đoàn. Đây là đầu mối quan trọng để chuyển tải các quy định của pháp luật đến được với đoàn viên công đoàn và người lao động.

Thứ hai, ngay từ đầu năm, căn cứ chỉ đạo, hướng dẫn của Liên đoàn Lao động Thành phố, của Trung tâm tư vấn pháp luật Công đoàn Hà Nội, Liên đoàn Lao động các cấp trên trực tiếp cở sở chỉ đạo Tổ tư vấn pháp luật xây dựng chương trình cho công tác tư vấn pháp luật của năm để chủ động tổ chức thực hiện. Có thể lồng ghép việc tuyên truyền phổ biến pháp luật gắn với triển khai thực hiện các nhiệm vụ khác.

Thứ ba, cần đa dạng hóa các tài liệu tuyên truyền về các quy định của pháp luật như ban hành các tờ gấp, tờ rơi thiết kế phù hợp, cô đọng, ngắn gọn, dễ hiểu về các quy định của pháp luật liên quan đến người lao động để chuyển đến đông đảo người lao động.

Bảo Thoa

Nguồn :