M
06/04/2021 21:55

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh

(LĐTĐ) Nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở, Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đã xác định phải tập trung cao độ cho công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Đề cao quyền lợi người lao động Lấy ý kiến người lao động tại Công ty Cổ phần Phần mềm Bravo Chú trọng nâng cao chất lượng, đổi mới hoạt động Công đoàn cơ sở

Xác định tổ chức Công đoàn có mạnh mới chăm lo tốt cho người lao động, thời gian qua Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng luôn chú trọng việc xây dựng, củng cố và phát triển tổ chức. Tập trung rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp để tổ chức vận động tuyên truyền phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở.

Nhiều chương trình, kế hoạch và những giải pháp cụ thể đã được triển khai hiệu quả. Riêng trong quý I/2021, Liên đoàn Lao động quận đã tuyên truyền, thành lập mới 10 Công đoàn cơ sở với 1.710 đoàn viên.

Đẩy mạnh phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh
Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng luôn xác định công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.

Cũng trong quý I/2021, Liên đoàn Lao động quận đã triển khai thực hiện công tác tổ chức cán bộ, giới thiệu nguồn nhân sự Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động quận nhiệm kỳ 2020 - 2025, 2021 - 2026 và giới thiệu người ứng cử Hội đồng nhân dân quận nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn các Công đoàn cơ sở thủ tục bổ sung, kiện toàn Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra và các chức danh trong Ban Chấp hành, Ủy ban kiểm tra. Bên cạnh đó, tổ chức giao ban hoạt động công đoàn khối các trường học trực thuộc quý I/2021 và triển khai nhiệm vụ quý II/2021. Tiếp tục hỗ trợ, hoàn thiện các văn bản cho Công đoàn cơ sở trực thuộc thực hiện đổi con dấu Công đoàn theo Thông tư 44/2017/TT-BCA.

Song song với đó, Liên đoàn Lao động quận cũng thường xuyên giám sát, kiểm tra việc thực hiện các chế độ, chính sách đối với người lao động; tổ chức các đoàn công tác xuống cơ sở nắm tình hình hoạt động, tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị, doanh nghiệp, tiếp nhận thông tin, nắm bắt tư tưởng, đời sống, việc làm, tiền lương của người lao động.

Cùng với công tác phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở, việc củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động, đổi mới nội dung phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh luôn được Liên đoàn Lao động quận chú trọng.

Hiện nay, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng đang quản lý trực tiếp 356 Công đoàn cơ sở, với tổng số đoàn viên công đoàn là 19.563.

Nhiều đơn vị, doanh nghiệp thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, tổ chức tốt việc đối thoại, thương lượng, ký kết thỏa ước lao động tập thể có lợi hơn cho người lao động. Qua đó, đời sống vật chất và tinh thần của người lao động từng bước được nâng cao, tạo động lực để họ thi đua lao động, góp phần hoàn thành kế hoạch sản xuất, kinh doanh của đơn vị, ổn định và thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Để công tác phát triển đoàn viên, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Công đoàn cơ sở, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, thời gian tới, Liên đoàn Lao động quận Hai Bà Trưng tiếp tục đổi mới phương pháp chỉ đạo, đổi mới nội dung hoạt động hướng về cơ sở. Lấy Công đoàn cơ sở làm địa bàn hoạt động và lấy công nhân viên chức lao động làm đối tượng vận động, lựa chọn việc phù hợp. Các hoạt động công đoàn tập trung vào việc chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công nhân viên chức lao động, chia sẻ, tháo gỡ khó khăn và đồng hành cùng doanh nghiệp phát triển.

Cụ thể, Liên đoàn Lao động quận sẽ chủ động phối hợp với các cơ quan Bảo hiểm xã hội, Chi cục Thuế nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp để vận động kết nạp đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở đối với các doanh nghiệp có đủ điều kiện. Khảo sát các Công đoàn cơ sở gặp khó khăn, chuyển địa điểm sản xuất kinh doanh. Phối hợp Trung tâm chính trị quận tổ chức lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn theo kế hoạch. Chỉ đạo Công đoàn cơ sở tiếp tục quan tâm giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp.

H.P

Nguồn :