Chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội

(LĐTĐ) Thời gian qua, tại thị xã Sơn Tây, việc tổ chức, thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU, Nghị quyết số 09-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội trên địa bàn thị xã đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. Nếp sống mới trong đời sống nhân dân có nhiều chuyển biến.
Sơn Tây phát huy truyền thống hào hùng của vùng đất địa linh nhân kiệt Chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ Công đoàn LĐLĐ thị xã Sơn Tây: Đẩy mạnh phong trào thi đua “Lao động giỏi, Lao động sáng tạo”

Theo đó, nhằm thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy Hà Nội khóa XVII về “Phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/02/2022 của Thành ủy Hà Nội về “Phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Thị ủy Sơn Tây đã Ban hành Chương trình số 11-CTr/TU ngày 21/12/2020 “Phát triển văn hóa - xã hội trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025”;

Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 01/6/2022 về Tăng cường công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, gắn với phát triển kinh tế du lịch thị xã giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Chương trình hành động số 22-CTr/TU, ngày 31/3/2022 thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU về phát triển công nghiệp văn hóa của Thành ủy Hà Nội.

Chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Phong trào văn hóa, văn nghệ trên địa bàn Sơn Tây được đẩy mạnh, thu hút sự quan tâm của đông đảo tầng lớp nhân dân. (Ảnh: Đinh Luyện)

Thị ủy cũng chỉ đạo Ủy ban nhân dân (UBND) thị xã đã ban hành Kế hoạch số 119/KH-UBND ngày 24/2/2021 về tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội; chỉ đạo các phòng, ban, ngành, UBND các xã phường xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện giai đoạn 2021 - 2025 và năm 2022; đồng thời yêu cầu định kỳ báo cáo hằng năm nhằm đánh giá được mặt mạnh, hạn chế, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc; từ đó rút ra những bài học kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra.

Hằng năm, Ban Thường vụ Thị ủy Sơn Tây cũng đều ban hành hướng dẫn, kế hoạch công tác văn hóa - văn nghệ ngay từ đầu năm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả các quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về lĩnh vực văn hóa - văn nghệ; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết đại hội Đảng các cấp.

Chỉ đạo tăng cường đầu tư, quan tâm cho sự nghiệp phát triển văn hóa, chú trọng xây dựng, đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao, nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý, khai thác và thu hút mọi nguồn lực, đầu tư kinh phí và cơ sở vật chất nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững trong tình hình mới, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong phát triển văn hoá - xã hội, xây dựng người Sơn Tây có nhân cách tốt, lối sống đẹp, đoàn kết, sáng tạo, thanh lịch, văn minh.

Nhờ sự chủ động này, việc phát huy giá trị văn hóa, lịch sử, xây dựng người Sơn Tây thanh lịch, văn minh có nhiều chuyển biến. Chẳng hạn, trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh, giáo dục tư tưởng, tình cảm, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Hệ thống thiết chế văn hóa được xây dựng và ngày một hoàn thiện phủ khắp các thôn, tổ dân phố. Năm 2021, thị xã có 95,6% gia đình đạt danh hiệu văn hóa; 61/62 tổ dân phố văn; 48/56 thôn văn hóa; 114/118 thôn, tổ dân phố có nhà văn hoá; 3/6 xã có Trung tâm văn hoá. Năm 2022, thị xã đã đầu tư trên 30 tỷ đồng đầu tư xây dựng trang thiết bị cho 15 khu sân chơi, bãi tập và nâng cấp hệ thống đài truyền thanh thị xã và các xã, phường.

Đáng chú ý, năm 2021 - 2022 thị xã đã xếp hạng 5 di tích cấp Thành phố và nâng cấp xếp hạng 3 di tích cấp Quốc gia; chuẩn bị điều kiện, có văn bản đề nghị xếp hạng di tích Quốc gia đặc biệt Thành cổ Sơn Tây. Bên cạnh đó, phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng, thể dục - thể thao ngày càng đa dạng, thu hút được đông đảo nhân dân thao gia. Công tác giáo dục, đào tạo nghề, giải quyết việc làm có chuyển biến tích cực, phát huy hiệu quả các nguồn lực văn hóa góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng ở địa phương.

Theo tìm hiểu, dù đã đạt được nhiều kết quả tích cực trong công tác xây dựng và phát triển văn hóa song trong quá trình triển khai, thị xã Sơn Tây cũng gặp phải nhiều khó khăn, vướng mắc.

Chẳng hạn, hiện cơ sở hạ tầng, đặc biệt là thiết chế văn hóa ở xã, phường, thôn, tổ dân phố còn thiếu, chưa đồng bộ; ý thức thực hiện nếp sống văn hóa nơi công cộng, vệ sinh môi trường của một bộ phận nhân dân còn hạn chế (vẫn còn hiện tượng vứt rác không đúng nơi quy định, vi phạm Luật Giao thông đường bộ...).

Đặc biệt, nguồn kinh phí hỗ trợ, đầu tư cho việc bảo tồn, phát huy giá trị di tích còn chưa đáp ứng yêu cầu; công tác xã hội hóa nguồn lực đầu tư cho văn hóa còn hạn chế; công tác bảo tồn, phát huy các giá trị di tích, đặc biệt là di tích Làng cổ ở Đường Lâm còn nhiều khó khăn, hạn chế; công tác phát triển du lịch, phát huy tiềm năng, lợi thế về du lịch văn hóa chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra.

Chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội
Trong các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội... trên địa bàn Sơn Tây về cơ bản đã có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần giữ gìn và phát huy tốt những phong tục tập quán lành mạnh. (Ảnh: Đinh Luyện)

Thời gian tới, bên cạnh việc khắc phục những khó khăn, hạn chế, thị xã Sơn Tây sẽ tiếp tục quan tâm đến công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa gắn với phát triển du lịch, các đầu tư các thiết chế văn hóa trên địa bàn; hoàn thiện hồ sơ, các điều kiện để đề nghị nâng cấp xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đối với một số di tích tiêu biểu; tổ chức các đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm để xây dựng, phát triển các mô hình văn hóa, du lịch.

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là đội ngũ cán bộ, công chức văn hóa từ thị xã đến cơ sở; chỉ đạo triển khai các kế hoạch cụ thể hóa Chương trình hành động của Thị ủy trong thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Thành ủy Hà Nội.

Quan tâm bố trí nguồn lực, thu hút đầu tư vào lĩnh vực văn hóa, du lịch, giáo dục, phát triển khoa học công nghệ trên địa bàn; huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội hóa, đẩy mạnh giao lưu, hợp tác trên các lĩnh vực; có giải pháp huy động hiệu quả sự tham gia của toàn xã hội vào việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phát triển văn hóa - xã hội.

Đặc biệt, Thị xã sẽ chú trọng xây dựng văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên hướng phát triển văn hóa với phát triển du lịch theo hướng bền vững, thúc đẩy phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân trên địa bàn.

Đinh Luyện

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Những “Khoảng lặng” trong 12 ngày đêm khói lửa

Những “Khoảng lặng” trong 12 ngày đêm khói lửa

(LĐTĐ) Trưng bày chuyên đề “Khoảng lặng” tại Di tích Nhà tù Hỏa Lò gợi nhớ về những mất mát, hy sinh của quân và dân ta sau các trận bom ...
Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh

Thêm nhiều cơ sở pháp lý để kịp thời giải quyết các vấn đề dân sinh

(LĐTĐ) Sau 3 ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, kỳ họp thứ 10, khoá XVI HĐND Thành phố đã thành công tốt đẹp. Phát biểu bế mạc ...
Ứng dụng 3D mapping tái hiện "Hầm T1 trong đêm bão lửa" tại Hoàng thành Thăng Long

Ứng dụng 3D mapping tái hiện "Hầm T1 trong đêm bão lửa" tại Hoàng thành Thăng Long

(LĐTĐ) Nhân kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không" (12/1972 - 12/2022), Trung tâm Bảo tồn di sản Thăng Long - Hà Nội phối ...
Công đoàn UBND xã Đại Đồng (Thạch Thất): Triển khai nhiều hoạt động phong phú, có sức lan tỏa

Công đoàn UBND xã Đại Đồng (Thạch Thất): Triển khai nhiều hoạt động phong phú, có sức lan tỏa

(LĐTĐ) Sáng nay (10/12), Đại hội Công đoàn Ủy ban nhân dân (UBND) xã Đại Đồng khóa V, nhiệm kỳ 2023-2028 đã thành công tốt đẹp. Đây là đơn vị được ...
Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân

Huy hiệu “Vì sự nghiệp xây dựng Thủ đô" chỉ xét tặng một lần đối với mỗi cá nhân

(LĐTĐ) Sáng 10/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, với 100% đại biểu có mặt tán thành, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI đã ...
HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

HĐND TP Hà Nội thông qua Nghị quyết Chương trình phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2030

(LĐTĐ) Sáng 10/12, tại Kỳ họp thứ 10 Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND thành phố Hà ...
Hà Nội có thêm 43 thôn, tổ dân phố mới được thành lập thuộc 8 quận, huyện

Hà Nội có thêm 43 thôn, tổ dân phố mới được thành lập thuộc 8 quận, huyện

(LĐTĐ) Sáng 10/12, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố Hà Nội khóa XVI, với 100% đại biểu có mặt tán thành, HĐND ...

Tin khác

Làn sóng sa thải gia tăng ở các tập đoàn công nghệ Đông Nam Á

Làn sóng sa thải gia tăng ở các tập đoàn công nghệ Đông Nam Á

Nhiều tập đoàn công nghệ ở Đông Nam Á đang thực hiện sa thải nhân sự trên diện rộng trong bối cảnh môi trường kinh doanh đầy khó khăn.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái làm Trưởng Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 9/12/2022 thành lập Ban Chỉ đạo xây dựng Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2030.
Đưa hợp tác trong tài chính xanh thành trụ cột hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg

Đưa hợp tác trong tài chính xanh thành trụ cột hợp tác giữa Việt Nam và Luxembourg

(LĐTĐ) Tại cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng Đại Công quốc Luxembourg Xavier Bettel ngày 9/12, hai bên nhất trí thúc đẩy sớm thiết lập khuôn khổ Đối tác chiến lược về tài chính xanh, nhằm tận dụng thế mạnh của Luxembourg về nguồn vốn đầu tư, nhất là tài chính xanh, để hỗ trợ Việt Nam triển khai Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh và nỗ lực ứng phó với biến đổi khí hậu.
Huyện Mê Linh vinh dự đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Huyện Mê Linh vinh dự đón Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

(LĐTĐ) Tối 9/12, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Mê Linh tổ chức trọng thể lễ công bố và đón nhận Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Mê Linh đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba; công nhận điểm di tích quốc gia đặc biệt đền Hai Bà Trưng.
Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972" - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972" - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại

(LĐTĐ) Sáng 9/12, tại Thủ đô Hà Nội, đã diễn ra Hội thảo khoa học cấp quốc gia "Chiến thắng "Hà Nội - Điện Biên Phủ trên không 1972" - Sức mạnh Việt Nam và tầm vóc thời đại". Hội thảo do Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Công an và thành phố Hà Nội phối hợp tổ chức.
Tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề môi trường của Hà Nội

Tăng cường hợp tác để giải quyết vấn đề môi trường của Hà Nội

(LĐTĐ) Ngày 8/12, tại Hà Nội, Cơ quan hỗ trợ Hợp tác quốc tế Vùng Paris tại Việt Nam, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội thảo tổng kết chương trình cải thiện môi trường đô thị Hà Nội “Chất lượng sống/Chất lượng đô thị” (gọi tắt là QV2). Tại hội thảo, các đại biểu chia sẻ, chương trình hợp tác QV2 đã thu được nhiều kết quả khả quan.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đón, hội đàm với Chủ tịch Thượng viện Pháp

(LĐTĐ) Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ với Pháp, một trong những cường quốc hàng đầu ở châu Âu, có vai trò quan trọng ở khu vực và trên trường quốc tế.
Không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án" trong giải ngân vốn đầu tư công

Không để xảy ra tình trạng "vốn chờ dự án" trong giải ngân vốn đầu tư công

(LĐTĐ) Tại cuộc họp của Tổ công tác số 1 với các 8 bộ, cơ quan Trung ương và 2 địa phương về tình hình giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh lưu ý phải nâng cao hơn nữa chất lượng công tác chuẩn bị dự án để khi giao vốn thì dự án được triển khai ngay, tránh tình trạng "vốn chờ dự án", nhất là các dự án sử dụng vốn ODA.
Trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021”: Tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng

Trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021”: Tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng

(LĐTĐ) Ngày 8/12, tại Hà Nội, Báo Nhà báo & Công luận tổ chức Gala Báo chí lần thứ tư năm 2022. Điểm nhấn tại Gala Báo chí lần này là Lễ trao giải ảnh “Khoảnh khắc Báo chí 2021”, chương trình đã tôn vinh những tác phẩm ảnh báo chí ấn tượng của năm 2021.
Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022:  Cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc

Khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Cơ hội hợp tác, chuyển giao công nghệ quốc phòng để bảo vệ Tổ quốc

(LĐTĐ) Sáng 8/12, tại sân bay Gia Lâm (Hà Nội) diễn ra lễ khai mạc Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022. Thủ tướng Phạm Minh Chính, lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng nhiều đoàn đại biểu quân sự cấp cao, chuyên gia quân sự quốc tế tham dự buổi lễ.
Xem thêm
Phiên bản di động