M
21/10/2020 19:31

Công đoàn trường Tiểu học Khai Thái (huyện Phú Xuyên):

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ cơ sở

(LĐTĐ) Công đoàn cơ sở có vững mạnh thì tổ chức công đoàn mới vững mạnh, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ tại các cơ quan, đơn vị và đáp ứng yêu cầu hội nhập trong tình hình mới.

Thực hiện tốt chức năng chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động Ngành Y tế Hà Nội: Chung tay ủng hộ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lụt

Theo Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Khai Thái Nguyễn Xuân Trường, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh là vấn đề mà tất cả các đơn vị Công đoàn đều hết sức quan tâm. Công đoàn có vững mạnh mới có đủ vị thế để thực hiện chức năng nhiệm vụ cơ bản của mình là đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ giáo viên, công nhân viên.

Ông Nguyễn Xuân Trường cho rằng, xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh ở mỗi Công đoàn, mỗi ngành nghề đều có những bước đi khác nhau. Đối với Công đoàn Trường Tiểu học Khai Thái, việc xây dựng các tổ chức Công đoàn cơ sở hết sức được chú trọng.

Xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ cơ sở
Công đoàn trường Tiểu học Khai Thái quyết tâm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh từ cơ sở

Công đoàn trường ý thức được rằng, Công đoàn cơ sở ở các nhà trường là nền tảng của tổ chức Công đoàn, nơi trực tiếp vận động tổ chức cán bộ, giáo viên, công nhân viên thực hiện chủ trương, đường lối của của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của ngành và các Nghị quyết của Đảng. Đặc biệt là nơi trực tiếp đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động.

Trên thực tế, trong thời kỳ đẩy mạnh phát triển kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa và thực hiện Công nghiệp hóa – Hiện đại hóa đất nước thì vấn đề xây dựng Công đoàn cơ sở vững mạnh được Công đoàn trường coi như là vấn đề sống còn.

Tại Công đoàn trường Tiểu học Khai Thái, nhằm xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, Ban Chấp hành Công đoàn trường đã có quy chế phân công công việc rõ ràng cho từng ủy viên để các ủy viên phát huy khả năng của mình. Ban Chấp hành thực hiện sinh hoạt thường kỳ hoặc đột xuất theo đúng nguyên tắc tập trung dân chủ; quán triệt và thực hiện tốt quan điểm chỉ đạo theo tinh thần Nghị quyết của các cấp Công đoàn…

Công đoàn trường đã thường xuyên tổ chức sinh hoạt đều đặn theo quy chế đề ra, các kế hoạch đều phù hợp với những tháng, học kỳ, chủ điểm lớn, gắn liền với các đợt thi đua như: Chào mừng ngày Nhà giáo Việt nam 20/11; chào mừng 8/3; chào mừng 20/10…

“Điều quan trọng nữa trong việc xây dựng kế hoạch đó là phải gắn liền với việc thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, ngành, đơn vị và Công đoàn cấp trên. Sau mỗi tháng, kỳ, năm học cần luôn báo cáo đánh giá với cấp ủy nhà trường và đặc biệt là việc rút kinh nghiệm trong công tác để có điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp”, ông Nguyễn Xuân Trường cho biết.

Bên cạnh đó, để tổ chức Công đoàn được vững mạnh trong đơn vị, Chủ tịch Công đoàn trường Tiểu học Khai Thái cho rằng cần quan tâm xây dựng các quy chế hoạt động và phối hợp hoạt động với chuyên môn nhà trường trong quá trình thực hiện quy chế.

Cần lồng ghép với nội dung các phong trào và cuộc vận động của ngành như cuộc vận động “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm”, cuộc vận động “Hai không”… để thúc đẩy phong trào, các hoạt động dạy học trong nhà trường thêm kỷ cương nền nếp. phong phú và đa dạng.

Đặc biệt, cần phải có hướng dẫn nội dung kế hoạch, chương trình tới tổ Công đoàn. Ví dụ như có hướng dẫn biểu điểm, kiểm tra đánh giá và tự kiểm tra đánh giá với từng tổ Công đoàn, chỉ đạo cán bộ và đoàn viên làm tốt công tác, xây dựng Công đoàn bộ phận, tổ Công đoàn vững mạnh, đoàn viên hoạt động Công đoàn xuất sắc…

“Ngoài ra, việc tăng cường công tác kiểm tra, đánh giá, tổng kết kinh nghiệm đặc biệt là sự coi trọng hoạt động của Ủy ban kiểm tra, coi trọng nguyên tắc tập trung dân chủ. Bên cạnh đó cần phải phát huy sức mạnh tập thể, năng lực làm chủ của đoàn viên, trong các hoạt động của công đoàn và xây dựng đơn vị luôn thực hiện công tác công khai, công bằng”, ông Nguyễn Xuân Trường nhấn mạnh.

K.T

Nguồn :