M
28/09/2020 17:47

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

(LĐTĐ) Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Các cấp Công đoàn Thủ đô sẽ chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả Thi đua vì sự phát triển của doanh nghiệp và góp phần vào sự phồn vinh của đất nước Lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước trong nông dân

Báo cáo của Ban Dân vận Thành ủy Hà Nội về kết quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội Thành phố quý III năm 2020 cho thấy, thời gian qua, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ chính trị của Thành phố, thực hiện tốt chủ đề công tác “Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị phấn đấu hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2015-2020 và tổ chức thành công đại hội Đảng bộ các cấp” của Thành phố; “Năm dân vận khéo” của Trung ương.

Tiếp tục đẩy mạnh các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước
Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Hà Nội đã và đang đẩy mạnh thực hiện các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước

Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội đã phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố tổ chức các phong trào thi đua yêu nước tạo không khí phấn khởi trong các tầng lớp nhân dân Thủ đô chào mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm lớn của Thủ đô và đất nước, chào mừng thành công đại hội các đảng bộ cấp trên cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Cạnh đó, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố cũng đã tích cực tham gia các nội dung chuẩn bị, tổ chức đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở nhiệm kỳ 2020 – 2025; Công tác nhân đạo, từ thiện, hoạt động xã hội, ủng hộ và tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”, quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” được thực hiện tích cực, phát huy truyền thống “Uống nước nhớ nguồn”, “Tương thân tương ái" của nhân dân Thủ đô, nhất là trong dịp kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.

Công tác chăm lo giải quyết cho đoàn viên, hội viên vay vốn phát triển sản xuất, giải quyết việc làm, ổn định thu nhập cho người lao động do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tiếp tục được quan tâm. Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố đã chủ động nắm bắt tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo; phối hợp tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh, bức xúc trong nhân dân… Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế, văn hóa, an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô.

Thời gian tới, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội của Thành phố sẽ tiếp tục tập trung tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ cấp cơ sở và trên cơ sở; tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. Đồng thời, phối hợp tham gia chuẩn bị, tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII và triển khai các hoạt động, phong trào thi đua chào mừng thành công của Đại hội.

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Đại hội thi đua yêu nước thành phố Hà Nội giai đoạn 2020-2025 tiến tới Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.

Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của Thủ đô, đất nước, đặc biệt là kỷ niệm 1010 năm Thăng Long – Hà Nội, kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thông công tác Dân vận của Đảng, của Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể chính trị - xã hội.

Tiếp tục chủ động nắm tình hình hội viên, đoàn viên và nhân dân, đặc biệt trong thời gian chuẩn bị, tổ chức đại hội Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XVII, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện tốt Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU của Thành ủy; Phối hợp giải quyết kịp thời những vấn đề dân sinh bức xúc, tránh tạo điểm nóng từ cơ sở.

Mai Quý

Nguồn :