M
01/10/2020 17:01

Tăng cường quản lý đất đai, chống lấn chiếm, xây dựng trái phép

Uỷ ban nhân dân Thành phố ban hành văn bản số 4728/UBND-GPMB ngày 28/9/2020 chỉ đạo các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn Thành phố.

Công tác quy hoạch, quản lý đất đai được chỉ đạo sâu sát, quyết liệt Nâng cao hiệu quả Nhà nước về quản lý đất đai

Cụ thể Uỷ ban nhân dân Thành phố yêu cầu Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã chủ động, quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn, ưu tiên giải quyết các dự án đầu tư công; chủ động liên hệ với các sở, ngành để được tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, giải quyết đối với những nội dung vướng mắc vượt thẩm quyền.

Các quận, huyện cũng cần tăng cường công tác quản lý đất đai; chống lấn chiếm, xây dựng trái phép; kịp thời giải tỏa các vi phạm về đất đai. Tổ chức thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ; tăng cường tuyên truyền, vận động để người dân hiểu và chấp hành chủ trương thu hồi đất của Nhà nước để thực hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng đô thị.

Các sở, ngành Thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định của pháp luật, chủ động phối hợp với Uỷ ban nhân dân các quận, huyện, thị xã tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trên địa bàn các quận, huyện.

Uỷ ban nhân dân giao Sở Tài nguyên và Môi trường đôn đốc các đơn vị thực hiện; tiếp tục chủ trì Tổ công tác liên ngành để rà soát, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư công; báo cáo Uỷ ban nhân dân Thành phố xem xét, chỉ đạo giải quyết những nội dung vượt thẩm quyền.

T.V

Nguồn :