M
01/04/2021 14:45

Hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW

(LĐTĐ) Thời gian qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tích cực thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, qua đó góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ, công nhân, viên chức, lao động Thủ đô ngày càng phát triển vững mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa Thủ đô và đất nước.

Quận Nam Từ Liêm triển khai hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW Gần 1.000 bài dự thi về gương điển hình học tập đạo đức Hồ Chí Minh Chuyển biến rõ nét trong hành động

Theo báo cáo về kết quả 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2020 của Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội, trong 5 năm qua, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai tốt việc tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Cụ thể, các cấp Công đoàn đã tổ chức 5.445 hội nghị tuyên truyền, học tập, quán triệt các nội dung của Chỉ thị số 05-CT/TW (khóa XII) và các chuyên đề hàng năm tới 550.840 lượt cán bộ, đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động. Đồng thời chú trọng cụ thể hóa các nội dung, phần việc cụ thể “làm theo” phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, cơ quan, đơn vị.

Hiệu quả việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW
Lãnh đạo Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội tặng Bằng khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chỉ thị 05/CT-TW của Bộ Chính trị (khóa XII) (Ảnh: Mai Quý)

Các cấp Công đoàn Thủ đô đã kết hợp tuyên truyền về tư tưởng, đạo đức, tác phong của Bác gắn với những nội dung trọng tâm của Bộ luật Lao động, Luật Bảo hiểm xã hội, Luật Bảo hiểm y tế, Luật Công đoàn và các chế độ chính sách có liên quan đến công nhân, viên chức, lao động, thu hút được đông đảo Công đoàn cơ sở và công nhân viên chức lao động hưởng ứng tham gia.

Hàng năm, các cấp Công đoàn Thủ đô đã tổ chức 1.723 cuộc tuyên truyền tới 263.000 công nhân viên chức lao động; in và phát hành hàng triệu cuốn sổ tay pháp luật, tờ rơi, tờ gấp, áp phích.... tuyên truyền pháp luật đến các Công đoàn cơ sở và người lao động. Tổ chức các hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, Nghị quyết Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII Công đoàn Việt Nam tới 100% cán bộ Công đoàn các cấp và đông đảo đoàn viên Công đoàn.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn đã đăng ký việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với công tác cải cách hành chính và phòng chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí; tích cực tuyên truyền thực hiện “Năm kỷ cương hành chính”; “Năm nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” của thành phố Hà Nội; “Năm vì lợi ích đoàn viên Công đoàn”, “Năm nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; thực hiện tốt 2 bộ quy tắc ứng xử nơi làm việc và nơi công cộng của Thành phố.

Cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong các cấp Công đoàn Thủ đô, đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc tự giác, thường xuyên của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, trước hết là người đứng đầu các cấp Công đoàn.

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức, xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là đội ngũ lãnh đạo các cấp Công đoàn Thủ đô đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu.

Đặc biệt, các cấp Công đoàn Thủ đô đã triển khai hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và chăm lo bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp của đoàn viên, công nhân viên chức lao động thông qua việc tổ chức các phong trào thi đua như: “Lao động giỏi”, “Sáng kiến - Sáng tạo ”, phong trào phấn đấu trở thành “Công nhân giỏi”, “Người tốt, việc tốt”, phong trào thi đua thực hành tiết kiệm chống lãng phí trong khối công nhân lao động; phong trào “Xây dựng nhà trường văn hoá, nhà giáo mẫu mực, học sinh thanh lịch”, “Mỗi thầy cô là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương trách nhiệm” trong khối giáo dục; phong trào “Công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới” trong khối cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô…

Đồng thời, các cấp Công đoàn đã đẩy mạnh tuyên truyền, vận động công nhân viên chức lao động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đăng ký xây dựng các công trình, sản phẩm chất lượng cao, góp phần thực hiện hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 và hội nhập quốc tế. Trong 5 năm qua, toàn Thành phố đã có 163.973 sáng kiến được công nhận ở cấp cơ sở, 11.704 sáng kiến được công nhận ở cấp trên cơ sở;

Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố đã tặng bằng công nhận “Sáng kiến, sáng tạo thủ đô” cho 320 cá nhân. Trong đó có 290 sáng kiến tính được giá trị làm lợi bằng tiền, với số tiền làm lợi hơn 2.000 tỷ đồng. Nhiều sáng kiến của công nhân lao động được áp dụng vào sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao làm lợi cho doanh nghiệp và xã hội hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố Hà Nội Ngô Văn Tuyến cho biết, thời gian tới, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục xác định rõ việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của tổ chức Công đoàn, của mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, công nhân viên chức lao động, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu trong quá trình triển khai thực hiện.

Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hoạt động của các cấp Công đoàn gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng và Đại hội Công đoàn các cấp và gắn với việc thực hiện hiệu quả 02 Bộ quy tắc ứng xử của thành phố Hà Nội.

Bên cạnh đó, các cấp Công đoàn Thủ đô tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khoá XII) gắn với các cuộc vận động, các phong trào thi đua mang tính đặc thù của tổ chức Công đoàn như phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Sáng kiến Thủ đô”, “Công nhân giỏi Thủ đô”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” và các cuộc vận động xây dựng “Nếp sống văn hóa công nghiệp”, xây dựng “Cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Kịp thời động viên, khen thưởng, nhân rộng những nhân tố mới, mô hình hay, những tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu, gương “Người tốt việc tốt” nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong các cấp Công đoàn Thủ đô./.

Mai Quý

Nguồn :