M
06:30 | 26/03/2015

Thủ tướng chỉ đạo phải bảo vệ quyền lợi cho người lao động

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao đông Việt Nam phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách, phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

Theo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Hội nghị thực hiện Quy chế về mối quan hệ công tác giữa Chính phủ và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015, Thủ tướnghoan nghênh những kết quả đã đạt được trong phối hợp thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Chính phủ và Tổng Liên đoàn năm 2014.

 

Công tác phối hợp giữa hai bên tiếp tục được tăng cường, đi vào nề nếp, thực chất hơn và đạt được kết quả tích cực, giúp mỗi bên hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình, góp phần vào những thành tựu chung của đất nước.

 

Tổ chức công đoàn tiếp tục phát huy vai trò tích cực trong việc tham gia xây dựng pháp luật, chính sách và động viên công nhân, viên chức, lao động thi đua lao động sản xuất, góp phần hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh - tế xã hội, ổn định tình hình an ninh - chính trị của đất nước.

 

Năm 2015, là năm cuối của kế hoạch 5 năm, có nhiều sự kiện chính trị trọng đại và nhiều ngày kỷ niệm lớn, là năm tiến hành Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam, năm tổ chức Đại hội thi đua yêu nước.

 

Chính phủ và Tổng Liên đoàn cần tập trung phối hợp thường xuyên, bảo đảm thiết thực, hiệu quả, trong đó chú trọng phối hợp tốt hơn, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2015.

 

Đồng thời phối hợp xây dựng pháp luật, chính sách có liên quan đến người lao động; thực hiện tốt các kết luận của Thủ tướng Chính phủ; phối hợp để chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động.

 

Đồng thời phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước, ý thức công dân cho giai cấp công nhân và người lao động; phối hợp trong việc tiếp nhận và giải quyết những vấn đề bức xúc, cấp bách liên quan trực tiếp đến người lao động.

 

Theo mothegioi

Nguồn :