M
08:26 | 28/02/2020

Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động TP Hà Nội: Chuẩn bị tâm thế để tạo các bước đột phá

(LĐTĐ) Đại hội Đảng bộ cơ quan Liên đoàn Lao động Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 được xác định là đợt sinh hoạt chính trị quan trọng trong toàn Đảng bộ. Đặc biệt, thông qua Đại hội, Đảng ủy cơ quan mong muốn tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, đảng viên; củng cố, tăng cường hơn nữa khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của cán bộ, đảng viên, công nhân, viên chức, lao động đối với Đảng. 

chuan bi tam the de tao cac buoc dot pha Mong muốn nhiệm kỳ mới sẽ tạo ra những đột phá mới
chuan bi tam the de tao cac buoc dot pha Hà Nội kỳ vọng đột phá về việc làm năm 2020
chuan bi tam the de tao cac buoc dot pha Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội đã hoàn thành 3 mục tiêu đột phá
chuan bi tam the de tao cac buoc dot pha
Các đồng chí Phó Chủ tịch LĐLĐ Thành phố: Ngô Văn Tuyến, Phạm Bá Vĩnh khen thưởng các đảng viên xuất sắc của Đảng bộ Cơ quan năm 2019

Để đảm bảo cho sự thành công của đại hội, công tác tuyên truyền về Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được đặc biệt chú trọng. Thông qua công tác tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ cơ quan nâng cao nhận thức về ý nghĩa, tầm quan trọng của Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020- 2025; những kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong nhiệm kỳ qua; những quan điểm, chủ trương, định hướng lớn của Đảng được nêu trong các dự thảo văn kiện trình Đại hội Đảng các cấp, từ đó góp phần tạo sự thống nhất về chính trị, tư tưởng và hành động trong toàn Đảng bộ cơ quan, sự đồng thuận trong xã hội để tổ chức thành công Đại hội và đưa nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống.

Đặc biệt, trong quá trình chuẩn bị và tiến hành đại hội, Đảng ủy cơ quan LĐLĐ thành phố đề nghị các cấp ủy đảng phải tổ chức tốt công tác tuyên truyền, coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị gắn với đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước; tập trung giải quyết, xử lý kịp thời, có hiệu quả những hạn chế, bất cập, yếu kém, những vấn đề tồn đọng kéo dài gây bức xúc mà cán bộ, đảng viên và công nhân, viên chức, lao động quan tâm.

Tích cực bảo vệ nền tảng tư tưởng, Cương lĩnh chính trị, đường lối của Đảng; đồng thời, phải tỉnh táo, cảnh giác, chủ động phòng ngừa và kiên quyết đấu tranh, ngăn chặn có hiệu quả với mọi âm mưu, thủ đoạn, hành động chống phá của các thế lực thù địch, những phần tử cơ hội chính trị, bất mãn.

Theo Ban Tổ chức, để chuẩn bị cho sự thành công của Đại hội Đảng cơ quan LĐLĐ thành phố cũng như đảm bảo cho sự vững mạnh của Đảng bộ trong nhiệm kỳ, công tác nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025 phải bảo đảm nguyên tắc Đảng thống nhất lãnh đạo công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Cấp ủy nhiệm kỳ 2020-2025 phải đảm bảo chất lượng, có số lượng và cơ cấu hợp lý; tiêu biểu về trí tuệ, phẩm chất, uy tín, thật sự trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo trong tình hình mới, thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội cấp mình và nghị quyết đại hội cấp trên.

Theo đó, công tác chuẩn bị nhân sự và bầu cử phải thực hiện đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; bảo đảm tính tổng thể, đồng bộ, liên thông, dân chủ, công tâm, khách quan, minh bạch; gắn chặt giữa công tác quy hoạch cán bộ và sắp xếp, bố trí nhân sự lãnh đạo cơ quan, đơn vị trong nhiệm kỳ tới. Chú trọng phát hiện, giới thiệu tham gia cấp ủy những nhân tố mới có đức, có tài, có uy tín, có triển vọng thông qua hoạt động thực tiễn, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ. 

Việc lựa chọn, giới thiệu nhân sự cấp ủy khóa mới phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương và tiêu chuẩn cán bộ nêu tại Quy định số 89-QĐ/TW, Quy định số 90-QĐ/TW của Bộ Chính trị khóa XII; tiêu chí đánh giá cán bộ được nêu trong Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 2898-QĐ/TU, ngày 08/11/2017 của Ban Thường vụ Thành ủy và tiêu chuẩn cấp ủy viên các cấp.

Kiên quyết sàng lọc không để lọt vào cấp ủy khóa mới những người bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín giảm sút; thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội, thấy đúng không dám bảo vệ, thấy sai không dám đấu tranh; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, "lợi ích nhóm"; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân; bản thân hoặc vợ (chồng), con vi phạm các quy định của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước làm ảnh hưởng tới uy tín cơ quan, đơn vị, bản thân cán bộ; kết quả thực hiện nhiệm vụ không cao. 

Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ diễn ra trong 1 ngày (ngày 28/2 /2020) tại Hội trường 4A - Thành ủy Hà Nội. Để tiến tới Đại hội Đảng bộ cơ quan LĐLĐ Thành phố lần thứ XXV, đã có 18/18 chi bộ trong Đảng bộ tổ chức thành công Đại hội đảm bảo đúng nội dung, chương trình, chất lượng; có 6/6 chi bộ trực thuộc Đảng bộ bộ phận Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô tổ chức thành công Đại hội đảm bảo đúng nội dung, chương trình, chất lượng.

Đại hội các chi bộ, đảng bộ bộ phận đã bầu 24 Bí thư chi bộ, 1 Bí thư Đảng ủy bộ phận; bầu 1 Phó Bí thư Đảng ủy bộ phận, bầu 12 phó Bí thư chi bộ, bầu 8 cấp ủy viên. Trong đó: 13 chi bộ chỉ bầu Bí thư; 8 chi bộ chỉ bầu Bí thư, phó Bí thư; 3 chi bộ chỉ bầu Bí thư, Phó Bí thư và chi ủy viên; Đảng bộ bộ phận bầu Bí thư, Phó Bí thư và 3 cấp ủy viên.

Qua kiểm tra hồ sơ đại biểu do Ban tổ chức Đại hội bàn giao, Ban Thẩm tra tư cách Đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho biết:

1. Tổng số đảng viên trong Đảng bộ: 218 đồng chí.

2. Tổng số đảng viên được triệu tập: 120 đồng chí. Trong đó: Đại biểu đương nhiệm: 14 đồng chí; đại biểu do Đại hội các chi bộ bầu: 106 đồng chí.

3. Trong số 120 đảng viên dự Đại hội: Đại biểu đương nhiệm: 14 đồng chí; đại biểu do Đại hội các chi bộ bầu: 106 đồng chí; đảng viên là nữ: 53 đồng chí; đảng viên là người dân tộc: 2 đồng chí.

- Về tuổi đời: Từ 18 đến 40 tuổi có 18 đồng chí; từ 41 đến 50 tuổi có 62 đồng chí; từ 50 đến 60 tuổi có 40 đồng chí.

- Đảng viên có tuổi đảng cao nhất tham dự Đại hội là đồng chí Ngô Văn Tuyến - Chi bộ Ban Tuyên giáo LĐLĐ Thành phố (37 năm tuổi đảng).

- Đảng viên cao tuổi nhất tham dự Đại hội là đồng chí Nguyễn Văn Phương (59 tuổi) thuộc Chi bộ Nhà nghỉ Công đoàn Suối Hai.

- Đảng viên ít tuổi nhất tham dự đại hội là đồng chí Cừ Thị Huệ (37 tuổi) thuộc Chi bộ Công ty TNHH NN MTV Du lịch Công đoàn Hà Nội

- Về trình độ: Trung học cơ sở: 1 đồng chí; trung học phổ thông: 119 đồng chí.

- Về trình độ chuyên môn nghiệp vụ: Công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ: 3 đồng chí; đại học, cao đẳng: 99 đồng chí; thạc sỹ: 18 đồng chí.

 

 

B.Duy

Nguồn :