M
17/09/2020 15:41

Hà Nội đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

(LĐTĐ) Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu đẩy mạnh công tác tuyên truyền và nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện bảo hiêm y tế học sinh sinh viên, đồng thời để cha mẹ học sinh và học sinh sinh viên thấy rõ trách nhiệm tham gia bảo hiểm y tế là bắt buộc theo quy định của Luật Bảo hiểm y tế.

Cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công của ngành Bảo hiểm xã hội
Làm gì để được hưởng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đúng tuyến?
Quyền lợi bảo hiểm y tế đối với học sinh, sinh viên

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế quy định học sinh, sinh viên là đối tượng bắt buộc tham gia BHYT. Tuy nhiên hiện nay, số học sinh, sinh viên (HSSV) tham gia Bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn thành phố Hà Nội mới đạt 96,07%, trong đó số sinh viên tham gia BHYT chỉ đạt 91,12%. Để thực hiện tốt chính sách BHYT và đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT theo quy định của pháp luật, góp phần hoàn thành chỉ tiêu đến năm 2025 tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 95%, Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản 4445/UBND-KGVX ngày 14/9/2020 yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các quận, huyện, thị xã, các trường Đại học, Cao đẳng và các cơ sở giáo dục thực hiện nghiêm túc các nội dung sau:

Tăng cường tuyên truyền chính sách, pháp luật về BHYT: Tuyên truyền tính nhân văn, ý nghĩa nhân đạo, tính chia sẻ cộng đồng, trách nhiệm, quyền lợi khi tham gia BHYT, nhất là việc được quỹ BHYT thanh toán chi phí khám chữa bệnh theo quyền lợi và mức hưởng trong quy định, đặc biệt là các bệnh nặng, chi phí cao và trong tình hình dịch bệnh khó lường,... nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương, các sở, ban, ngành, các cơ sở giáo dục trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện BHYT HSSV, đồng thời để cha mẹ học sinh và HSSV thấy rõ trách nhiệm tham gia BHYT là bắt buộc theo quy định của Luật BHYT.

3753-dsc-1405
Hà Nội yêu cầu đảm bảo 100% học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Phân công nhiệm vụ, Uỷ ban nhân dân Thành phố giao Sở Giáo dục và Đào tạo và Sở Lao động Thương binh và Xã hội: chỉ đạo các cơ sở giáo dục trực thuộc thực hiện tốt công tác BHYT HSSV theo quy định của Luật BHYT; giao chỉ tiêu tỷ lệ HSSV tham gia BHYT cho từng trường và thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện. Chỉ đạo Hiệu trưởng các trường chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện BHYT HSSV theo Luật BHYT phải đảm bảo đạt 100% HSSV tham gia. Đưa chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT HSSV là một tiêu chí đánh giá chất lượng, bình xét thi đua, khen thưởng đối với tập thể và người đứng đầu các phòng Giáo dục & Đào tạo, các trường học trực thuộc. Chủ trì, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính, Bảo hiểm xã hội Thành phố và các cơ quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sở Y tế chịu trách nhiệm tăng cường kiểm tra, giám sát quy trình chuyên môn, kỹ thuật, thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và đảm bảo đầy đủ quyền lợi của người tham gia BHYT theo quy định. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 10/CT-BYT ngày 09/9/2019 của Bộ Y tế về tăng cường công tác phòng, chống hành vi lạm dụng, trục lợi quỹ BHYT tại các cơ sở khám chữa bệnh; xử lý nghiêm những trường hợp thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà cho người bệnh và các trường hợp tiêu cực, vụ lợi cá nhân. Chủ trì, phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt công tác y tế trường học; triển khai và duy trì các mô hình điểm góp phần nâng cao sức khỏe học sinh và phòng chống bệnh tật trong trường học.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội hướng dẫn thực hiện chính sách BHYT; trích chuyển kinh phí chăm sóc sức khỏe ban đầu, thù lao đại lý và thực hiện cấp thẻ BHYT cho HSSV kịp thời, đúng quy định. Phối hợp với Sở Y tế và các cơ sở khám chữa bệnh BHYT đảm bảo quyền lợi hợp pháp của người tham gia BHYT theo quy định.

Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cũng cần xây dựng bộ tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng HSSV, phối hợp với các cơ quan báo, đài xây dựng các chuyên trang, chuyên mục về BHYT học sinh, sinh viên. Hàng quý, tổng hợp báo cáo UBND Thành phố các cơ sở giáo dục chưa đạt 100% HSSV tham gia BHYT. Phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Sở Tài chính và các cơ quan liên quan đề xuất ngân sách địa phương hỗ trợ hoặc huy động các nguồn tài trợ hợp pháp khác để hỗ trợ thêm mức đóng BHYT cho HSSV trên địa bàn, nhất là những HSSV có hoàn cảnh gia đình khó khăn.

Sở Tài chính hàng năm xây dựng dự toán để đảm bảo mua thẻ BHYT cho các đối tượng thuộc ngân sách Nhà nước đóng, hỗ trợ mua BHYT theo quy định và các đối tượng khó khăn khác được Thành phố hỗ trợ mua thẻ BHYT. Thực hiện chuyển kinh phí ngân sách hỗ trợ mức đóng BHYT của các đối tượng kịp thời theo quy định.

Uỷ ban nhân dân Thành phố cũng yêu cầu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội: Chỉ đạo Bí thư Đoàn các cấp, Chủ tịch Hội sinh viên các trường phát động các phong trào thi đua và tổ chức các đợt sinh hoạt chuyên đề giáo dục, phổ biến pháp luật về BHYT đến 100% học sinh, sinh viên. Đưa chỉ tiêu tham gia BHYT là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên các trường. Chỉ đạo các cấp bộ đoàn phát huy tinh thần xung kích, tăng cường vận động nguồn lực xã hội hoặc vận động những HSSV có điều kiện hơn để mua, tặng thẻ BHYT cho HSSV mồ côi, hộ cận nghèo, hoàn cảnh còn khó khăn...

Cùng với đó uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm chỉ đạo đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT hàng năm. Kết quả thực hiện là một trong những tiêu chí đánh giá nhiệm vụ chính trị của địa phương và hoàn thành các chỉ tiêu tỷ lệ tham gia BHYT, BHXH được Hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân Thành phố giao.

Các trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn thành phố Hà Nội: Thực hiện nghiêm túc Công văn số 4122/BGDĐT-GDTC ngày 08/9/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chỉ tiêu BHYT học sinh, sinh viên, đảm bảo 100% HSSV tham gia BHYT.

T.Vũ

Nguồn :