M
07/04/2021 20:02

Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ:

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp Công đoàn

(LĐTĐ) Nhận thức rõ ý nghĩa thực tiễn và tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong công nhân, viên chức, lao động, Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ đã và đang đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) trong các cấp Công đoàn huyện.

Xây dựng, phát hành hiệu quả Bản tin sinh hoạt Công đoàn cơ sở Ứng Hòa: Thành lập Công đoàn cơ sở doanh nghiệp ngoài Nhà nước theo phương thức mới Công đoàn góp phần nâng cao thương hiệu Trung tâm Nghiên cứu vịt Đại Xuyên

Báo cáo tại Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) mới đây, Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh cho biết, thời gian qua, các cấp Công đoàn huyện luôn xác định việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Liên đoàn Lao động huyện đã xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) một cách đồng bộ, kịp thời, sâu rộng tới 100% Công đoàn cơ sở với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: Phát hành các văn bản, tài liệu liên quan; tổ chức học tập chuyên đề; phát động các đợt thi đua “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong công nhân, viên chức, lao động.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong các cấp Công đoàn
Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII)

Ngoài ra, Liên đoàn Lao động huyện đã chỉ đạo các cấp Công đoàn xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức Hồ Chí Minh phù hợp với từng cơ quan, đơn vị. Theo đó, các Công đoàn khối hành chính sự nghiệp đã thực hiện đổi mới về lề lối làm việc, cải cách hành chính…; các Công đoàn cơ sở ở doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước đã thực hiện các chuẩn mực gắn với giáo dục chính trị, tư tưởng cho công nhân lao động, xây dựng tác phong công nghiệp, kỷ luật trong lao động…

Đến nay việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã có sức lan tỏa sâu rộng trong các cấp Công đoàn và công nhân, viên chức, lao động của huyện. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện bản thân của từng cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; tăng cường kỷ luật, kỷ cương, đổi mới tác phong, lề lối làm việc khoa học, nói đi đôi với làm; nêu cao tinh thần trách nhiệm, năng lực công tác, trách nhiệm gương mẫu, tự giác đi đầu của người lãnh đạo.

Thông qua việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) đã xuất hiện nhiều điển hình tiên tiến, mô hình tiêu biểu trên các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội, hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị.

Theo Chủ tịch Liên đoàn Lao động huyện Phúc Thọ Nguyễn Thị Lan Anh, nhằm tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, trong thời gian tới, các cấp Công đoàn huyện sẽ tập trung triển khai các nội dung: Tiếp tục xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Công đoàn, của mỗi cán bộ đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động; phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện.

Tiếp tục xây dựng chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; đăng ký phấn đấu làm theo Bác chuyên đề hàng năm của tập thể, cá nhân gắn với chức năng, nhiệm vụ. Coi việc thực hiện các tiêu chí đã đăng ký là cơ sở quan trọng đánh giá, phân loại bình xét thi đua cuối năm; xác định điểm nhấn, nội dung đột phá, các cách làm hay, hiệu quả, phù hợp nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhất là tuyên truyền nhân rộng các gương điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cấp Công đoàn nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện; làm tốt công tác biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Mai Quý

Nguồn :