LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ

(LĐTĐ) Công tác tuyên truyền vận động, giáo dục truyền thống trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) quận Đống Đa luôn được gắn với việc tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động.
LĐLĐ quận Đống Đa: Nâng cao chất lượng hoạt động của Công đoàn cơ sở Hoạt động công đoàn trong các nhà trường quận Đống Đa ngày càng sát thực, hiệu quả Con công nhân, viên chức, lao động quận Đống Đa vui Tết Trung thu

Với nhiều hình thức phong phú, những năm qua, các cấp Công đoàn quận Đống Đa đã tổ chức thực hiện hiệu quả công tác tuyên truyền giáo dục cho CNVCLĐ như thông qua hội thi, hội thảo, gặp mặt truyền thống, nói chuyện chuyên đề, tham quan thực tế học tập kinh nghiệm, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.

Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận cũng tập trung tuyên truyền, vận động CNVCLĐ thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn của Thủ đô và đất nước. Các hoạt động tuyên truyền được gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của quận, Thành phố, địa phương và cơ sở.

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ
LĐLĐ quận biểu dương tập thể, cá nhân xuất sắc trong các phong trào thi đua

Đặc biệt thời gian diễn ra đại dịch Covid-19, LĐLĐ quận xây dựng triển khai kế hoạch phong trào 5 sẵn sàng phòng chống dịch Covid-19 trong các cấp Công đoàn quận. Kế hoạch được 100% Công đoàn cơ sở (CĐCS) hưởng ứng tham gia thực hiện đạt nhiều kết quả tốt trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, góp phần ổn định tình hình tại các địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp cũng như bảo vệ sức khỏe đoàn viên, CNVCLĐ.

Ban Thường vụ LĐLĐ quận đã cập nhật, đăng tải các văn bản, nội dung liên quan đến công tác phòng, chống dịch trên trang fanpage Công đoàn Đống Đa và chỉ đạo các CĐCS trực thuộc đăng tải trên Facebook, các nhóm Zalo của công đoàn. Từ đó, góp phần nhắc nhở cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ nâng cao ý thức trách nhiệm, chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch bệnh theo nguyên tắc “5K” của Bộ Y tế.

LĐLĐ quận cũng tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”, Đại hội lần thứ XII Công đoàn Việt Nam, Đại hội lần thứ XVI Công đoàn Thành phố, đồng thời xây dựng kế hoạch triển khai tổ chức thực hiện các chương trình của LĐLĐ Thành phố và của Tổng LĐLĐ Việt Nam... Các CĐCS căn cứ vào Nghị quyết và điều kiện thực tế của đơn vị để cụ thể hóa xây dựng chương trình công tác cả nhiệm kỳ và công tác trọng tâm từng năm nhằm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Việc tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; triển khai xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp “Đạt chuẩn văn hóa” cũng được CNVCLĐ quận hưởng ứng tích cực.

Trong những năm qua, các cấp Công đoàn quận đã tổ chức nhiều hội nghị giao lưu, toạ đàm, trao đổi kinh nghiệm ”Làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thông qua đó đã có nhiều cá nhân, tập thể tiêu biểu làm theo tấm gương đạo đức của Người, ý thức của CNVCLĐ được nâng lên. Hàng năm có 90% CNVCLĐ và 80% tập thể đăng ký phấn đấu đạt tiêu chuẩn “Nếp sống văn hoá công nghiệp”, trên 80% cơ quan, trường học, doanh nghiệp đạt danh hiệu Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp ”Đạt chuẩn văn hoá”.

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ
LĐLĐ quận phối hợp với Báo Lao động Thủ đô tuyên truyền, giải đáp về chính sách pháp luật đến CNLĐ

LĐLĐ quận cũng chỉ đạo CĐCS tổ chức lấy ý kiến góp ý của CNVCLĐ và đoàn viên công đoàn tham gia góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, đặc biệt là Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng. Qua tổng hợp đã có nhiều ý kiến cụ thể, chất lượng, đặc biệt là các vấn đề liên quan đến người lao động và hoạt động của công đoàn…

Cùng với đó, LĐLĐ quận tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho người sử dụng lao động và người lao động trong các loại hình doanh nghiệp thông qua việc xây dựng và duy trì hoạt động của mạng lưới tư vấn viên cơ sở, tổ chức tuyên truyền thông qua hệ thống thông tin đại chúng, loa truyền thanh, tờ rơi, tời gấp và phát tài liệu về pháp luật liên quan tới người lao động.

Tổ tư vấn pháp luật LĐLĐ quận đã tổ chức tư vấn cho người lao động tại trụ sở cơ quan 315 lượt cho 412 người, tư vấn lưu động dưới cơ sở 106 buổi cho 3894 người. Tổ chức tập huấn Bộ Luật lao động, Luật công đoàn, Luật phòng, chống ma túy, mại dâm và văn bản pháp luật liên quan đến đoàn viên, người lao động giúp cán bộ CĐCS hiểu và nắm những nội dung cơ bản và những điểm mới của luật.

Đặc biệt, LĐLĐ quận thường xuyên quan tâm đẩy mạnh phong trào thi đua học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ và tin học trong CNVCLĐ nhằm đáp ứng yêu cầu thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đây là cơ sở quan trọng nhằm nâng cao nhận thức cho CNVCLĐ về công tác khuyến học, tích cực học tập nâng cao trình độ về mọi mặt để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao và thực hiện tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về học tập suốt đời. Kết quả, có trên 7.000 lượt CNVCLĐ được tham gia học tập nâng cao trình độ tay nghề, chuyên môn nghiệp vụ, tin học, ngoại ngữ.

LĐLĐ quận Đống Đa: Hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục trong CNVCLĐ
LĐLĐ quận cũng tổ chức nhiều hoạt động chăm lo cho người lao động, như tổ chức khám sức khoẻ, tặng quà

Phát huy kết quả đã đạt được, nhiệm kỳ 2023-2028, LĐLĐ quận Đống Đa tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ học vấn, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, tác phong công nghiệp, kỷ luật lao động của đoàn viên và người lao động. LĐLĐ quận đẩy mạnh công tác tuyên truyền các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và Nghị quyết của đại hội Công đoàn các cấp, đồng thời phổ biến giáo dục, tư vấn pháp luật cho CNVCLĐ và người sử dụng lao động về tổ chức Công đoàn; các chế độ, chính sách có liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động để CNVCLĐ có ý thức tuân thủ pháp luật, đồng thời nâng cao năng lực tự bảo vệ bản thân.

Đồng thời tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hoá công nghiệp” gắn với phong trào “Xây dựng đời sống văn hoá”, xây dựng “cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” nhằm nâng cao ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp trong CNVCLĐ, tạo nên sự chuyển biến trong thực hiện phong trào và các cuộc vận động. Tuyên truyền vận động CNVCLĐ tham gia học tập văn hoá, chuyên môn nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học, phòng chống các tệ nạn xã hội, ma tuý, mại dâm, thực hiện tốt mục tiêu dân số và phát triển.

Cùng với đó, LĐLĐ quận phối hợp tổ chức các giải thể thao truyền thống hàng năm, các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao ở cơ sở góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ có thể lực, trí lực và trình độ văn hoá nghệ thuật.

Bên cạnh đó, LĐLĐ quận Đống Đa cũng đi sâu sát cơ sở để nắm tình hình tư tưởng của CNVCLĐ, phản ánh và kiến nghị với Đảng, chính quyền, công đoàn các cấp có thẩm quyền để giải quyết kịp thời những băn khoăn, vấn đề bức xúc của CNVCLĐ.

Trần Vũ

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

“Xanh hóa” xe buýt: Cần sự đồng lòng, đồng bộ để phá vỡ các rào cản

(LĐTĐ) Tại Hà Nội, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ hành khách, công tác đầu tư, đổi mới đoàn phương tiện xe buýt là hết sức cần thiết, góp phần vì một Thủ đô xanh, thân thiện môi trường. Tuy nhiên, để đưa xe buýt sử dụng năng lượng sạch đi vào sử dụng là không hề dễ, đòi hỏi quyết tâm cao cùng cơ chế, chính sách hỗ trợ và một lộ trình cụ thể.
Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

Yên Phong, Bắc Ninh - miền đất hứa cho các nhà đầu tư

(LĐTĐ) Với lợi thế quỹ đất lớn và được quy hoạch trở thành thành phố trực thuộc tỉnh, huyện Yên Phong - Bắc Ninh đang nổi lên như một “địa điểm vàng” thu hút sự quan tâm đặc biệt của giới đầu tư bất động sản.
Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

Để Thủ đô có "nguyên khí" mạnh, phải "mở khóa" chính sách thu hút nhân tài

(LĐTĐ) "Hiền tài là nguyên khí quốc gia", nên trong chiến lược phát triển Thủ đô không thể thiếu chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao như một khâu đột phá bảo đảm cho sự thành công. Vì vậy, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần xây dựng các cơ chế đặc thù tương xứng, cụ thể và khả thi về thu hút, trọng dụng nhân tài và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.
Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

Ấm áp lễ bàn giao kinh phí xây dựng Mái ấm tới đoàn viên Công đoàn quận Long Biên

(LĐTĐ) Chiều nay (28/11), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Long Biên tổ chức lễ bàn giao và trao hỗ trợ kinh phí xây dựng, sửa chữa Mái ấm Công đoàn tới 2 đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn quận.
Lan tỏa lòng nhân ái

Lan tỏa lòng nhân ái

(LĐTĐ) Với cương vị là Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tây Tựu A (quận Bắc Từ Liêm), Cô giáo Nguyễn Thị Hạnh luôn tâm huyết với sự nghiệp giáo dục, yêu thương học trò và lan tỏa cách sống nhân ái bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.
Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

Gắn kết trách nhiệm vì học sinh

(LĐTĐ) Thông qua phong trào “Nhà trường cùng chung tay phát triển - Thầy cô cùng chia sẻ trách nhiệm” do ngành Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) Hà Nội phát động, sự gắn kết, trách nhiệm giữa những trường ở nơi thuận lợi với trường ở địa bàn khó khăn sẽ dài hơi hơn, từ đó rút ngắn dần khoảng cách về chất lượng giáo dục, đem lại những điều tốt nhất cho học sinh.
Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

Cẩn thận hơn với tội phạm trên nền tảng số

(LĐTĐ) Theo cơ quan chức năng, hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản dịp cuối năm diễn ra ngày càng phức tạp, tinh vi. Việc đăng ký thông tin cá nhân trên các tài khoản mạng xã hội, các hình thức giao dịch online, thương mại điện tử, hay “bẫy quảng cáo” trên các website… cũng là cơ hội cho tội phạm công nghệ cao lợi dụng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tin khác

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

Các mô hình đậm dấu ấn Công đoàn

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ qua (2018 - 2023), trong bối cảnh còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Công đoàn đã chủ động, linh hoạt trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện, với nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động (NLĐ), cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận, qua đó tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của Công đoàn Việt Nam trong đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp phát triển và đổi mới đất nước.
Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

Tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở cho cán bộ Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội

(LĐTĐ) Sáng 28/11, Công đoàn Viên chức thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2023 - 2028; tập huấn Luật thực hiện dân chủ ở cơ sở và công tác tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Hội nghị người lao động, hoạt động của Ban thanh tra nhân dân.
Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

Phối hợp xây dựng quan hệ lao động hài hòa

(LĐTĐ) Tại các doanh nghiệp, Công đoàn đã phối hợp hiệu quả với người sử dụng lao động thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở thông qua việc tổ chức Hội nghị người lao động, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể. Từ đó, đảm bảo tốt hơn quyền lợi cho người lao động và góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại doanh nghiệp.
Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

Hà Đông: Hơn 300 đại biểu dự Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội XVII Công đoàn Thành phố

(LĐTĐ) Sáng 28/11, tại Ủy ban nhân dân (UBND) quận Hà Đông, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Hà Đông tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028; Hướng dẫn xây dựng cơ quan, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.
Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

Tôn vinh các tác giả, tác phẩm xuất sắc Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân và công đoàn

(LĐTĐ) Lễ trao giải Cuộc thi sáng tác văn học về công nhân, công đoàn do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam chủ trì, giao Báo Lao Động phối hợp cùng Hội Nhà văn Việt Nam tổ chức đã diễn ra trang trọng tối nay (26/11) tại Nhà hát Lớn Hà Nội.
Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

Công đoàn Viên chức Việt Nam tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023

(LĐTĐ) Ngày 26/11, Công đoàn Viên chức Việt Nam đã tổ chức Lễ tuyên dương học sinh đạt giải quốc gia, quốc tế năm học 2022 - 2023.
Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

Tổ chức Công đoàn Việt Nam triển khai nhiều hoạt động mới, có tính hiệu quả cao

(LĐTĐ) Trong giai đoạn 2018 - 2023, tổ chức Công đoàn Việt Nam đã triển khai nhiều mô hình mới, cách làm hiệu quả, có sức lan tỏa, được đoàn viên, người lao động, cấp ủy, chính quyền và người sử dụng lao động ghi nhận.
Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

Ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân ở thôn Nhuế, Kim Chung, Đông Anh

(LĐTĐ) Ngày 24/11, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Đông Anh đã tổ chức ra mắt Điểm sinh hoạt văn hóa công nhân tại thôn Nhuế, xã Kim Chung, huyện Đông Anh. Đây là hoạt động thiết thực chào mừng Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ Thành phố: Nhiều dấu ấn nổi bật trong hoạt động công đoàn năm 2023

(LĐTĐ) Chiều 23/11, Cụm thi đua số 2 - Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội đã tổ chức Hội nghị Tổng kết phong trào thi đua công nhân, viên chức, lao động và hoạt động công đoàn năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024.
Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

Cụm thi đua số 1 LĐLĐ Thành phố: Tích cực đổi mới, sáng tạo, triển khai hiệu quả hoạt động công đoàn

(LĐTĐ) Ngày 23/11, Cụm thi đua số 1 Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) năm 2023; phương hướng, nhiệm vụ năm 2024. Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố Nguyễn Chính Hữu dự, phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.
Xem thêm
Phiên bản di động