M
23/09/2020 19:20

Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội:

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công

(LĐTĐ) Với đặc thù ngành Giáo dục tỷ lệ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên chiếm đa số, thời gian qua, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã chỉ đạo các công đoàn cơ sở tập trung đổi mới công tác nữ công; lựa chọn nội dung, hình thức, phương pháp phù hợp để tổ chức hoạt động đảm bảo hiệu quả, đáp ứng được tâm tư, nguyện vọng và huy động được đông đảo nữ cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia.

Tích cực đổi mới để nâng cao hiệu quả hoạt động
Trao trợ cấp, tặng máy tính cho giáo viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội: Hiệu quả từ công tác phối hợp

Theo Phó Chủ tịch Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội Đỗ Văn Nam, năm học 2019 - 2020, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã theo dõi, giám sát việc thực hiện chế độ chính sách; động viên, phối hợp đề xuất cơ chế, hỗ trợ tạo điều kiện cho nữ cán bộ giáo viên, nhân viên học tập, nâng cao trình độ, nghiên cứu khoa học; chỉ đạo hướng dẫn công đoàn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục; phổ biến giáo dục pháp luật, các chế độ chính sách liên quan đến nữ cán bộ giáo viên, nhân viên; tuyên truyền, vận động nữ cán bộ giáo viên, nhân viên nâng cao nhận thức mọi mặt, kỹ năng ứng xử và ứng phó với tình huống mới, tự bảo vệ mình.

Nâng cao chất lượng hoạt động công tác nữ công
Đại diện Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội trao Giấy khen cho các cá nhân đạt thành tích trong 10 năm thực hiện phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” giai đoạn 2010 - 2020.

Bên cạnh đó, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội cũng tiếp tục chỉ đạo triển khai tích cực phong trào thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” và đổi mới hoạt động nữ công; quan tâm triển khai các giải pháp chăm lo, hỗ trợ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên; chú trọng phối hợp triển khai thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên các cấp học, chuẩn cán bộ quản lý mới; phối hợp chỉ đạo triển khai các giải pháp nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp cho đội ngũ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên, nhất là nữ giáo viên để đáp ứng các chuẩn mới.

Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ, bình đẳng giới tiếp tục được chỉ đạo thực hiện. Trong năm học, các công đoàn cơ sở đã triển khai nhiều giải pháp hiệu quả trong việc đẩy mạnh đổi mới công tác vận động nữ cán bộ giáo viên, nhân viên; tích cực tham gia đề xuất các chủ trương công tác nữ công, cơ chế chính sách đặc thù cho lao động nữ; bồi dưỡng, tập huấn, đào tạo nhằm xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ nữ cán bộ giáo viên, nhân viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Công tác nữ công ở các đơn vị trực thuộc có nhiều đổi mới, thiết thực hơn, nhiều hoạt động mang màu sắc giới, nhiều chương trình gắn với chuyên môn được tổ chức có ý nghĩa và hiệu quả.

Đặc biệt, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội đã hướng dẫn các công đoàn cơ sở tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 6b/NQ-BCH của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về công tác vận động nữ công nhân viên chức lao động thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và Chỉ thị 03/CT-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ công nhân viên chức lao động giai đoạn 2010 - 2020. Hội đồng thi đua khen thưởng cấp Ngành đã khen thưởng 53 tập thể, 74 cá nhân tiêu biểu và đề nghị Công đoàn Giáo dục Việt Nam khen thưởng 2 tập thể, 3 cá nhân.

Ngoài ra, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội còn chỉ đạo các công đoàn cơ sở tổng kết 15 năm thực hiện Chỉ thị 49CT/TW của Ban Bí thư về “Xây dựng gia đình thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước” và biểu dương gia đình Nhà giáo Thủ đô tiêu biểu. Công đoàn ngành đã biểu dương, khen thưởng 61 gia đình nhà giáo Thủ đô tiêu biểu năm học 2019 - 2020 và bình xét 3 gia đình tiêu biểu đề nghị Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội khen thưởng.

Tới đây, Công đoàn ngành Giáo dục Hà Nội sẽ tiếp tục đổi mới công tác nữ công; triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua trong nữ cán bộ giáo viên, nhân viên, trọng tâm là phong trào “Giỏi việc trường, đảm việc nhà” gắn với phong trào “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”; phối hợp với chuyên môn giới thiệu, bồi dưỡng, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ nữ vào các chức danh lãnh đạo, quản lý; chỉ đạo thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với lao động nữ; chăm lo, bảo vệ phụ nữ và vận động thực hiện tố chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình...

P.T

Nguồn :