Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

(LĐTĐ) Nhằm phát huy sự tập trung, trí tuệ của đại biểu, Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam khóa XII tổ chức các diễn đàn thảo luận chuyên đề trước thềm Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.
Thảo luận, thống nhất các nội dung chuẩn bị cho Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam Cuộc thi “Gửi niềm tin, trao kỳ vọng”: Hơn 90 nghìn đoàn viên, người lao động thi trực tuyến Từ 1-3/12/2023: 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam

Tại Hội nghị thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028 do Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam tổ chức, đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam đã thông tin về việc tổ chức 10 Diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Theo đó, 1.100 đại biểu chính thức dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày 1 - 3/12/2023 sẽ tham gia thảo luận tại 10 diễn đàn, đề xuất sáng kiến để giải quyết vấn đề lớn đặt ra đối với tổ chức Công đoàn trong tình hình mới thông qua 10 chủ đề cụ thể. Tại diễn đàn còn có sự tham dự, trao đổi của các chuyên gia, lãnh đạo các Bộ, ban, ngành thuộc các lĩnh vực, chuyên đề thảo luận… Các diễn đàn được tổ chức trước ngày Đại hội chính thức diễn ra nhằm sớm thu thập các ý kiến, đề xuất để tổng hợp, tiếp thu vào Văn kiện Đại hội và hình thành các giải pháp tổ chức thực hiện Nghị quyết.

Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Đại diện Tổng LĐLĐ Việt Nam thông tin về việc tổ chức 10 Diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam.

Cụ thể, diễn đàn số 1 có chủ đề thảo luận: “Đổi mới công tác tập hợp, vận động người lao động vào tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Những kết quả, thuận lợi, khó khăn từ việc thực hiện các quy định của pháp luật, Điều lệ Công đoàn và thực tiễn thực hiện công tác vận động, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở; những biện pháp, giải pháp định hướng trọng tâm của Đại hội, làm cơ sở để Ban Chấp hành, Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức triển khai nâng cao hiệu quả trong công tác vận động, tập hợp người lao động tham gia tổ chức Công đoàn và nâng cao chất lượng đội ngũ Chủ tịch Công đoàn cơ sở trong nhiệm kỳ mới.

Diễn đàn số 2 có chủ đề thảo luận: “Đổi mới công tác tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ)”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Giải pháp đẩy mạnh các phong trào thi đua trong CNVCLĐ và các cấp Công đoàn; tác động của các phong trào thi đua do Tổng LĐLĐ Việt Nam phát động tới CNVCLĐ, đoàn viên Công đoàn góp phần thực nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của các địa phương, đơn vị và hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp; bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai hiệu quả các phong trào thi đua; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến trong các các phong trào thi đua; CNVCLĐ và tổ chức Công đoàn tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động.

Diễn đàn số 3 có chủ đề thảo luận: “Tập trung nguồn lực thúc đẩy đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể, nhất là về tiền lương, điều kiện làm việc”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Thực trạng hoạt động đối thoại, thương lượng, ký kết Thỏa ước lao động tập thể thời gian qua, xác định những điểm “nghẽn”, những bất cập, “khoảng cách” giữa mong muốn của đoàn viên, người lao động, các đối tác 3 bên đối với tổ chức Công đoàn trong công tác đối thoại, thương lượng tập thể; dự báo diễn biến, bối cảnh quan hệ lao động thời gian tới để xác định tầm nhìn, trọng tâm ưu tiên và tìm kiếm giải pháp hữu hiệu đối với tổ chức Công đoàn, các bên trong quan hệ lao động nhằm thúc đẩy hiệu quả đối thoại, thương lượng tập thể giai đoạn 2023 - 2028, góp phần xây dựng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ, phát triển bền vững doanh nghiệp.

Diễn đàn số 4 có chủ đề thảo luận: “Nâng cao chất lượng hoạt động tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của tổ chức Công đoàn đảm bảo quyền lợi của người lao động”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là gì và vì sao Công đoàn cần chủ động, tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật; các hoạt động, kinh nghiệm tham gia xây dựng chính sách, pháp luật là gì và Công đoàn cần tập trung vào những hoạt động chủ yếu nào, vận dụng kinh nghiệm gì để tham gia xây dựng chính sách, pháp luật hiệu quả; các cấp Công đoàn cần làm gì và làm như thế nào để tham gia xây dựng chính sách, pháp luật hiệu quả nhất để đảm bảo quyền lợi của người lao động trong tình hình mới; những nhóm vấn đề lớn nào cần kiến nghị, đề xuất với Đảng, Nhà nước trong xây dựng chính sách, pháp luật để bảo vệ quyền lợi của người lao động trong thời gian tới.

Diễn đàn số 5 có chủ đề thảo luận: “Các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản Công đoàn”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Công tác xây dựng tài chính Công đoàn phát triển bền vững. Tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy định về tài chính, tài sản Công đoàn. Tăng cường công tác quản lý thu tài chính Công đoàn, chi tài chính Công đoàn tiết kiệm, hiệu quả; tăng chi trực tiếp cho đoàn viên, người lao động; nâng cao hiệu quả phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn lực tài chính gắn với thực hiện nhiệm vụ đại diện, bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng, chăm lo lợi ích đoàn viên, người lao động.

Đổi mới cơ chế phân cấp tài chính Công đoàn theo hướng toàn diện, triệt để. Quản lý chặt chẽ tài sản Công đoàn. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn Công đoàn cơ sở thực hiện công khai tài chính, đảm bảo minh bạch. Thực hiện kiểm toán tài chính đối với các Công đoàn cơ sở ngoài khu vực nhà nước có đông đoàn viên, người lao động. Tiếp tục rà soát, nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị kinh tế, đơn vị sự nghiệp Công đoàn, góp phần vào việc thực hiện nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn. Thực hiện cơ chế giao tự chủ tài chính cho đơn vị sự nghiệp Công đoàn theo mục tiêu của Nghị quyết 19-NQ/TW. Đẩy mạnh việc cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Công đoàn; đổi mới quản lý vốn của tổ chức Công đoàn đầu tư vào doanh nghiệp.

Diễn đàn số 6 có chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát góp phần nâng cao chất lượng tổ chức và hoạt động Công đoàn”.

Tổ chức 10 diễn đàn thảo luận chuyên đề tại Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam
Tổng LĐLĐ Việt Nam tổ chức Hội nghị thông tin về Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Diễn đàn số 7 có chủ đề thảo luận: “Nâng cao chất lượng công tác nữ công; bảo vệ quyền lợi của lao động nữ và trẻ em; xây dựng gia đình tiến bộ, hạnh phúc”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động Ban nữ công quần chúng và những vấn đề đặt ra đối với công tác nữ công tình hình mới. Nâng cao vai trò của Ban Nữ công trong đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng, bảo đảm việc làm bền vững cho lao động nữ.

Vai trò của Ban Nữ công trong xây dựng gia đình no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Vai trò của Ban Nữ công Công đoàn trong đổi mới nội dung, hoạt động và giải pháp nâng cao hiệu quả phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong nữ CNVCLĐ, nhất là doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước. Kinh nghiệm trong đối thoại, thương lượng với người sử dụng lao động hỗ trợ nữ đoàn viên, người lao động về chăm sóc sức khỏe sinh sản và thúc đẩy mô hình “sức khỏe của bạn”. Những hoạt động thiết thực trong công tác chăm lo cho con công nhân lao động, tạo sự gắn kết giữa người lao động với doanh nghiệp và Công đoàn cơ sở. Kinh nghiệm triển khai hiệu quả chương trình phối hợp của các cấp Hội Phụ nữ với hoạt động Công đoàn.

Diễn đàn số 8 có chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh, tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Phiên thứ nhất với nội dung “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ xây dựng giai cấp công nhân hiện đại, lớn mạnh và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh”, sẽ bàn những vấn đề cụ thể như: Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác truyền thông Công đoàn Việt Nam; tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 02-NQ/TW ngày 12/6/2021 của Bộ Chính trị “Về đổi mới tổ chức và hoạt động của Công đoàn Việt Nam trong tình hình mới”; đổi mới công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ, góp phần xây dựng giai cấp công nhân, tổ chức Công đoàn vững mạnh; nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của công nhân viên chức, lao động; nâng cao trình độ, chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp của CNVCLĐ; nâng cao hiệu quả hoạt động Tháng Công nhân.

Phiên thứ hai với nội dung: “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia xây dựng Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh”, sẽ bàn những vấn đề cụ thể như: Tuyên truyền, giáo dục truyền thống vẻ vang của Đảng, của giai cấp công nhân và tổ chức Công đoàn, góp phần nâng cao bản lĩnh chính trị trong CNVCLĐ; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của CNVCLĐ, góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn trong việc tuyên truyền, vận động CNVCLĐ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội trong tham gia quản lý các hoạt động thông tin, truyền thông, nhất là trên Internet và mạng xã hội, góp phần ngăn ngừa, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong việc đăng tin và phát tán thông tin, quan điểm sai trái, thù địch chống phá Đảng, Nhà nước; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong CNVCLĐ, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt dư luận xã hội trong CNVCLĐ, nhất là người lao động là dân tộc thiểu số.

Diễn đàn số 9 có chủ đề thảo luận: “Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại Công đoàn, phát huy vai trò Công đoàn ngành tham gia hội nhập quốc tế”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Phân tích, làm rõ bối cảnh của hội nhập quốc tế hiện nay, nhận định những khó khăn, thách thức, đồng thời xác định vai trò của tổ chức Công đoàn Việt Nam nhằm góp phần thúc đẩy tiến trình hội nhập của đất nước, đóng góp vào công tác đối ngoại nhân dân; đánh giá hoạt động đối ngoại trong thời gian vừa qua, rút ra bài học kinh nghiệm, đề xuất sáng kiến, giải pháp phát triển bền vững đối với hoạt động đối ngoại Công đoàn song phương, tham gia ngày càng hiệu quả trong các cơ chế đa phương; khai thác hiệu quả nguồn lực quốc tế nhằm nâng cao năng lực hoạt động và công tác nghiên cứu của tổ chức Công đoàn; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới.

Diễn đàn số 10 có chủ đề thảo luận: “Các giải pháp nắm chắc tình hình công nhân, ổn định quan hệ lao động, đảm bảo an ninh trong công nhân”. Diễn đàn tập trung thảo luận các nội dung: Tăng cường đối thoại, thương lượng tập thể, chăm lo, đảm bảo quyền lợi của người lao động, giải pháp ổn định quan hệ lao động tại cơ sở. Nâng cao hiệu quả tuyên truyền chính sách pháp luật và vai trò lực lượng công nhân nòng cốt nắm bắt tình hình công nhân lao động. Phát hiện, xử lý kịp thời, hiệu quả các vấn đề phát sinh tại cơ sở, chăm lo bảo vệ người lao động.

Công tác phối hợp với lực lượng Công an triển khai các hoạt động đảm bảo an ninh, trật tự cơ sở vì cuộc sống bình yên trong công nhân; triển khai xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ công nhân lao động trong mọi tình huống. Xây dựng mô hình tự quản trong công nhân lao động ở các khu công nghiệp, tiếp nhận xử lý kịp thời những bức xúc trong công nhân, ổn định quan hệ lao động. Giải pháp chủ yếu đảm bảo an ninh công nhân, phòng ngừa đấu tranh, ngăn chặn âm mưu xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội.

Mạnh Quân

Có thể bạn quan tâm

Nên xem

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

Bảo tồn thiết chế văn hóa làng xã thông qua công trình “giếng làng”

(LĐTĐ) Việc bảo tồn “giếng làng” giữa nội thành Hà Nội được kỳ vọng sẽ mang lại cho thế hệ trẻ ngày nay có được những hình ảnh sinh động để hiểu hơn về quá khứ.
Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

Đền Cửa Ông, nơi gặp gỡ của chốn linh thiêng, núi non và biển cả

(LĐTĐ) Đền Cửa Ông nằm trên một vị trí “tựa sơn hướng thủy” tại phía Đông Bắc Thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Đây là nơi “gặp gỡ” của núi non, rừng già và biển cả, được thiên nhiên ưu ái ban tặng một vị trí đắc địa, trang nghiêm.
Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

Quận Thanh Xuân biểu dương nữ CNVCLĐ “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”

(LĐTĐ) Sáng 1/3, tại Khu di tích Hoàng thành Thăng Long, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Thanh Xuân đã tổ chức lễ kỷ niệm 114 năm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, khen thưởng nữ công nhân viên chức lao động có thành tích trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” năm 2023; triển khai nhiệm vụ công tác nữ công năm 2024.
TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để 150 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp

TP.HCM: Nhiều cán bộ bị kỷ luật vì để 150 căn nhà xây trái phép trên đất nông nghiệp

(LĐTĐ) Liên quan đến việc tháo dỡ 150 căn nhà xây trái phép trên địa bàn phường Tân Tạo, ngày 1/3, ông Vũ Chí Kiên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) cho biết, đã có quyết định xử lý kỷ luật đối với 3 cán bộ và thôi việc 1 người.
Nhiễm độc thạch tín mạn tính từ thói quen sinh hoạt không ngờ

Nhiễm độc thạch tín mạn tính từ thói quen sinh hoạt không ngờ

(LĐTĐ) Người đàn ông nhập viện với chẩn đoán ung thư tế bào gai, vảy nến, theo dõi nhiễm độc thạch tín (asen) mạn tính. Nguyên nhân có thể do sử dụng nước giếng khoan và uống thuốc không rõ nguồn gốc trong nhiều năm.
Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội khen thưởng nhiều tập thể, cá nhân "Giỏi việc nước - Đảm việc nhà"

(LĐTĐ) Mới đây, tại Khu di tích lịch sử Bạch Đằng Giang (thành phố Hải Phòng), Công đoàn ngành Dệt - May Hà Nội tổ chức kỷ niệm 114 năm Quốc tế Phụ nữ 8/3 và 1984 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng, tổng kết phong trào thi đua “Giỏi việc nước - Đảm việc nhà” năm 2023, trao hỗ trợ cho nữ công nhân lao động (CNLĐ) có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 10

Sắp diễn ra Lễ hội Áo dài TP.HCM lần thứ 10

(LĐTĐ) Lễ hội Áo dài Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM) lần thứ 10 năm 2024 với chủ đề “Tôi yêu Áo dài Việt Nam” diễn ra từ ngày 7-17/3, sự kiện này đánh dấu chặng đường 10 năm phát triển và tiếp tục duy trì các chương trình, hoạt động hưởng ứng Lễ hội Áo dài.

Tin khác

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn quận Tây Hồ: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Nhiệm kỳ 2016 - 2023, Công đoàn quận Tây Hồ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào. Bước vào nhiệm kỳ mới, với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, các cấp Công đoàn quận quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng quận phát triển thành trung tâm dịch vụ du lịch, văn hóa của Thủ đô.
Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

Sôi nổi Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI

(LĐTĐ) Tối 28/6, tại sân khấu ngoài trời Cung Thể thao tổng hợp Quần Ngựa, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ba Đình phối hợp với Trung tâm Văn hóa - Thông tin và Thể thao quận tổ chức Liên hoan văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn quận Ba Đình lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

Bầu 20 đồng chí vào Ban Chấp hành Công đoàn ngành Y tế Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028

(LĐTĐ) Chiều 28/6, Đại hội Công đoàn ngành Y tế Hà Nội lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra ngày làm việc thứ nhất, với sự tham dự của 220 đại biểu, đại diện cho trên 27.000 đoàn viên, CNVCLĐ ngành Y tế Thủ đô.
Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

Chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ V

(LĐTĐ) Ngày 27/6, Đoàn công tác của Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thành phố Hà Nội do đồng chí Đặng Thị Phương Hoa - Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ Thành phố, Tổ trưởng Tổ công tác số 1 chỉ đạo Đại hội của LĐLĐ Thành phố làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với LĐLĐ quận Long Biên để duyệt chương trình Đại hội Công đoàn quận lần thứ V, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023-2028

(LĐTĐ) Trong 2 ngày (26 - 27/6), Đại hội Công đoàn huyện Sóc Sơn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã long trọng được tổ chức với sự tham dự của 185 đại biểu chính thức đại diện cho gần 14.000 đoàn viên Công đoàn trong toàn huyện.
Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

Công đoàn ngành Y tế Hà Nội: Dấu ấn một nhiệm kỳ đổi mới

(LĐTĐ) Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn ngành Y tế Hà Nội đã triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ). Các chỉ tiêu chủ yếu của Nghị quyết Đại hội XVI đều đạt và vượt so với kế hoạch. Hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, tập trung đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, CNVCLĐ.
Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

Tổ chức thành công Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI

(LĐTĐ) Ngày 24/6, Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Dự đại hội có 198 đại biểu ưu tú đại diện cho gần 8.000 đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây.
Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

Đồng chí Hứa Đức Tuấn tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) thị xã Sơn Tây khóa XI, đồng chí Hứa Đức Tuấn - Ủy viên Ban Chấp hành LĐLĐ thành phố Hà Nội, Thị ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ thị xã Sơn Tây khóa X tiếp tục được tín nhiệm, bầu giữ chức Chủ tịch LĐLĐ thị xã khóa XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

TRỰC TUYẾN: Quyết tâm thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng thị xã Sơn Tây ngày càng giàu đẹp

(LĐTĐ) Tiến tới Đại hội Công đoàn thành phố Hà Nội lần thứ XVII và Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, sáng nay (24/6), Đại hội Công đoàn thị xã Sơn Tây lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 đã diễn ra trang trọng. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo Lao động Thủ đô điện tử laodongthudo.vn.
[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

[HÌNH ẢNH]: Ngày hội lớn của đoàn viên Công đoàn thị xã Sơn Tây

(LĐTĐ) Sáng nay (24/6), Liên đoàn Lao động thị xã Sơn Tây đã trang trọng khai mạc Đại hội Công đoàn lần thứ XI, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Với tinh thần “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”, Đại hội là sự kiện chính trị trọng đại, là ngày hội lớn của tổ chức Công đoàn và toàn thể đoàn viên, công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) thị xã Sơn Tây. Đại hội được truyền trực tuyến trên Báo điện tử Lao động Thủ đô, tại địa chỉ laodongthudo.vn.
Xem thêm
Phiên bản di động