M
08/04/2021 10:38

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn

(LĐTĐ) Trong những năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã thực hiện hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị và nhiệm vụ chính trị của Thành phố. Phóng viên báo Lao động Thủ đô đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội về những kết quả ấn tượng các cấp Công đoàn Thủ đô đạt được qua 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII).

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp Công đoàn Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở Hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

Phóng viên: Xin đồng chí cho biết, trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đã đã đạt được những kết quả nổi bật gì trong việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội xác định là nhiệm vụ thường xuyên, dưới sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động Thành phố, các cấp Công đoàn Thủ đô đã cụ thể hóa việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) phù hợp với yêu cầu, chức năng, nhiệm vụ và gắn với việc tổ chức các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước góp phần hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của cơ quan, đơn vị, Thành phố.

Trong 5 năm qua, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 5.445 hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW và các chuyên đề hàng năm tới 550.840 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân viên chức lao động; kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác gắn với những nội dung trọng tâm của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động, thu hút được đông đảo Công đoàn cơ sở và công nhân, viên chức, lao động hưởng ứng tham gia.

Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các phong trào thi đua của tổ chức Công đoàn
Đồng chí Ngô Văn Tuyến - Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo ”, phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong khối công nhân lao động; phong trào “Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” trong khối giáo dục; phong trào “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới” trong khối cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô…

Đồng thời, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân, viên chức, lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Trong 5 năm qua, toàn Thành phố đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở. Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo Thủ đô” cho 320 cá nhân. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Phóng viên: Bên cạnh những kết quả ấn tượng đã đạt được, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) trong các cấp Công đoàn Thủ đô vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Vậy những tồn tại, hạn chế đó là gì, thưa đồng chí?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Đúng vậy, mặc dù việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận, song so với yêu cầu của thực tiễn thì công tác này vẫn còn có những tồn tại, hạn chế cần phải thẳng thắn nhìn nhận.

Trước hết, công tác tuyên truyền thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) ở một số cơ sở chưa được thường xuyên, thiếu chiều sâu và chưa huy động được công nhân, viên chức, lao động tham gia rộng rãi, đông đủ. Nội dung, hình thức tuyên truyền đôi lúc chưa phong phú, hấp dẫn nên đạt hiệu quả tuyên truyền chưa cao. Tại các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chưa có tổ chức cơ sở Đảng, chưa có tổ chức Công đoàn cơ sở, việc triển khai tổ chức học tập còn gặp khó khăn, làm hạn chế đến việc tuyên truyền, giáo dục, động viên công nhân lao động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác.

Bên cạnh đó, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của một bộ phận cán bộ, đoàn viên Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động còn hạn chế, chưa rõ nét. Một số Công đoàn cơ sở chưa chú trọng tuyên truyền và nhân rộng những gương cá nhân, tập thể điển hình, tiên tiến, gương “Người tốt - Việc tốt” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phóng viên: Thưa đồng chí, đồng chí đã thẳng thắn nhìn nhận những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII). Vậy theo đồng chí, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô cần phải làm gì để khắc phục tồn tại, hạn chế và thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII)?

Đồng chí Ngô Văn Tuyến: Để tiếp tục phát huy những thành tích và kết quả đã đạt được, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế đã nêu, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô cần tiếp tục chủ động nghiên cứu, vận dụng linh hoạt, sáng tạo việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào hoạt động Công đoàn và phong trào công nhân, viên chức, lao động. Tiếp tục xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Công đoàn, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hoạt động của các cấp Công đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp và gắn với việc thực hiện hiệu quả 02 Bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua mang tính đặc thù của tổ chức Công đoàn như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “Người tốt việc tốt” nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp Công đoàn Thủ đô.

Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Mai Quý (thực hiện)

Nguồn :