Khơi thông phát triển kết cấu hạ tầng từ quy định về hợp tác công tư

(LĐTĐ) Các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT (Hợp đồng xây dựng - chuyển giao) thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) nếu được thông qua sẽ giúp Hà Nội huy động được nguồn lực của khu vực tư nhân giúp giảm áp lực về vốn đầu tư công đối với nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng.
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) cần làm rõ những nét riêng có của văn hóa Thủ đô Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): “Bệ phóng” giúp giao thông Thủ đô xanh, thông minh, hiện đại Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Huy động nguồn lực xã hội từ phương thức nhượng quyền kinh doanh

Điều 40 Chương IV của Dự thảo quy định, Hợp đồng BT là hợp đồng được ký giữa cơ quan nhà nước có thẩm quyền và nhà đầu tư, doanh nghiệp dự án (nếu có) để xây dựng công trình hạ tầng; sau khi hoàn thành công trình, nhà đầu tư chuyển giao công trình đó cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền; nhà đầu tư được thanh toán theo quy định tại khoản 4 Điều này.

Thời gian qua đã xuất hiện mô hình đầu tư theo hình thức “đổi đất lấy hạ tầng”, một dạng đầu tư theo hình thức BT. Mô hình “đổi đất lấy hạ tầng” là hình thức mà doanh nghiệp tự bỏ vốn để đầu tư vào làm hạ tầng cơ sở cho địa phương, bù lại địa phương sẽ “trả” cho doanh nghiệp bằng đất đai để doanh nghiệp đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Thành phố Hà Nội được thực hiện hình thức hợp đồng BT đối với các dự án đầu tư có quy mô tổng mức đầu tư tối thiểu theo quy định của Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, thuộc các lĩnh vực giao thông vận tải; thoát nước và xử lý nước thải; xử lý ô nhiễm môi trường; hạ tầng kỹ thuật trong lĩnh vực thủy lợi.

Theo đó, thành phố Hà Nội được quyết định thực hiện dự án theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng vốn đầu tư công hoặc tài sản công, bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả kinh tế - xã hội, chất lượng công trình dự án, không gây thất thoát vốn, tài sản nhà nước.

Dự án thực hiện theo hình thức hợp đồng BT thanh toán bằng vốn đầu tư công chỉ thực hiện trong trường hợp không có cơ quan, tổ chức đủ năng lực để thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công hoặc việc thực hiện dự án theo hình thức BT thanh toán bằng vốn đầu tư công có hiệu quả hơn việc thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công.

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án BT được thực hiện như đối với dự án PPP theo pháp luật đầu tư theo phương thức đối tác công tư. Việc lựa chọn nhà đầu tư dự án BT được thực hiện sau khi thiết kế cơ sở được phê duyệt;

Thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt, quản lý dự án, chi phí đầu tư, chất lượng xây dựng công trình, dự án theo hợp đồng BT được thực hiện theo quy định của pháp luật về đầu tư công và xây dựng.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định sử dụng quỹ đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất của cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân, cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức khác được thành lập theo quy định của pháp luật về hội để thanh toán cho nhà đầu tư dự án xây dựng công trình.

Khơi thông phát triển kết cấu hạ tầng từ quy định về hợp tác công tư
Dự án chỉ được quyết định chủ trương đầu tư khi xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. (Ảnh minh họa)

Quỹ đất, nhà và tài sản khác gắn liền với đất, chỉ thực hiện với điều kiện tài sản công đó sẽ được đấu giá theo quy định của pháp luật quản lý, sử dụng tài sản công. Trường hợp nhà đầu tư không trúng đấu giá thì sẽ được thanh toán bằng tiền thu được từ đấu giá tài sản công đó; trường hợp nhà đầu tư trúng đấu giá thì nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng tài sản công đó, đồng thời nhà đầu tư có nghĩa vụ trả phần chênh lệch (nếu có) giữa giá trị hợp đồng BT và giá trúng đấu giá.

Trường hợp việc đấu giá không thành theo pháp luật đấu giá thì nhà đầu tư sẽ được thanh toán bằng tài sản công đó. Việc thanh toán thực hiện theo nguyên tắc ngang giá, giá trị dự án BT tương đương với giá trị tài sản thanh toán và được xác định như sau: giá trị của tài sản công được xác định theo giá thị trường theo quy định của pháp luật tại thời điểm thanh toán; giá trị của dự án BT được xác định theo kết quả đấu thầu.

Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quyết định sử dụng vốn ngân sách Thành phố, bố trí vốn chuẩn bị đầu tư, dự toán ngân sách hằng năm và bố trí vốn đầu tư công trong kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm của Thành phố để thanh toán cho nhà đầu tư sau khi công trình hoặc hạng mục công trình vận hành độc lập được hoàn thành nghiệm thu, kiểm toán căn cứ giá trị, tiến độ quy định trong hợp đồng BT và giám sát việc thực hiện.

Thành phố được đấu giá quyền sử dụng đất, mặt nước, không gian ngầm, khoảng không và các tài sản khác phù hợp với quy định của pháp luật và được sử dụng nguồn lực từ đấu giá để chi trả cho dự án BT.

Đối với hợp đồng BT thanh toán bằng vốn đầu tư công, dự án chỉ được quyết định chủ trương đầu tư khi xác định được nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. Tổng mức đầu tư của dự án BT được xác định như đối với dự án sử dụng vốn đầu tư công về xây dựng; chi phí lãi vay sau thời gian xây dựng và lợi nhuận hợp lý được tính vào tổng mức đầu tư dự án.

Việc sử dụng quỹ đất, nhà và tài sản gắn liền với đất để thanh toán cho nhà đầu tư dự án BT chỉ được thực hiện sau khi đấu giá theo quy định. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội quy định tiêu chuẩn đánh giá về năng lực, kinh nghiệm, kỹ thuật, tài chính của nhà đầu tư thực hiện dự án BT. Chính phủ quy định lãi vay, lợi nhuận hợp lý, phương thức thanh toán, thời điểm thanh toán, quyết toán thực hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BT.

Khơi thông phát triển kết cấu hạ tầng từ quy định về hợp tác công tư

Hình thức BT sẽ giúp Hà Nội giảm áp lực về vốn đầu tư công đối với nhiều dự án đầu tư cơ sở hạ tầng. (Ảnh minh họa)

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng, Luật Thủ đô là đạo luật đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc. Việc sửa đổi Luật phải bám sát các cơ sở chính trị, cơ sở pháp lý và cơ sở thực tiễn về xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô nhằm thể chế hóa kịp thời chủ trương, yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong các nghị quyết của Trung ương, của Bộ Chính trị, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TW ngày 05/5/2022 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và giải quyết được những vấn đề thực tiễn đang đặt ra trong xây dựng, bảo vệ, phát triển Thủ đô…

Về việc thực hiện hình thức hợp đồng theo phương BT, ông Hoàng Thanh Tùng đề nghị Chính phủ làm rõ giải pháp khắc phục các hạn chế, bất cập trong thực tiễn thực hiện hợp đồng BT, đặc biệt là việc áp dụng phương thức thanh toán bằng tiền, tài sản công, kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện không để xảy ra sơ hở dẫn đến lợi dụng, gây thất thoát ngân sách nhà nước; làm rõ chủ thể có thẩm quyền xác định việc thực hiện dự án theo hình thức BT thanh toán bằng vốn đầu tư công có hiệu quả hơn việc thực hiện dự án theo hình thức đầu tư công tại khoản 1 và khoản 2 Điều 40 của dự thảo Luật - cụ thể là Hội đồng nhân dân hay Uỷ ban nhân dân Thành phố.

Các dự án đầu tư theo hình thức Hợp đồng BT thu hút rất nhiều sự quan tâm của các nhà đầu tư. Khi Luật PPP có hiệu lực, thành phố Hà Nội đã thông báo dừng triển khai 82 dự án đầu tư theo hợp đồng BT. Các dự án này chủ yếu là các dự án xây dựng đường giao thông, hệ thống xử lý rác thải, xử lý và tiêu thoát nước thải, cải tạo sông, rạch…

Nếu các dự án này sớm được thực hiện theo hợp đồng BT thì sẽ có tác động to lớn tới sự phát triển kinh tế xã hội của Thủ đô; đồng thời, huy động được nguồn lực của khu vực tư nhân giúp giảm áp lực về vốn đầu tư công đối với các dự án đầu tư cơ sở hạ tầng có yêu cầu triển khai sớm nhưng chưa thu xếp được nguồn vốn ngân sách nhà nước.

Bảo Thoa

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Quận đoàn Bắc Từ Liêm: Phát động Tháng Thanh niên năm 2024

Quận đoàn Bắc Từ Liêm: Phát động Tháng Thanh niên năm 2024

(LĐTĐ) Ngày 4/3, Quận đoàn Bắc Từ Liêm tổ chức Chương trình phát động Tháng Thanh niên năm 2024; khánh thành công trình thanh niên: “Sổ tay du lịch điện tử”; “Gắn mã QR thông tin 10 tuyến phố trên địa bàn quận”; “Vườn hoa thanh niên”; tọa đàm “Tăng cường năng lực số cho thanh thiếu nhi”.
Hyundai Creta có giá bán lẻ mới từ 599 triệu đồng

Hyundai Creta có giá bán lẻ mới từ 599 triệu đồng

(LĐTĐ) Hôm nay (4/3), Liên doanh ô tô Hyundai Thành Công Việt Nam (HTV) chính thức điều chỉnh giảm giá bán lẻ cho Hyundai Creta lên tới 41 triệu đồng.
EVN Hà Nội giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao

EVN Hà Nội giải đáp thắc mắc của khách hàng về hóa đơn tiền điện tăng cao

(LĐTĐ) Những ngày vừa qua, sau khi nhận được thông báo hóa đơn tiền điện, nhiều khách hàng tại Thủ đô Hà Nội bất ngờ vì hóa đơn tiền điện nhà mình tăng cao, thậm chí gấp 2 lần so với các tháng trước đó.
Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Tiết kiệm cả trăm nghìn đồng khi mua sản phẩm làm đẹp ở siêu thị

Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3: Tiết kiệm cả trăm nghìn đồng khi mua sản phẩm làm đẹp ở siêu thị

(LĐTĐ) Giảm từ 10% - 40% các sản phẩm chống nắng; mua 149.000 đồng các sản phẩm khử mùi được giảm ngay 15.000 đồng; giảm giá 36%, giúp tiết kiệm 101.100 đồng khi mua sữa tắm hoa hồng/anh đào 1,1 lít; hoặc mua 2 tính tiền 1 sữa các sản phẩm dưỡng da...
Quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3

Quan tâm, chăm lo nữ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn dịp 8/3

(LĐTĐ) Kỷ niệm 114 năm Ngày Quốc tế phụ nữ (8/3/1910 - 8/3/2024) và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, các cấp Công đoàn huyện Thạch Thất đã chủ động phối hợp cùng người sử dụng lao động ủng hộ nguồn lực, chăm lo thiết thực, tốt hơn, hiệu quả hơn về vật chất, tinh thần cho nữ đoàn viên, người lao động.
Chủ tịch Quốc hội: Bình Định phải huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng

Chủ tịch Quốc hội: Bình Định phải huy động mọi nguồn lực để thúc đẩy 5 trụ cột tăng trưởng

(LĐTĐ) Ngày 4/3/2024, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bình Định về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 và các năm tiếp theo.
Công đoàn quận Hoàng Mai đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2024”

Công đoàn quận Hoàng Mai đồng hành cùng “Chạy vì trái tim 2024”

(LĐTĐ) Ngày 4/3, tại Hà Nội đã diễn ra Lễ phát động giải “Chạy vì trái tim 2024”. Sự kiện do Gamuda Land tổ chức với sự đồng hành của Công đoàn quận Hoàng Mai và Chương trình Nhịp tim Việt Nam (của tổ chức VinaCapital Foundation), nhằm gây quỹ tài trợ phẫu thuật, mang lại cuộc sống khỏe mạnh, tương lai tươi sáng cho trẻ em nghèo mắc bệnh tim bẩm sinh tại Việt Nam.

Tin khác

Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

Đề xuất ghi nhận Thủ đô “là đô thị loại đặc biệt”

(LĐTĐ) Trên cơ sở tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội, nhóm nghiên cứu và đại diện các cơ quan đã thống nhất tiếp thu, chỉnh lý quy định về vị trí, vai trò của Thủ đô theo hướng bổ sung quy định Thủ đô Hà Nội “là thành phố trực thuộc Trung ương, là đô thị loại đặc biệt”.
Cơ chế đặc thù sẽ giúp y tế Thủ đô phát triển xứng tầm

Cơ chế đặc thù sẽ giúp y tế Thủ đô phát triển xứng tầm

Nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh và năng lực hệ thống y tế dự phòng, y tế cơ sở, hệ thống khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình… là một trong các nội dung quan trọng được quy định trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Tỷ lệ khu vực được xây dựng không quá 20% diện tích bãi sông Hồng

Tỷ lệ khu vực được xây dựng không quá 20% diện tích bãi sông Hồng

(LĐTĐ) Theo dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tập trung nguồn lực, ưu tiên tổ chức thực hiện quy hoạch phân khu sông Hồng và sông Đuống. Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định trình tự, thủ tục quy hoạch, đầu tư xây dựng các công trình ở bãi sông, đảm bảo tỷ lệ khu vực được xây dựng không quá 20% diện tích.
Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội không có quá 4 Phó Chủ tịch

Ủy ban nhân dân thành phố thuộc thành phố Hà Nội không có quá 4 Phó Chủ tịch

(LĐTĐ) Mô hình thành phố thuộc thành phố Hà Nội có những đặc thù khác so với chính quyền quận, huyện, thị xã như tăng số lượng Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân chuyên trách, bổ sung Ban Đô thị.
Hà Nội: UBND phường có không quá hai Phó Chủ tịch

Hà Nội: UBND phường có không quá hai Phó Chủ tịch

Theo Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi), tại thành phố Hà Nội, phường loại I và loại II có không quá 2 Phó Chủ tịch, phường loại III có 1 Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) phường.
Áp dụng phương thức đối tác công tư để phát triển văn hóa, thể thao

Áp dụng phương thức đối tác công tư để phát triển văn hóa, thể thao

(LĐTĐ) Áp dụng phương thức đối tác công tư đối với các dự án trong lĩnh vực văn hóa và thể thao trên địa bàn Thủ đô là một trong những đề xuất quan trọng trong dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi).
Hà Nội: Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

Hà Nội: Quyết định hỗ trợ mức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện

(LĐTĐ) Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội quy định mức hỗ trợ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế đối với đối tượng chính sách cao hơn, ngoài quy định của các cơ quan có thẩm quyền phù hợp với khả năng cân đối của ngân sách địa phương.
Hà Nội: Đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm

Hà Nội: Đề xuất sử dụng nguồn cải cách tiền lương còn dư để chi thu nhập tăng thêm

(LĐTĐ) Cán bộ, công chức, viên chức do thành phố Hà Nội quản lý được hưởng thu nhập tăng thêm căn cứ theo năng lực, hiệu quả công việc.
Đẩy mạnh truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trên các nền tảng số

Đẩy mạnh truyền thông dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trên các nền tảng số

Thành phố yêu cầu các cơ quan, đơn vị xây dựng nhiều chương trình truyền thông về dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) trên cơ quan báo, đài của Trung ương và Thành phố và trên nền tảng mạng xã hội (Zalo, Facebook...).
Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội

Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi): Tiếp thu tối đa ý kiến của các đại biểu Quốc hội

(LĐTĐ) Theo phương án đề xuất của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) sau khi tiếp thu, chỉnh lý có 7 chương, 54 điều, giảm 5 điều so với dự thảo Luật trình Quốc hội.
Xem thêm
Phiên bản di động